A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Reinflytting[1]_1100x1100

Ordførers hjørne - Ukeslutt #7 2019

Siste ukeslutt før påskefri gir en kort oppdatering fra ukas begivenheter. Mye er allerede sagt på Facebook, men jeg synes likevel det er fint å samle det i en posting. Jeg setter pris på tilbakemeldinger fra dere som leser ukesluttene på form og innhold :)

Reinflytting

Først av alt vil jeg oppfordre alle som ferdes ute på tur i påska til å vise hensyn til reinen som er på flyttefot i disse dager. Mange har allerede kommet frem og trenger ro der de er. Drektige simler på flyttefot trenger ro rundt seg for å tåle belastningen. Da er den gode samhandlingen mellom reindriftsutøverne og lokalbefolkninga er kjempeviktig. Jeg opplever god dialog mellom våre folk på utviklingsavdelinga, fylkesmannen og reindrifta. Det skal vi fortsette med!

Tusen takk til Siv og Per Alf som har sendt meg noen nydelige bilder fra flyttinga de holder på med fra Leirpollen til Tømmervika på Sværholthalvøya.

Regodkjenning av scooterløyper

Jeg har også lyst til å løfte frem arbeidet vårt med regodkjenning av scooterløyper, som er i god prosess og er  planlagt ferdig før neste sesong, meed forbehold om innsigelser, avtale med grunneiere mv. Torsdag hadde utviklingsavdelinga møte med Porsanger Snøscooterforening, og jeg forstår at dette har vært et vellykket møte. Samarbeidet med frivillige som Scooterforeninga og bygdelag er avgjørende for gode scooterløyper fremover. Når vi vet at trygge, gode løyper forebygger ulykker, er det bare å fortsette det gode arbeidet i samarbeid med frivilligheten. Her skal Porsanger også fortsette å levere.

Les mer om prosessen her.

Forsvarsministeren på besøk

Mandag besøkte forsvarsministeren Porsangmoen, og det ble en flott dag sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og hans følge på Porsangmoen. Porsanger viste seg fra sin aller beste side, og vi fikk en god orientering, omvisning og demonstrasjon av både utstyr og øvelse i praksis.

Forsvarsministeren_1100x535.jpg

I tillegg fikk ordføreren mulighet til å "kle på seg" CV90 og skyte på blink. Imponerende utstyr og flotte soldater til å demonstrere både utstyr og øvelse i felt. Tusen takk til sjef Finnmark landforsvar, oberst Jørn Erik Berntsen og hans stab for en lærerik dag i solskinnet! 

Dagen ble avsluttet med møte med forsvarsministeren på kontoret hos ordføreren. Der fikk vi snakket sammen om mulighetene som ligger foran oss og viktige saker på dagsorden. Skal vi få til bosetting som følge av forsvarets etablering må vi ha arbeid til partner, boligtomter og et godt tjenestetilbud. Tilgjengelige fly er også viktig. Vi jobber med alle disse områdene, og jeg tenker vi har alle muligheter til å lykkes foran oss.

Forskningstokt rekefiske

Tirsdag ettermiddag besøkte jeg reketråleren MS Katla, som kom til kai i Billefjord. Der tok de meg imot med en god orientering om forskningstoktet de holder på med, sammen med MS Henriette som fangster reker med teiner.

Rekefiske_1100x1100.jpg

Tusen takk til Kjell Nedreaas og hans kollegaer fra Havforskningsinstituttet som hadde tid til å ta imot meg. De holder på å opparbeide seg kunnskap om rekebestandene i Tanafjorden og Porsangerfjorden, som er stengt for rekefiske med trål.

Toktet startet i Kvænangen som er referansefjorden i prosjektet, og de har vært i Tanafjorden, før de i morgen avslutter toktet her i Porsanger.

Til høsten er de tilbake for ny kunnskapsinnhenting, som til slutt skal resultere i en rapport til staten om rekebestandene, med en anbefaling om fremtidig forvaltning.

Det hører med til historien at skipperen om bord, Dag Olav Mollan, med glimt i øyet bedyret at fangstene i det indre fjordbassenget var så gode at han helst skulle satt forskerne av på kaia og dratt ut igjen for egen maskin. Dette området er uaktuelt for åpning for trål, da det ikke imøtekommer kravene om dybde på mer enn 170 meter.  

Porsangerfjorden er blant de best dokumenterte fjordene våre, og det var interessant å se hvordan dette fremkommer i kartene på barentswatch.no/fiskinfo. Vi har spesielle forhold i fjorden vår, med terskelen som gir arktiske forhold i det indre fjordbassenget.

Som en liten refleksjon på turen tilbake erkjenner jeg det er vanskelig å ta inn over seg at fjorden vår er like lang som Skagerrak, fra Norge, til Danmark, selv om jeg har kjørt strekningen mange ganger. Vi har til låns et område som med et rikt ressursgrunnlag, som jeg håper vi kan tilrettelegge for enda mer bærekraftig vekst på i fremtiden 

Fjordøkologi er spennende, og om jeg skulle velge min vei på nytt, er det ikke usannsynlig at det økologiske og biologiske mangfoldet vårt hadde vært spennende å utforske. 

Les mer om toktet hos Havforskningsinstituttet. 

Kommunestyre

Torsdag var det kommunestyre, der vi hadde lagt opp til orienteringer fra Statens vegvesen på det igangsatte arbeidet med Skarvbergtunellen, og status for Porsangerskolen. Interessante og viktige innledninger som gir kommunestyret et godt grunnlag for fremtidige beslutninger.

I forbindelse med budsjettregulering, løftet Arbeiderpartiet blant annet inn forslag om sommeråpen SFO og etablering av en nye samisk avdeling i Lakselv barnehage for å møte behovet til foreldre som har krav på barnehageplass fra høsten.

Jeg er glad for at dialogen med Høyre/Frp, Senterpartiet og TLP ga oss enstemmige vedtak, som også dobbeltsjekker konsekvensene av en reduksjon i nattjeneste og hjemmetjeneste distrikt før iverksetting av tiltak. Denne måten å jobbe politisk på, er et viktig fundament for å lykkes med det økonomiske omstillingsarbeidet.

I tillegg har vi denne uka blitt orientert om at en gjennomgang av ressurskrevende brukere har gitt oss betydelig høyere inntekter i 2018 enn først antatt. Dette gir også utslag på 2019-budsjettet, og etter mine beregninger betyr dette at vi tar inn i alle fall halvparten av underskuddet fra 2018 allerede i år. Det gir oss litt bedre rammebetingelser å fortsette den økonomiske omstillingen på.

Det er likevel viktig å nevne at vi må gjøre grep for å redusere drifta, og mye ligger allerede inne i det vedtatte budsjettet og økonomiplanperioden. Hvis vi holder oss til planen vi har lagt og jobber på å effektivisere arbeidsprosesser, er jeg ganske trygg på at vi kommer til å lykkes godt og kanskje også raskere enn vi kan anta nå.

Med god dialog mellom rådmann og politisk ledelse og lederutvikling høyt på dagsorden, ivaretar vi gode prosesser for å gi innbyggerne våre et godt tjenestetilbud også i fremtiden. Det er tøft å stå i det nå, men jeg ser lyst på fremtiden - hvis vi klarer

Rådmannen orienterte også om resultatet fra rettssaken, der en ansatt har vunnet over Porsanger kommune. Jeg kommer ikke til å mene noe om denne saken før formannskapet får en grundig redegjørelse fra rådmannen. 

Jeg har forståelse for at det vekker oppsikt at Porsanger kommune har tapt to ulike rettssaker på kort tid, og jeg kan ikke si annet enn at dette er svært beklagelig. Det er ikke Porsanger kommune som har gått til rettsak mot ansatte eller kontraktspartnere, men de som har saksøkt Porsanger kommune. Det som har blitt avdekket i den forrige saken er brist i systemer og rutiner, som følges opp og ivaretas i fremtiden.

Protokollen legges ut her når den er klar.

Vindkraft - en fremtidsrettet næring i Porsanger?

Jeg forhåndsvarslet også kommunestyret om at jeg i løpet avåren vil legge frem en sak som forslag til høring på NVE sin Nasjonale ramme for vindkraft. Dette fordi jeg ønsker en debatt om fremtidig verdiskaping i Porsanger kommune. Bakgrunnen for at jeg har landet på dette nå, er salvsagt at det er dagsaktuelt pga NVE sin høring. En annen ting som har satt i gang prosessen hos meg er et spørsmål jeg fikk fra nestleder i ungdomsrådet, Cecilie Nicolaisen, som stilte spørsmålet: "Hva skal Porsanger kommune bidra med for å hjelpe Norge inn i det grønne skiftet og møte fremtidens miljøkrav?" Jeg stilte spørsmål tilbake: "Hvilke miljøvennlige arbeidsplasser kan vi satse på i fremtiden?" 

Omtrent i samme periode har vi fått en henvendelse fra et selskap som er interessert i et område i Porsanger, som har gode vindforhold. Jeg ønsker en debatt velkommen, og vil selvsagt invitere både lokalbefolkninga og reindrifta til dialog for å diskutere muligheter og begrensninger.  

Kommuneplan

Onsdagens arbeidsmøte om kommuneplanen hadde sentrumsplan på dagsorden. Jeg har i denne forbindelse lyst til å utfordre innbyggerne til en idedugnad på sentrumsutvikling. Hva er bra i sentrum og hvordan kan vi gjøre det enda bedre? Jeg lager en egen sak på Facebook, der jeg inviterer til å komme med innspill, og tar dette opp som tema på neste åpne møte med ordfører som er berammet til mandag 6. mai.

Du finner gode oversiktsbilder på norgeibilder.no hvis du allerede nå vil begynne å drodle på sentrumsplanen. Følger du denne lenka, kommer du rett på sentrum av Lakselv. 

Gratulerer til rådmann Bente Larssen

Jeg vil benytte anledningen også til å gratulere rådmann Bente Larssen, som har fått fornyet tillit i det nasjonale rådmannsutvalget til KS. Vi har en dyktig kvinne ved roret, og tilbakemeldinger fra ledere og ansatte bekrefter dette.

Jeg skulle nok ønske meg mer fokus på alt det positive som er i prosess i kommunen, enn overskriftene vi ser i enkeltsaker. Vi skal løse utfordringene, og det gjøres en formidabel oppryddingsjobb for å komme på sporet av en bedre ressursutnyttelse.

Når jeg tenker tilbake på PK 2015 og sammenligner med PK2019, har det skjedd utrolig mye bra på mange avdelinger. Det jobbes kontinuerlig med ledelse som verktøy for å gjøre kommunen vår enda bedre rustet til å ivareta eksisterende og nye oppgaver i fremtiden.

Gründermøte

Onsdag var det innrykk av gründere på rådhuset i Lakselv, med Innovasjon Norge i førersetet sammen med Sápmi Næringshage som tilrettelegger. Gründere er en verdifull ressurs for oss, og det er alltid spennende å høre hvilke ideer som er under utvikling. Jeg ønsker alle lykke til med sine forretningsideer, som helt sikkert har bedre forutsetninger for å lykkes med kompetansepåfyll som dette kursopplegget fra IN; Fra ide til marked. 

Postloven

Onsdag la samferdselsministeren fram forslag til ny postlov. Postombæringen skal reduseres til annenhver dag. Det gir store konsekvenser for lokalavisa, og jeg var innom Sagat tidligere i uka og fikk noen betraktninger fra redaktøren selv, Geir Wulff, som reagerer med sinne på ei regjering som fortsetter å demontere landet. Jeg deler redaktørens bekymring. Nærmere 100 ansatte i posten i Finnmark blir berørt. Lokalavisene utfordres på distribusjon, det vil på sikt kunne utfordre demokratiet. Internettet er langt fra å være godt nok utbygd i distriktene. Og helseforsendelser som medisin og prøvetaking utfordres med postombæring annenhver dag. Det er langt dette landet, det meste er distrikt!

20190413_113150_535x951.jpg

Neste uke

Neste uke byr på påskefri, og jeg starter opp etter påske med å møte fylkeskommunen i Vadsø den 23. april. 24. – 26. april er det felles fylkesmøte i KS. Deretter ruller mai i gang med ganske tett program. Følg meg gjerne på Facebook-sida Ordfører Aina Borch, der vil jeg holde leserne oppdatert på smått og stort.

God påske!

Tips en venn Skriv ut