Valg og sammensetning

Utvalgets sammensetning er regulert i arbeidsmiljøloven § 7-1.

Utvalget har lik representasjon fra henholdsvis arbeidsgivers og arbeidstakers side. For tiden har AMU 8 medlemmer med stemmerett. I tillegg har representant fra bedriftshelsetjenesten møterett og talerett på møtene.

Utvalgets sammensetning er som følger:

  • Minimum 4 representanter fra arbeidsgiversiden (herunder én representant fra den øverste ledelsen)
  • Minimum 4 representanter fra arbeidstakersiden (herunder hovedverneombud)
  • 1 representant fra Bedriftshelsetjenesten

Medlemmer av AMU skal ha stedfortredere, jf. forskriftens § 3-11. Stedfortreder møter ved medlemmets forfall, eller trer inn i utvalget ved medlemmets permisjon i stilling, eller opphør av arbeidsforhold.

Stedfortreder for arbeidsgiver skal utpekes av Kommunedirektøren og være fra virksomhetens øverste ledelse.

Stedfortreder for arbeidstakernes representanter skal velges/utpekes etter reglene jamfør forskriftens § 3-10.

Hovedverneombudets stedfortreder utpekes eller velges jf. AML § 6-1 (3)

Ansvarsområde og gjøremål

Utvalget skal avholde møte minst 4 ganger årlig. Utvalget kan utover dette selv fastsette møter ved behov.

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU skal behandle saker som angår opplæring, sykefraværsstatistikk, bygningsmessige endringer, planer om byggearbeider/prosjekter, omorganisering, rapporter om ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer, bedriftshelsetjenesten, den interne vernetjenesten og vedlikehold av rammene for det systematiske HMS-arbeidet.

Vedtaksmyndighet

Arbeidsmiljøutvalget er dels et rådgivende organ for virksomhetens øverste ledelse, og dels et vedtaksført organ som fatter avgjørende beslutninger. Beslutningsmyndighet er regulert i arbeidsmiljølovens § 7-2.

I saker der arbeidstakernes liv og helse må vernes, har utvalget myndighet til å pålegge arbeidsgiver til å gjennomføre tiltak. Et vedtak der AMU har beslutningsmyndighet er bindende for arbeidsgiver og skal inneholde tidsfrist for gjennomføring. Slikt vedtak kan ikke overprøves av arbeidsgiver, men må eventuelt bringes inn for Arbeidstilsynet.