A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Planavgrensning

Høringsfrist 13. mai 2019

Varsel om oppstart: Detaljregulering for masselager ved Hundvika i Porsanger

15. april 2019 - 13. mai 2019

Porsanger kommune varsler oppstart av detaljregulering for masselager ved Hundvika i ytre del av Smørfjorden, Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for mellomlagring av inntil 20 000 m3 overskuddsmasser fra utbygging av Skarvbergtunellen for å kunne benytte massene til samfunnsnyttige formål. 

Iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for masselager ved Hundvika i Porsanger. Planen utarbeides av Porsanger kommune.

Formål med planarbeidet

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for mellomlagring av inntil 20 000 m3 overskuddsmasser fra utbygging av Skarvbergtunellen for å kunne benytte massene til samfunnsnyttige formål.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til Landbruk- Natur- og friluftsliv (LNF).

Masselageret vil plasseres på Finnmarkseiendommen sin eiendom med gnr 2 bnr 1. Atkomst til masselageret vil gå over privat eiendom med gnr 2 bnr 5. Kommunestyret har i 2018 gitt tillatelse ved dispensasjon til deponering av masser, men kommunen mangler adkomstrett til deponiet. Kommunen har inngått avtale med Statens vegvesen om transport av masser til Hundvika og med Finnmarkseiendommen om bruk av eiendommen til masselagring. Reguleringsplanen skal avklare nødvendige rammer for masselageret og etterbruk, samt gi kommunen anledning til å skaffe adkomstrett til området over privat eiendom. Alternativt til å etablere et mellomlager vil massene deponeres i sjø.

Masselageret tenkes plassert i et eldre masseuttak som ble benyttet ved utbygging av E69. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning. Virkninger for natur- og samfunn skal vurderes og beskrives.

Planavgrensning sees i bildet øverst på siden (klikk på bildet for å forstørre). Lenke til digitalt kart over området finner du her.

Relevante dokumenter

Innspill til planarbeidet
Planen utarbeides av Porsanger kommune. Innspill til planen må sendes innen 13. mai 2019 til Porsanger kommune

Uttalelse sendes via lenken nederst på siden.

Du kan også sende inn høringsuttalelse på epost til postmottak@porsanger.kommune.no eller pr post til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv.

 

Tips en venn Skriv ut