Priser og gebyrer 2021

Helse og omsorg

Hjemmebaserte tjenester- Praktisk bistand

Priser for praktisk hjelp og opplæring i eget hjem
Grunnbeløpet pr. 1.5.2018 – 95 800

pr.time 2021
 
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, under 2 G pr. time 61,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 2 – 3 G pr. time 114,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 3 – 4 G pr. time 148,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 4 – 5 G pr. time 189,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, over 5 G pr. time 282,-

 

Utgiftstak for praktisk bistand og opplæring i eget hjem pr.måned 2021
 
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, under 2 G pr. måned 210,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 2 – 3 G pr. måned 1821,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 3 – 4 G pr. måned 2373,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 4 – 5 G pr. måned 3025,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, over 5 G pr. måned 4512,-

*Den sats (timepris eller abonnementspris) som er gunstigs for bruker blir benyttet.

 

Kommunale hjelpemidler 2021
 
Utkjøring og henting av hjelpemidler fra/til kommunalt lager 350,-
Egenandel trygghetsalarm, pr. måned 83,-

 

Betaling for korttidsopphold (regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester)   2021
 
Korttidsopphold inntil 60 døgn pr. kalenderår ( fom 61. døgnet beregnes vederlag som for langtidsopphold) pr. døgn 170,-
Dagaktivitet for demente ved Trekløveren pr. dag 90,-
Dagaktivitetstilbud Porstun pr. dag 85,-

 

Institusjonsbaserte tjenester

Kostpenger 2021
Kun frokost, pr. måltid 50,00
Kun lunsj, pr. måltid 50,00
Kun kveldsmat, pr. måltid 50,00
Kun middag, pr. måltid 97,00
Kun middag lørdag, pr måltid 52,00

 

Husleier (Porsanger Helsetun, bo og miljøsenteret)

Husleie helse og omsorg Pr. mnd 2021
Porstun enkel leilighet, gammel del* pr. mnd. 5 343,00
Porstun dobbel leilighet, gammel del* pr. mnd. 6 803,00
Porstun enkel leilighet, ny del* pr. mnd. 5 805,00
Porstun dobbel leilighet, ny del* pr. mnd. 6 948,00
Peder Sivertsens vei 22a og 22b pr. mnd. 7 120,00
Peder Sivertsens vei 24a pr. mnd. 7 301,00
Peder Sivertsens vei 24b og 24c pr. mnd. 8 270,00
Peder Sivertsens vei 26a og 26b pr. mnd. 4 739,00
Peder Sivertsens vei 28b og 28c – 46,5 kvm pr. mnd. 7 022,00
Peder Sivertsens vei 28a 56 kvm pr. mnd. 7 572,00
Peder Sivertsens vei 2a - d pr. mnd. 6 944,00
Peder Sivertsens vei 2ah 0102 pr. mnd. 6 830,00
Peder Sivertsens vei 2bh 0102 pr. mnd. 6 830,00
Porsanger helsetun tidligere adm. fløy, leilighet pr. mnd. 6 978,00
Porsanger helsetun tidligere adm. fløy, hybel pr. mnd. 1 979,00
*Strøm kommer i tillegg. pr. mnd.  

Oppvekst og kultur

Foreldrebetaling barnehage

Priser kommunale barnehager 2021
Oppholdstid 100 %, pris pr. måned * fra 1.1 2021 3 230,00
Oppholdstid 50 %, pris pr. måned utgjør 60 % månedsprisen 1 938,00
Oppholdstid 50 %, pris pr. måned utgjør 60 % månedsprisen  
*Forelderebetalingen skal ikke ugjøre mer ennn 6 % av samlet årsinntekt pr.husholdning.  

* Gratis kjernetid for barn i aldersgruppen 2 - 5 år hvis:
husholdingens inntekt er lavere enn; fra 1.1 kr 566.100,- fra 1.8 kr. 583 650, - har rett til å få 20 timer gratis opphold i barnehagen pr. uke.

 
Kostpenger, pr. måltid (fastsettes av foreldrerådet i barnehagen) 16,00
Kjøp av dagplass (ekskl. kost), pr. dag 206,00
Søskenmoderasjon på oppholdsbetalingen for barn nr. 2 30,00 %
Søskenmoderasjon på oppholdsbetalingen for barn nr. 3 50,00 %
Gebyr for sent hentet barn pr. påbegynt time 170,00

Porsanger folkebibliotek

Purregebyr for bøker og annet utlånsmateriale 2021
Voksne: Pris
1. gangs purring 35,00
2. gangs purring 70,00
Fakturagebyr ved utstedt erstatningskrav 110,00
Barn: Pris
1. gangs purring 17,00
2. gangs purring 35,00
Fakturagebyr ved utstedt erstatningskrav 110,00

Dersom utlånsmaterialet ikke leveres tilbake, må låntaker betale den faktiske innkjøpsprisen for utlånsmaterialet samt fakturagebyret.   

 

Kulturskolen

Priser kulturskolen 2021
Elevkontingent barn under 18 år, pr. halvår 1 723,00
Elevkontingent voksen, pr. halvår 2 121,00
Kontingent for elever i musikkbarnehage, pr. halvår 1 316,00
Elevplass i barnekor, pr. halvår 1 316,00
Salg av timer til voksenopplæringskurs, pr. time 679,00
Salg av timer til andre kurs, 1 time/uke, pr. halvår 6 528,00
Instrumentleie, pr. halvår 376,00
Leie av øvingslokaler lag/foreninger pr time 94,00
Kontigentrabattfor barn (søskenrabatt barn) 30 %

Skolefritidsordningen (SFO) - foreldrebetaling

Priser skolefritidsordningen, 1.-4.klasse 2021
5 dager pr. uke, månedspris 2 655,00
3 dager pr. uke, månedspris 1 593,00
Kjøp av dagplass, pr. dag 245,00
Kostpenger pr. dag 16,00

Kommunalteknikk - beredskap

Årsgebyr for vann og avløp

Kubikkpris – Stipulert forbruk
Ved stipulert forbruk baseres forbruksgebyret på bruksareal, en stipuleringsfaktor [m3/m2]  og kubikkpris [kr/m3]. 
Beregnet areal (BA) [m2] fastsettes med bruk av husbankens faktorer og bruksareal (BRA etter NS 3940

  • Stipuleringsfaktoren er fastsatt til 1,2 m3/m2.

 

Årsgebyr vann  2021(eks. mva.)  2021 (inkl. mva)
Årsgebyr abonnement, pr. bolig 120 m2 x 1,2 = 144m3 887,00 1 109,00
Årsgebyr abonnement fritidsbolig 443,50 554,00
– 1 abonnent gebyr + målt forbruk. 150m3 887,00 1 109,00
Næring – 3 abonnent gebyr + målt forbruk. 650m3 2 661,00 3 326,00
Næring – 6 abonnent gebyr + målt forbruk. 2 000 m3 5 322,00 6 653,00
Næring – 12 abonnent gebyr + målt forbruk. 4 500 m3 10 644,00 13 305,00
Næring – 24 abonnent gebyr + målt forbruk. 13 000 m3 21 288,00 26 610,00
Næring – 50 abonnent gebyr + målt forbruk. 35 000 m3 44 350,00 55 438,00
Forbruksgebyr, enhetspris, pr. m3   18,00 23,00
Måleravlesning, pr. abonnement 451,00 564,00

 

Årsgebyr avløp  2021 (eks. mva.) 2021 (inkl. mva)
Årsgebyr abonnement, pr. bolig. 898,00 1 123,00
Årsgebyr abonnement fritidsbolig 449,00 561,00
Næring – 1 abonnent gebyr + målt forbruk. 150m3 951,00 1 189,00
Årsgebyr avløp  2021 (eks. mva.) 2021 (inkl. mva)
Næring – 3 abonnent gebyr + målt forbruk. 650m3 2 694,00 3 368,00
Næring – 6 abonnent gebyr + målt forbruk. 2 000 m3 5 388,00 6 735,00
Næring – 12 abonnent gebyr + målt forbruk. 4 500 m3 10 776,00 13 470,00
Næring – 24 abonnent gebyr + målt forbruk. 13 000 m3 21 552,00 26 940,00
Næring – 50 abonnent gebyr + målt forbruk. 13 000 m3 44 900,00 56 125,00
Forbruksgebyr, enhetspris, pr. m3   7,70 9,63

 

 

Årsavgift slamtømming

Slamtømming  2021 (eks. mva.) 2021 (inkl. mva)
Årsavgift slamtømming bolig /abonnement, pr. stk.   1 557,00 1 946,00
Årsavgift slamtømming hytter og fritdsbolig /abonnement, pr. stk.   778,50 973,00
Årsavgift slamtømming hytter og fritdsbolig - tett tank /abonnement, pr. stk.   3 114,00 3 893,00
Ekstra slamtømming ved behov 1 557,00 1 946,00

* Slamtømmingen for bolig utføres hvert 2. år. Pris pr. år er da 1 946,25 x 2 = 3 893,-

* Slamtømmingen for fritidsboliger utføres hvert 4. år. Pris pr. år er da 973,125 x 4 = 3 893,-

* Slamtømmingen for fritidsboliger tett tank og utføres  2 ganger i året. Pris pr. år = 3 8923,-

Årsavgift for renovasjon

Renovasjon 2021 (eks. mva.) 2021 (inkl. mva)
Årsavgift boenhet/abonnement, pr. stk. 4 193,00 5 241,00
Årsavgift boenhet/abonnement, pr. stk.                              14 dagers tømming 3 688,00 4 610,00
Renovasjon (priser inkl. mva.) 2021 (eks. mva.) 2021 (inkl. mva)
Årsavgift hytte og fritidsabonnement 2 096,50 2 621,00
Serviceavgift sommerbolig 2 096,50 2 621,00

Feieavgift

Feiertjenesten 2021 (eks. mva.) 2021 (inkl. mva)
Pr. pipe pr. feiing 938,00 1 172,50
Ekstra feiing, ny engangspris 938,00 1 172,50
Fyrkjelerens pr. gang 938,00 1 172,50
Fyrkjelemålinger pr. gang 938,00 1 172,50
Hyttefeiing 938,00 1 172,50
Fresing av piper pr. gang 1 068,00 1 335,00
Filming av utettheter etc., som fresing pr. gang 1 068,00 1 335,00

Diverse gebyrer

Brann 2021 (eks. mva.)  
Unødvendige utrykking pr. gang 6 000,00  
Vei, vann,avløp, bygg og eiemdom 2021 (eks. mva.) 2021 (inkl. mva)
Spyling/steaming pr. time 1 531,50 1 914,00
Annet arbeid etter medgått  tid pr. time 1 148,63 1 436,00

Engangsavgifter ved tilknytning for vann og avløp

TILKNYTNINGSAVGIFT FOR VANN  2021 (eks. mva) 2021 (inkl. mva)
Bygg inntil 125 kvm, pr. abonnement 22 000,00 27 500,00
Bygg utover 125 kvm  - tillegg pr. kvm** 180,00 225,00
Midlertidig tilknytning, pr. abonnement 4 800,00 6 000,00

*Begrenset opp til maks 4 x gebyr pr. abonnement

TILKNYTNINGSAVGIFT FOR AVLØP  2021 (eks. mva) 2021 (inkl. mva)
Bygg inntil 125 kvm, pr. abonnement 22 000,00 27 500,00
Bygg utover 125 kvm  - tillegg pr. kvm** 192,00 240,00
Midlertidig tilknytning, pr. abonnement 4 800,00 6 000,00

*Begrenset opp til maks 4 x gebyr pr. abonnement

Gravemelding

Gebyrer gravemeldinger 2021
Gebyr for behandling av gravemelding 870,00

Eiendomsskatt

Eiendomsskattetaksten for bolig og hytter vil utgjøre 70 % av det beregnede takstgrunnlaget (kvm.pris x m2).
Eiendomsskattetaksten for næringsbygg vil utgjøre 100 % av det beregnede takstgrunnlaget (kvm.pris x m2).
Eiendomsskattetakst for bolig og hytter x 4 ‰ vil utgjøre årlig eiendomsskatt.
Eiendomsskattetakst for næringsbygg x 6 ‰ vil utgjøre årlig eiendomsskatt.
Boliger og fritidsboliger er for tiden fritatt eiendomsskatt de 5 første årene etter at de er tatt i bruk. 

 

Samfunns- og næringsutvikling

Festeavgift boligtomter og hyttetomter

Festeavgift for kommunale tomter 2021
Lakselvområdet, pris pr. m2 1,10
Distriktet, pris pr. m2 0,54

For eksisterende tomtefester kan ikke prisen reguleres før nødvendige varsler er sendt.

 

Festeavgifter Industri og forretningstomter

Festeavgift for kommunale forretnings- og industritomter 2021
Pris pr. m2, i hele kommunen 2,20

For eksisterende tomtefester kan ikke prisen reguleres før nødvendige varsler er sendt.

Salg av kommunale festetomter, industri- og forretningstomter

Salg av kommunale boligtomter 2021
Boligtomtene selges til rå tomtepris, pris pr. m2 40,00
Tomter som ikke er betalt tilknytningsavgift/refusjon for, tillegg pr. m2  
15,00
Salg av tomter Bjerklandfeltet, pris pr. m2   
(refusjon Bjerklandfeltet er inkludert kjøpesum)  
+ 2,5 % prisberegning av salgsverdi på tomta (dokumentavgift til staten) 189,00

 

Salg av kommunale industri- og forretningstomter 2021
Forretningstomter selges til rå tomtepris, pris pr. m2 50,00
Tomter som ikke er bet. ref. vedrørende vei, vann, kloakk, tillegg pr. m2 12,50

Gebyr for arbeid etter jordloven

Gebyr for jord- og konsesjonslovsaker 2021
Jordlovsaker – gebyr iht. forskrift 2 000,00
Konsesjonssaker – gebyr iht. forskrift 5 000,00
Konsesjonssøknad for tilleggsareal til landbruksdrift 2 000,00

Uteanlegg og idrettshaller

Uteanlegg og idrettshaller

Porsangerhallen  2021 2021 2021
  1 Bane/t 2 Baner/t 1/1 Hall/t
Lokale lag 153,00 306,00 459,00
Bedrifter og andre 357,00 715,00 1 072,00
Komersielle/lokale arr     970,00
Komersielle/andre arr     970,00
Komersielle/andre/lokale - Rigging     613,00
Porsangerhallen  Dag Døgn Lør/søn
Lokale lag 3 500,00   6 024,00
Komersielle/lokale arr   12 865,00  
Komersielle/andre arr   16 847,00  
Komersielle/andre/lokale - Rigging   3 063,00  

 

Sportshallen  1 Bane/t 2 Baner/t 1/1 Hall/t
Lokale lag 143,00 214,00 286,00
Bedrifter og andre 286,00 572,00 858,00
Komersielle 388,00 776,00 1 164,00
  Dag Lør/søn  
Bedrifter og andre 2 144,10 3 267,20  

 

Lakselv Stadion  1/2 Bane/t 1/1 Bane/t
Lokale lag 158,00 317,00
Bedrifer og andre 383,00 766,00
Kampavgift, barn 153,00 306,00
Kampavgift, voksne 485,00 970,00
  Dag Lør/søn
Lokale lag 1 270,00 2 540,00

 

Kultursal  Time Kveld/helg
Lokale lag 388,00 2 093,00
Bedrifter og andre 582,00 3 114,00
Komersielle/arrangement 725,00  
Teater/konsert    
Kommersielle/rigging 650,00 1 500,00
Brukerstøtte/leie av tekniker 650,00 1 500,00
Kultursal Døgn Lør/søn
Lokale lag 2 450,00 4 901,00
Bedrifter og andre    
Komersielle/lokale arr 7 453,00  
Komersielle/andre arr 10 925,00  
Teater/konsert 7 351,00  
Kommersielle/rigging 2 961,00  
Brukerstøtte/leie av tekniker   1 500,00

 

Svømmehall  Time Klippekort
Lokale lag/time 286,00  
Bedrifter og andre/time 459,00  
Komersielle/time 735,00  
Idrettsarrangem/ 1 dag 1 327,00  
idrettsarrangem/ lør/søn 2 655,00  
Svømmehall  Time Klippekort
Barn 38,00 459,00
Voksen 18 + 70,00 766,00

 

Varmebasseng  Time
Lokale lag/time 511,00
Bedrifter og andre/time 511,00
Komersielle/time 766,00

Porsanger menighetsråd

Gravplass

Gravplass Pris
Engangsavgift for bestilling av gravplass 5 000,00

Ansatte

Strøm motorvarmer

Strøm motorvarmer 2021
1.halvår 1 025,00
2. halvår 1 025,00

Diverse gebyrer

Gebyrer på utlånsmidler fra Husbanken

Gebyrer på utlånsmidler fra Husbanken 2021
Behandlingsgebyr startlån, pris pr. innvilget lån 2 042,00
Overtakelse av tidligere etableringslån, pris pr. sak 1 174,00
Adm. kostnader, påslag f.t. rente i Husbanken 0,00
Termingebyr fastsettes til enhver tid lik Husbankens termingebyr, pr. mnd 30,00

Gebyr for prioritetsfravikelser pantedokumenter og kontanttjenester

Diverse gebyrer: 2021
Gebyr for behandling av søknader om prioritetsfravikelser for pantedokumenter 2 042,00
Faktureringsgebyr for kontanttjenester (gjelder enkeltfakturering hvor kunden har hatt mulighet til å betale kontant ved mottakelse av tjenesten) 160,00

Leie av torgplass

Torgavgiften gjelder utleie av Lakselv torg med muligheter for strømtilkobling og beregnes ut ifra følgende satser.

  2021 2021 2021
Leietid Stand inntil (10 m²) Stand inntil (15 m²)  Stand inntil (30 m²)
Døgn leie 212,00 317,00 370,00
Ukes leie 952,00 1 163,00 1 481,00
Månedsleie 1 798,00 2 116,00 2 644,00
Halvårsleie  3 173,00 3 490,00 4 548,00
Årsleie 4 972,00 5 289,00 6 347,00

Bevilgningsgebyr

Prisliste bevilgningsgebyrer 2021
Kunnskapsprøver (skjenking, salg og servering) 400,00
Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning, pr. dag 390,00
*Årsavgift skjenkebevilling, minimum 5 400,00
*Årsavgift salgsbevilling, minimum 1 740,00

*Prisene på avgiften er et minimumsgebyr og vil avhengige av solgt/skjenket mengde med alkohol