Priser og gebyrer 2022

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Porsanger kommune

Private planforslag (reguleringsplaner)

Gebyr Enhet Sats 2022
Timepris Pr. time 1 170
Grunngebyr for private planforslag Per forslag 17 500
Oppstartsmøte Per møte 7 020
Dialogmøter  utover oppstartsmøte Per møte 4 680
For planer som krever konsekvensutredning Per planforslag 17 550
Tilleggsgebyr ved flere enn 2 utredningsmøter Per planforslag 14 040
I strid med kommuneplan Per planforslag 7 020
Over 4 arealformål/hensynssoner  Per planforslag 4 680
Tillegg per arealformål/hensynssone over 4 Per arealformål 2 340
Planforslag med areal fra 12.000 m2 Per planforslag 9 360
Fra og med 6 til og med 11 tomter Gebyr for tillatt antall tomter for bebyggelse 8 775
Fra og med 12 tomter Per planforslag 17 550
Planforslag i Lakselv tettsted Per planforslag 8 775
Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd Per søknad Fullt gebyr, etter § 2-3
Mindre endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd Per søknad 17 550
Mangelfulle plandokumenter som kommunen må rette opp    
Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes Per planinitiativ Grunngebyr og oppstartsmøte
Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen Per planforslag 80%
Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven § 12-11 Per planforslag Fullt gebyr

Eierseksjonering

Gebyr Enhet Sats 2022
Grunngebyr Per søknad 570
Mangelbrev Per brev 570
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene Per time 1 140
Oppretting av eierseksjoner, nybygg for én til tre seksjoner Per søknad 3 420
Oppretting av eierseksjoner, nybygg for fire til åtte seksjoner Per søknad 4 560
Oppretting av eierseksjoner, nybygg - fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon Per seksjon 570
Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg - for én til tre seksjoner Per søknad 4 560
Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg - for fire til åtte seksjoner Per søknad 5 700
Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg - tillegg per ny seksjon Per seksjon 570
Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom Per grunneiendom 2 280
Rabatt ved samtidig oppmåling av 2 til 4 tilgrensende tomter eller eierseksjoner som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per eiendom/seksjon Rabatt 10%

 

Oppmålingsforretning

Gebyr Enhet Sats 2022
Søknadspliktige tiltak etter matrikkelloven. Per søknad 1 740
Registreringspliktig arbeid Per grunneiendom 1 160
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene Per time 1 160
Tinglysing av bruks- og veiretter mv. Medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 5-1-3. Medgått tid
Sammenslåing av eiendommer   Ingen gebyr
Registrering av samlet fast eiendom   Ingen gebyr
Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, samt arealoverføring Per ny matrikkelenhet 4 640
Festegrunn Per matrikkelenhet 3 480
Oppretting av uteareal på eierseksjon Inntil to tilleggsdeler 4 640
Registrering av anleggseiendom Per ny anleggseiendom 4 640
Gebyr for første grensepunkt Første grensepunkt 6 380
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Per matrikkelenhet 1 740
Grensejustering Per delareal 1 740
Arealoverføring til offentlig vei Per delareal 1 740
Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser Per søknad 2 900
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning. Per søknad 4 640
I tillegg til satsene over kommer et gebyr per grensepunkt som må måles i marka. Sammenfallende grensepunkt telles som ett. Per punkt 1 740
Sammenslåing av eiendommer  Per marikkelenhet 0
Tillegg ved oppmåling på eiendom uten veiadkomst Per søknad 2 320
Tillegg ved planlagt reisetid over 4 timer Per søknad 1 160
Kontroll av søknad, forarbeid og fremskaffe datagrunnlag   25%
Varsling, oppmålingsforretning, måling, merking og dokumentasjon   50%
Etterarbeid og registerarbeidene (sluttarbeidene)   25%
Avbrutt forretning   Fullt gebyr
Rabatt ved samtidig oppmåling av flere enn 4 tilgrensende tomter eller eierseksjoner som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per eiendom/seksjon.   30%
Utarbeidelse av matrikkelbrev Per brev Etter matrikkel-forskriften

 

Byggesak

Gebyrer Enhet Sats 2022
Timepris Per time 1 240
For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling Per søknad 10% av fullt gebyr
For søknader som trekkes etter utsendt mangelbrev Per søknad 25% av fullt gebyr
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak Per søknad 50% av fullt gebyr
Retur av søknad Per søknad 1 860
Utsendelse av mangelbrev Per påfølgende mangelbrev 1 240
Forhåndskonferanse Per møte 2 170
Ved endring av godkjent søknad om tiltak som ikke skal matrikkelføres og som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad Per søknad 20%
Ved endring av godkjent søknad om tiltak som skal matrikkelføres og som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad Per søknad 40%
Dispensasjon som krever politisk behandling Per forhold 9 300
Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administrativt Per forhold 6 200
Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administrativt Per forhold 6 200
Tillegg for søknad som ikke er tilknyttet byggesøknad Per søknad 9 300
Bolig/fritidsbolig til og med 2 boenheter Bygningstype 111-124, 161-163 BRA inntil 70 m2 Per bygning 7 440
Bolig/fritidsbolig til og med 2 boenheter Bygningstype 111-124, 161-163 BRA mellom 70 og 400m2 Per bygning 9 300
Bolig/fritidsbolig til og med 2 boenheter Bygningstype 111-124, 161-163 BRA lik eller over 400m2 Per bygning  11 160
Rekkehus, kjedehus og andre småhus Bygningstype 131-136 BRA inntil 70 m2 Per bygning  9 300
Rekkehus, kjedehus og andre småhus Bygningstype 131-136 BRA mellom 70 og 400m2 Per bygning  11 160
Rekkehus, kjedehus og andre småhus Bygningstype 131-136 BRA lik eller over 400m2 Per bygning  14 880
Store boligbygg Bygningstype 141-159 BRA inntil 70 m2 Per bygning  9 300
Store boligbygg Bygningstype 141-159 BRA inntil 70 m2 og 400 m2 Per bygning  18 600
Store boligbygg Bygningstype 141-159 BRA over 400 m2 Per bygning  24 800
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig: Bygningstype 111-172 BRA inntil 70 m2 Per bygning  4 960
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig: Bygningstype 111-172 BRA inntil 70 m2 og 400 m2 Per bygning  9 300
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig: Bygningstype 111-172 BRA over 400 m2 Per bygning  11 160
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype:211-219 Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning  12 400
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype:211-219 Samlet søkt BRA inntil 1.000 og 5000 m2 Per bygning  19 840
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype:211-219 Samlet søkt BRA over 5000 m2 Per bygning  46 500
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221-229;323 Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 9 300
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221-229;323 Samlet søkt BRA inntil 1.000 og 5000 m2 Per bygning 14 880
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221-229;323 Samlet søkt BRA over 5000 m2 Per bygning 22 320
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231-249;421-439 Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 8 680
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231-249;421-439 Samlet søkt BRA inntil 1.000 og 5000 m2 Per bygning 11 160
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231-249;421-439 Samlet søkt BRA over 5000 m2 Per bygning 14 880
Forretningsbygg, offentlig tilgjengelige publikumsbygg, sykehus og andre bygg for behandling ol. Bygningstype: 311-322;329-429;441-449;710-829 Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 18 600
Forretningsbygg, offentlig tilgjengelige publikumsbygg, sykehus og andre bygg for behandling ol. Bygningstype: 311-322;329-429;441-449;710-829 Samlet søkt BRA inntil 1.000 og 5000 m2 Per bygning 24 800
Forretningsbygg, offentlig tilgjengelige publikumsbygg, sykehus og andre bygg for behandling ol. Bygningstype: 311-322;329-429;441-449;710-829  Samlet søkt BRA over 5000 m2 Per bygning 46 500
Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529 BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 24 800
Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529 Samlet søkt BRA inntil 1.000 og 5000 m2 Per bygning 37 200
Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529 Samlet søkt BRA over 5000 m2 Per bygning 55 800

 

Helse og omsorg

Hjemmebaserte tjenester- Praktisk bistand

Priser for praktisk hjelp og opplæring i eget hjem
Grunnbeløpet pr. 1.5.2018 – 95 800

pr.time 2022
 
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, under 2 G pr. time 61,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 2 – 3 G pr. time 120,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 3 – 4 G pr. time 156,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 4 – 5 G pr. time 200,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, over 5 G pr. time 298,-

 

Utgiftstak for praktisk bistand og opplæring i eget hjem pr.måned 2022
 
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, under 2 G pr. måned 210,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, under 2 G pr. måned 1922,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 3 – 4 G pr. måned 2373,-*
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 4 – 5 G pr. måned 3194,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, over 5 G pr. måned 4764,-

*Den sats (timepris eller abonnementspris) som er gunstigs for bruker blir benyttet.

 

Kommunale hjelpemidler 2022
 
Utkjøring og henting av hjelpemidler fra/til kommunalt lager 350,-
Egenandel trygghetsalarm, pr. måned 87,-

 

Betaling for korttidsopphold (regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester)   2022
 
Korttidsopphold inntil 60 døgn pr. kalenderår ( fom 61. døgnet beregnes vederlag som for langtidsopphold) pr. døgn 175,-
Dagaktivitetstilbud Porstun pr. dag 88,-

 

Institusjonsbaserte tjenester

Kostpenger 2022
Kun frokost, pr. måltid 53,00
Kun lunsj, pr. måltid 53,00
Kun kveldsmat, pr. måltid 53,00
Kun middag, pr. måltid 103,00
Kun middag lørdag, pr måltid 54,00

 

Husleier (Porsanger Helsetun, bo og miljøsenteret)

Husleie helse og omsorg Pr. mnd 2022
Porstun enkel leilighet, gammel del* pr. mnd. 5 525,00
Porstun dobbel leilighet, gammel del* pr. mnd. 7 034,00
Porstun enkel leilighet, ny del* pr. mnd. 6 002,00
Porstun dobbel leilighet, ny del* pr. mnd. 7 184,00
Peder Sivertsens vei 22a og 22b pr. mnd. 7 362,00
Peder Sivertsens vei 24a pr. mnd. 7 549,00
Peder Sivertsens vei 24b og 24c pr. mnd. 8 551,00
Peder Sivertsens vei 26a og 26b pr. mnd. 4 900,00
Peder Sivertsens vei 28b og 28c – 46,5 kvm pr. mnd. 7 261,00
Peder Sivertsens vei 28a 56 kvm pr. mnd. 7 829,00
Peder Sivertsens vei 2a - d pr. mnd. 7 180,00
Peder Sivertsens vei 2ah 0102 pr. mnd. 7 062,00
Peder Sivertsens vei 2bh 0102 pr. mnd. 7 062,00
Porsanger helsetun tidligere adm. fløy, leilighet pr. mnd. 7 215,00
Porsanger helsetun tidligere adm. fløy, hybel pr. mnd. 2 046,00
*Strøm kommer i tillegg. pr. mnd.  

Oppvekst og kultur

Foreldrebetaling barnehage

Priser kommunale barnehager 2022
Oppholdstid 100 %, pris pr. måned * fra 1.1.-31.07. 3 350,00 
Oppholdstid 100 % pris pr. måned fra 1.8-31.12 3 050,00
Oppholdstid 50 %, pris pr. måned utgjør 60 % månedsprisen 1 938,00
Oppholdstid 50 %, pris pr. måned utgjør 60 % månedsprisen  
*Forelderebetalingen skal ikke ugjøre mer ennn 6 % av samlet årsinntekt pr.husholdning.  

* Gratis kjernetid for barn i aldersgruppen 2 - 5 år hvis:
husholdingens inntekt er lavere enn; fra 1.1 kr 566.100,- fra 1.8 kr. 583 650, - har rett til å få 20 timer gratis opphold i barnehagen pr. uke.

 
Kostpenger, pr. måltid (fastsettes av foreldrerådet i barnehagen) 16,00
Søskenmoderasjon på oppholdsbetalingen for barn nr. 2 30,00 %
Søskenmoderasjon på oppholdsbetalingen for barn nr. 3 50,00 %
Gebyr for sent hentet barn pr. påbegynt time 176,00

Porsanger folkebibliotek

Purregebyr for bøker og annet utlånsmateriale 2021
Voksne: Pris
1. gangs purring 35,00
2. gangs purring 70,00
Fakturagebyr ved utstedt erstatningskrav 110,00
Barn: Pris
1. gangs purring 17,00
2. gangs purring 35,00
Fakturagebyr ved utstedt erstatningskrav 110,00

Dersom utlånsmaterialet ikke leveres tilbake, må låntaker betale den faktiske innkjøpsprisen for utlånsmaterialet samt fakturagebyret.   

 

Kulturskolen

Priser kulturskolen 2022
Elevkontingent barn under 18 år, pr. halvår 1 782,00
Elevkontingent voksen, pr. halvår 2 193,00
Kontingent for elever i musikkbarnehage, pr. halvår 1 361,00
Elevplass i barnekor, pr. halvår 1 361,00
Salg av timer til voksenopplæringskurs, pr. time 702,00
Salg av timer til andre kurs, 1 time/uke, pr. halvår 6 750,00
Instrumentleie, pr. halvår 389,00
Leie av øvingslokaler lag/foreninger pr time 97,00
Kontigentrabatt for barn nr. 2 50 %
Kontingentrabatt for barn nr. 3, eller flere Gratis

Skolefritidsordningen (SFO) - foreldrebetaling

Priser skolefritidsordningen, 1.-4.klasse 2022
5 dager pr. uke, månedspris 2 745,00
3 dager pr. uke, månedspris 1 613,00
Kjøp av dagplass, pr. dag 253,00
Kostpenger pr. dag 16,00

Kommunalteknikk - beredskap

Årsgebyr for vann og avløp

Kubikkpris – Stipulert forbruk
Ved stipulert forbruk baseres forbruksgebyret på bruksareal, en stipuleringsfaktor [m3/m2]  og kubikkpris [kr/m3]. 
Beregnet areal (BA) [m2] fastsettes med bruk av husbankens faktorer og bruksareal (BRA etter NS 3940

  • Stipuleringsfaktoren er fastsatt til 1,2 m3/m2.

 

Årsgebyr vann  2022 (inkl. mva)
Årsgebyr abonnement, pr. bolig 120 m2 x 1,2 = 144m3 1 395,00
Årsgebyr abonnement fritidsbolig 698,00
– 1 abonnent gebyr + målt forbruk. 150m3 1 395,00
Næring - 1 abonnement gebyr + målt forbruk. 650m3 1 395,00
Næring – 3 abonnent gebyr + målt forbruk. 650m3 4 185,00
Næring – 6 abonnent gebyr + målt forbruk. 2 000 m3 8 370,00
Næring – 12 abonnent gebyr + målt forbruk. 4 500 m3 16 740,00
Næring – 24 abonnent gebyr + målt forbruk. 13 000 m3 33 480,00
Næring – 50 abonnent gebyr + målt forbruk. 35 000 m3 69 750,00
Forbruksgebyr, enhetspris, pr. m3   21,00
Måleravlesning, pr. abonnement 588,00

 

Årsgebyr avløp  2022 (inkl. mva)
Årsgebyr abonnement, pr. bolig. 1 370,00
Årsgebyr abonnement fritidsbolig 685,00
Årsgebyr avløp  2022 (inkl. mva)
Næring – 1 abonnent gebyr + målt forbruk. 150m3 1 189,00
Næring – 3 abonnent gebyr + målt forbruk. 650m3 4 110,00
Næring – 6 abonnent gebyr + målt forbruk. 2 000 m3 8 220,00
Næring – 12 abonnent gebyr + målt forbruk. 4 500 m3 16 440,00
Næring – 24 abonnent gebyr + målt forbruk. 13 000 m3 32 880,00
Næring – 50 abonnent gebyr + målt forbruk. 13 000 m3 68 500,00
Forbruksgebyr, enhetspris, pr. m3   16,00

 

 

Engangsavgifter ved tilknytning for vann og avløp

TILKNYTNINGSAVGIFT FOR VANN  2022 (eks. mva) 2022 (inkl. mva)
Bygg inntil 125 kvm, pr. abonnement 22 000,00 27 500,00
Bygg utover 125 kvm  - tillegg pr. kvm** 180,00 225,00
Midlertidig tilknytning, pr. abonnement 4 800,00 6 000,00

*Begrenset opp til maks 4 x gebyr pr. abonnement

TILKNYTNINGSAVGIFT FOR AVLØP  2022 (eks. mva) 2022 (inkl. mva)
Bygg inntil 125 kvm, pr. abonnement 22 000,00 27 500,00
Bygg utover 125 kvm  - tillegg pr. kvm** 192,00 240,00
Midlertidig tilknytning, pr. abonnement 4 800,00 6 000,00

*Begrenset opp til maks 4 x gebyr pr. abonnement

Årsavgift slamtømming

Slamtømming  2022 (inkl. mva)
Årsavgift slamtømming bolig /abonnement, pr. stk.   1 829,00
Årsavgift slamtømming hytter og fritdsbolig /abonnement, pr. stk.   732,00
Årsavgift slamtømming hytter og fritdsbolig - tett tank /abonnement, pr. stk.   3 658,00
Ekstra slamtømming ved behov 3 658,00
Slamtømming fritidsbolig med tett tank og utføres 2 ganger pr. år 7 316,00

 

Årsavgift for renovasjon

Renovasjon 2022 (inkl. mva)
Årsavgift boenhet/abonnement, pr. stk. 6 743,00
Årsavgift boenhet/abonnement, pr. stk.                              14 dagers tømming 6 128,00
Årsavgift hytte og fritidsabonnement 3 372,00
Serviceavgift sommerbolig 3 372,00

Feieavgift

Feiertjenesten 2022 (inkl. mva)
Pr. pipe pr. feiing 998,00
Ekstra feiing, ny engangspris 998,00
Fyrkjelerens pr. gang 998,00
Fyrkjelemålinger pr. gang 998,00
Hyttefeiing 998,00
Fresing av piper pr. gang 1 400,00
Filming av utettheter etc., som fresing pr. gang 1 400,00

Diverse gebyrer

Brann 2022
Unødvendige utrykking pr. gang 6 500,00
Spyling/steaming pr. time 1 970,00
Annet arbeid etter medgått  tid pr. time 1 530,00

Gravemelding

Gebyrer gravemeldinger 2021
Gebyr for behandling av gravemelding 870,00

Eiendomsskatt

Eiendomsskattetaksten for bolig og hytter vil utgjøre 70 % av det beregnede takstgrunnlaget (kvm.pris x m2).
Eiendomsskattetaksten for næringsbygg vil utgjøre 100 % av det beregnede takstgrunnlaget (kvm.pris x m2).
Eiendomsskattetakst for bolig og hytter x 4 ‰ vil utgjøre årlig eiendomsskatt.
Eiendomsskattetakst for næringsbygg x 6 ‰ vil utgjøre årlig eiendomsskatt.
Boliger er for tiden fritatt eiendomsskatt de 5 første årene etter at de er tatt i bruk. 

 

Samfunns- og næringsutvikling

Festeavgift boligtomter og hyttetomter

Festeavgift for kommunale tomter 2021
Lakselvområdet, pris pr. m2 1,10
Distriktet, pris pr. m2 0,54

For eksisterende tomtefester kan ikke prisen reguleres før nødvendige varsler er sendt.

 

Festeavgifter Industri og forretningstomter

Festeavgift for kommunale forretnings- og industritomter 2021
Pris pr. m2, i hele kommunen 2,20

For eksisterende tomtefester kan ikke prisen reguleres før nødvendige varsler er sendt.

Salg av kommunale festetomter, industri- og forretningstomter

Salg av kommunale boligtomter 2022
Boligtomtene selges til rå tomtepris, pris pr. m2 42,00
Tomter som ikke er betalt tilknytningsavgift/refusjon for, tillegg pr. m2  
15,50
Salg av tomter Bjerklandfeltet, pris pr. m2   
(refusjon Bjerklandfeltet er inkludert kjøpesum)  
+ 2,5 % prisberegning av salgsverdi på tomta (dokumentavgift til staten) 195,00

 

Salg av kommunale industri- og forretningstomter 2022
Forretningstomter selges til rå tomtepris, pris pr. m2 52,00
Tomter som ikke er bet. ref. vedrørende vei, vann, kloakk, tillegg pr. m2 13,00

Gebyr for arbeid etter jordloven

Gebyr for jord- og konsesjonslovsaker 2021
Jordlovsaker – gebyr iht. forskrift 2 000,00
Konsesjonssaker – gebyr iht. forskrift 5 000,00
Konsesjonssøknad for tilleggsareal til landbruksdrift 2 000,00

Uteanlegg og idrettshaller

Uteanlegg og idrettshaller

Porsangerhallen  2022 2022 2022
  1 Bane/t 2 Baner/t 1/1 Hall/t
Lokale lag 158,00 316,00 465,00
Bedrifter og andre 369,00 843,00 1 108,00
       
Porsangerhallen  Dag Døgn Lør/søn
Lokale lag 3 600,00    
Komersielle/lokale arr   13 302,00  
Komersielle/andre arr   17 420,00  
Komersielle/andre/lokale - Rigging   3 167,00  

 

Sportshallen  1 Bane/t 2 Baner/t 1/1 Hall/t
Lokale lag 148,00 221,00 296,00
Bedrifter og andre 296,00 591,00 887,00
Komersielle 401,00 802,00 1 204,00
  Dag Lør/søn  
Komersielle/arr pr dag. 8 425,00    

 

Lakselv Stadion  1/2 Bane/t 1/1 Bane/t
Lokale lag 163,00 328,00
Bedrifer og andre 396,00 791,00
Kampavgift, barn 158,00 328,00
Kampavgift, voksne 501,00 1 003,00
  Dag Lør/søn
Lokale lag 1 313,00 2 540,00

 

Gymsal - Billefjord Enhet Sats
Lokale lag Pr. time 148,00
Lokale lag Dag 2 050,00
Bedrifter/Andre Pr. time 296,00
Bedrifter/Andre Dag 3 267,00
Kommersielle/Arr Pr. time 401,00
Kommersielle/Arr Dag 8 148,00

 

Kultursal  Time Kveld/helg
Lokale lag 401,00 2 164,00
Bedrifter og andre 602,00 3 220,00
Komersielle/arrangement 725,00  
Teater/konsert    
Kommersielle/rigging 750,00 1 500,00
Brukerstøtte/leie av tekniker 850,00 1 500,00
Kultursal Døgn Lør/søn
Lokale lag 2 164,00 4 901,00
Private/andre 3 220,00  
Komersielle/andre arr 11 296,00  
Kommersielle/rigging 2 961,00  
Brukerstøtte/leie av tekniker   1 500,00

 

Svømmehall  Time Klippekort
Lokale lag/time 296,00  
Private/andre 475,00  
Komersielle/time 765,00  
Komersielle/Arr 5 880,00  
idrettsarrangem/ lør/søn 2 655,00  
Svømmehall  Time Klippekort
Barn 39,00 465,00
Voksen 18 + 72,00 776,00

 

Varmebasseng (Ikke i bruk) Time
Lokale lag/time 511,00
Bedrifter og andre/time 511,00
Komersielle/time 766,00

Porsanger menighetsråd

Gravplass

Gravplass Pris
Engangsavgift for bestilling av gravplass 5 150,00

Ansatte

Strøm motorvarmer

Strøm motorvarmer 2021
1.halvår 1 025,00
2. halvår 1 025,00

Diverse gebyrer

Gebyrer på utlånsmidler fra Husbanken

Gebyrer på utlånsmidler fra Husbanken 2022
Behandlingsgebyr startlån, pris pr. innvilget lån 2 068,00
Overtakelse av tidligere etableringslån, pris pr. sak 1 189,00
Adm. kostnader, påslag f.t. rente i Husbanken 0,00
Termingebyr fastsettes til enhver tid lik Husbankens termingebyr, pr. mnd 30,00

Gebyr for prioritetsfravikelser pantedokumenter og kontanttjenester

Diverse gebyrer: 2022
Gebyr for behandling av søknader om prioritetsfravikelser for pantedokumenter 2 068,00
Faktureringsgebyr for kontanttjenester (gjelder enkeltfakturering hvor kunden har hatt mulighet til å betale kontant ved mottakelse av tjenesten) 160,00

Leie av torgplass

Torgavgiften gjelder utleie av Lakselv torg med muligheter for strømtilkobling og beregnes ut ifra følgende satser.

  2021 2021 2021
Leietid Stand inntil (10 m²) Stand inntil (15 m²)  Stand inntil (30 m²)
Døgn leie 212,00 317,00 370,00
Ukes leie 952,00 1 163,00 1 481,00
Månedsleie 1 798,00 2 116,00 2 644,00
Halvårsleie  3 173,00 3 490,00 4 548,00
Årsleie 4 972,00 5 289,00 6 347,00

Bevilgningsgebyr

Prisliste bevilgningsgebyrer 2022
Kunnskapsprøver (skjenking, salg og servering) 400,00
Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning, pr. dag 390,00
*Årsavgift skjenkebevilling, minimum 5 400,00
*Årsavgift salgsbevilling, minimum 1 740,00

*Prisene på avgiften er et minimumsgebyr og vil avhengige av solgt/skjenket mengde med alkohol