Priser og gebyrer 2023

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Porsanger kommune

Private planforslag (reguleringsplaner)

Gebyr Enhet Sats 2023
Timepris Pr. time 1 210
Grunngebyr for private planforslag Per forslag 18 150
Oppstartsmøte Per møte 7 260
Dialogmøter  utover oppstartsmøte Per møte 4 840
For planer som krever konsekvensutredning Per planforslag 14 520
Tilleggsgebyr ved flere enn 2 utredningsmøter Per planforslag 9 075
I strid med kommuneplan Per planforslag 7 260
Over 4 arealformål/hensynssoner  Per planforslag 4 840
Tillegg per arealformål/hensynssone over 4 Per arealformål 2 420
Planforslag med areal fra 12.000 m2 Per planforslag 4 840
Fra og med 6 til og med 11 tomter Gebyr for tillatt antall tomter for bebyggelse 9 075
Fra og med 12 tomter Per planforslag 18 150
Planforslag i Lakselv tettsted Per planforslag 9 075
Mindre endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd Per søknad 36 300

Eierseksjonering

Gebyr Enhet Sats 2023
Grunngebyr Per søknad 590
Mangelbrev Per brev 590
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene Per time 1 180
Oppretting av eierseksjoner, nybygg for én til tre seksjoner Per søknad 3 540
Oppretting av eierseksjoner, nybygg for fire til åtte seksjoner Per søknad 4 720
Oppretting av eierseksjoner, nybygg - fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon Per seksjon 590
Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg - for én til tre seksjoner Per søknad 4 720
Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg - for fire til åtte seksjoner Per søknad 5 900
Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg - tillegg per ny seksjon Per seksjon 590
Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom Per grunneiendom 2 360
Gebyr for befaring Per befaring 1 770

 

Oppmålingsforretning

Gebyr Enhet Sats 2023
Søknadspliktige tiltak etter matrikkelloven. Per søknad 625
Registreringspliktig arbeid Per grunneiendom 1 250
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene Per time 1 250
Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, samt arealoverføring Per ny matrikkelenhet 5 000
Festegrunn Per matrikkelenhet 3 750
Oppretting av uteareal på eierseksjon Inntil to tilleggsdeler 5 000
Registrering av anleggseiendom Per ny anleggseiendom 5 000
Gebyr for første grensepunkt Første grensepunkt 6 875
Gebyr per påfølgende grensepunkt grensepunkt 625
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Per matrikkelenhet 1 875
Grensejustering Per delareal 1 875
Arealoverføring til offentlig vei Per delareal 1 875
Grensepåvisning av tidligere koordinatfestede grenser Per søknad 3 125
Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning. Per søknad 5 000
I tillegg til satsene over kommer et gebyr per grensepunkt som må måles i marka. Sammenfallende grensepunkt telles som ett. Per punkt 1 875
Tillegg ved oppmåling på eiendom uten veiadkomst Per søknad 2 500
Tillegg ved planlagt reisetid over 4 timer Per søknad 1 250

 

Byggesak

Gebyrer Enhet Sats 2023
Timepris Per time 1 280
Mangelfulle søknader    
Retur av søknad Per søknad 1 920
Utsendelse av mangelbrev Per mangelbrev 1 280
Forhåndskonferanse Per møte 2 240
Dispensasjonssøknad    
Dispensasjon som krever politisk behandling Per forhold 9 600
Dispensasjon fra arealplan som avgjøres
administrativt
Per forhold 5 120
Dispensasjon fra annet enn arealplan som
avgjøres administrativt
Per forhold 5 120
Tillegg for søknad som ikke er tilknyttet
byggesøknad
Per søknad 9 600
Bolig og fritidsbolig    
BRA inntil 70 m2 Per bygning 5 120
BRA mellom 70 og 400m2 Per bygning 6 400
 BRA lik eller over 400m2 Per bygning  7 680
Rekkehus, kjedehus og andre småhus    
BRA inntil 70 m2 Per bygning 7 040
 BRA mellom 70 og 400m2 Per bygning  6 400
BRA lik eller over 400m2 Per bygning  7 680
Store boligbygg  BRA inntil 70 m2 Per bygning  8 320
Store boligbygg  BRA inntil 70 m2 og 400 m2 Per bygning  9 600
Store boligbygg     
BRA inntil 70 m2 Per bygning 8 320
BRA mellom 70 og 400 m2 Per bygning 9 600
BRA lik eller over 400 m2 Per bygning  10 880
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig
og fritidsbolig
   
BRA inntil 70 m2 Per bygning  3 840
BRA mellom 70 og 400 m2 Per bygning  5 120
BRA lik eller over 400 m2 Per bygning  6 400
Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig    
BRA inntil 70 m2 Per bygning 3 840
BRA mellom 70 og 400 m2 Per bygning 5 120
BRA lik eller over 400 m2 Per bygning 6 400
Annet en bolig    
Fabrikk-/industribygg ol.    
Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning  12 800
Samlet søkt BRA inntil 1.000 og 5000 m2 Per bygning  20 480
Samlet søkt BRA over 5000 m2 Per bygning  48 000
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol.    
Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 9 600
BRA inntil 1.000 og 5000 m2 Per bygning 11 520
Samlet søkt BRA over 5000 m2 Per bygning 15 360
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol.    
 Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 8 960
 Samlet søkt BRA inntil 1.000 og 5000 m2 Per bygning 11 520
Samlet søkt BRA over 5000 m2 Per bygning 15 360
Forretningsbygg, offentlig tilgjengelige
publikumsbygg, sykehus og andre
bygg for behandling ol.
   
Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 19 200
Samlet søkt BRA mellom 1.000 og 5.000 m2 Per bygning 25 600
Samlet søkt BRA over 5.000 m2 Per bygning 48 000
Bygg for overnatting mv.    
BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 25 600
Samlet søkt BRA inntil 1.000 og 5000 m2 Per bygning 38 400
Samlet søkt BRA over 5000 m2 Per bygning 57 600
Undervisnings-, kultur-, museums-,
kirkebygg ol.
   
Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 23 040
Samlet søkt BRA mellom 1.000 og 5.000 m2 Per bygning 35 840
Samlet søkt BRA over 5.000 m2 Per bygning 55 040
Idrettsbygg ol.    
Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 19 200
Samlet søkt BRA mellom 1.000 og 5.000 m2 Per bygning 25 600
Samlet søkt BRA over 5.000 m2 Per bygning 48 000
Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bolig    
Samlet søkt BRA inntil 1.000 m2 Per bygning 12 800
Samlet søkt BRA mellom 1.000 og 5.000 m2 Per bygning 20 480
Samlet søkt BRA over 5.000 m2 Per bygning 32 000
Røranlegg. ledningsanlegg mv.    
Samlet antall løpemeter inntil 1.000 m Per søknad 9 600
Samlet antall løpemeter mellom
1.000 og 5.000 m
Per søknad 14 080
Samlet antall løpemeter over 5.000 m Per søknad 19 200
Svømmebasseng, dam/brønn o.l    
Tiltaksklasse 1 Per tiltak 5 120
Tiltaksklasse 2 og 3 Per tiltak 15 360
Brygge, molo, kai ol.    
Tiltaksklasse 1 Per tiltak 5 120
Tiltaksklasse 2 og 3 Per tiltak 19 200
Fasadeendring    
Fasadeendring  Per fasade 7 680
Fasadeendring på bygg,
konstruksjon eller anlegg med kulturminne-
interesse
Per fasade 17 280
Riving av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a    
Riving mv. av andre bygg, konstruksjoner
og anlegg
Per tiltak 5 120
Riving mv. av bygg, konstruksjon, anlegg
med kulturminneinteresse
Per tiltak 14 720
Oppføring, endring eller reparasjon av
bygningstekniske installasjoner
   
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-/sprinkler-/
antenne-/solcelleanlegg, heis, forstøtningsmur og lignende
Per tiltak 5 760
Skorstein og andre enkle tiltak Per tiltak 3 200
Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig    
Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv. Per søknad 5 120
Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Per ny boenhet 7 680
Plassering av midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg
   
Plassering av andre midlertidige bygninger mv. som skal stå i inntil 2 år Per søknad 14 720
Oppføring av innhegning mot veg og skilt og reklame    
Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm) Per tiltak 5 120
Enkelt skilt eller reklame Per tiltak 5 120
Skiltplan med flere enn to skilt Per søknad 6 400
Vesentlig terrenginngrep    
Vesentlig terrenginngrep Per søknad 5 120
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass    
Tiltaksklasse 1 Per tiltak 5 120
Tiltaksklasse 2 Per tiltak 7 680
Tiltaksklasse 3 Per tiltak 20 480
Andre vurderinger    
Tiltak på eksisterende byggverk (unntak fra TEK),
pbl § 31-2, 4. ledd
Per unntak 2 560
Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8 Per søknad 1 920
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller
kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4
Per foretak 1 920
Igangsettingstillatelse Pbl § 20-3    
Igangsettingstillatelse Per tillatelse 5 120
Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m    
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om
fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling)
Per matrikkelenh. 3 840
Vedtak om arealoverføring Per arealoverfør 3 840
Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten
krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4
   
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer,
uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b
Per tiltak 4 480
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller
omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c
Per søknad 5 120
Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d Per tiltak 3 840
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2 Per tiltak 5 120
Midlertidige bygninger mv. jf. pbl § 20-4 c Per tiltak 7 040
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest    
Midlertidig brukstillatelse Per søknad 2 560
Ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden
opprinnelig byggetillatelse ble gitt
Per søknad 3 200

 

 

Helse og omsorg

Hjemmebaserte tjenester- Praktisk bistand

Priser for praktisk hjelp og opplæring i eget hjem

pr.time

2023
 

Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, under 2 G pr. time 70,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 2 – 3 G pr. time 127,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 3 – 4 G pr. time 165,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 4 – 5 G pr. time 212,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, over 5 G pr. time 315,-

 

Utgiftstak for praktisk bistand og opplæring i eget hjem pr.måned 2023
 
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, under 2 G pr. måned 215,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, under 2 G pr. måned 2 035,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 3 – 4 G pr. måned 2 513,-*
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, 4 – 5 G pr. måned 3 382,-
Nettoinntekt, maksimal sats iht. forskrift, over 5 G pr. måned 5 045,-

*Den sats (timepris eller abonnementspris) som er gunstigs for bruker blir benyttet.

 

Kommunale hjelpemidler 2023
 
Utkjøring og henting av hjelpemidler fra/til kommunalt lager 350,-
Egenandel trygghetsalarm, pr. måned 92,-

 

Betaling for korttidsopphold (regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester)   2023
 
Korttidsopphold inntil 60 døgn pr. kalenderår ( fom 61. døgnet beregnes vederlag som for langtidsopphold) pr. døgn 180,-
Dagaktivitetstilbud Porstun pr. dag 93,-

 

Institusjonsbaserte tjenester

Kostpenger 2023
Kun frokost, pr. måltid 56,00
Kun lunsj, pr. måltid 56,00
Kun kveldsmat, pr. måltid 56,00
Kun middag, pr. måltid 109,00
Kun middag lørdag, pr måltid 57,00

 

Husleier (Porsanger Helsetun, bo og miljøsenteret)

Husleie helse og omsorg Pr. mnd 2023
Porstun enkel leilighet, gammel del* pr. mnd. 5 851,00
Porstun dobbel leilighet, gammel del* pr. mnd. 7 449,00
Porstun enkel leilighet, ny del* pr. mnd. 6 356,00
Porstun dobbel leilighet, ny del* pr. mnd. 7 608,00
Peder Sivertsens vei 22a og 22b pr. mnd. 7 796,00
Peder Sivertsens vei 24a pr. mnd. 7 794,00
Peder Sivertsens vei 24b og 24c pr. mnd. 9 055,00
Peder Sivertsens vei 26a og 26b pr. mnd. 5 189,00
Peder Sivertsens vei 28b og 28c – 46,5 kvm pr. mnd. 7 689,00
Peder Sivertsens vei 28a 56 kvm pr. mnd. 8 291,00
Peder Sivertsens vei 2a - d pr. mnd. 7 603,00
Peder Sivertsens vei 2ah 0102 pr. mnd. 7 479,00
Peder Sivertsens vei 2bh 0102 pr. mnd. 7 479,00
*Strøm kommer i tillegg. pr. mnd.  

Oppvekst og kultur

Foreldrebetaling barnehage

Priser kommunale barnehager 2023
Oppholdstid 100 %, pris pr. måned * fra 1.1.-31.07. 3 050,00 
Oppholdstid 100 % pris pr. måned fra 1.8-31.12 0,00
Oppholdstid 50 %, pris pr. måned utgjør 60 % månedsprisen 1 938,00
Oppholdstid 50 %, pris pr. måned utgjør 60 % månedsprisen  
*Forelderebetalingen skal ikke ugjøre mer ennn 6 % av samlet årsinntekt pr.husholdning.  

* Gratis kjernetid for barn i aldersgruppen 2 - 5 år hvis:
husholdingens inntekt er lavere enn; fra 1.1 kr 566.100,- fra 1.8 kr. 583 650, - har rett til å få 20 timer gratis opphold i barnehagen pr. uke.

 
Kostpenger, pr. måltid (fastsettes av foreldrerådet i barnehagen) 16,00
Gebyr for sent hentet barn pr. påbegynt time 186,00
Oppholdsbetalingen for barn nr. 2  30 %
Oppholdsbetalingen for barn nr. 3  50 %

Porsanger folkebibliotek

Purregebyr for bøker og annet utlånsmateriale 2021
Voksne: Pris
1. gangs purring 35,00
2. gangs purring 70,00
Fakturagebyr ved utstedt erstatningskrav 110,00
Barn: Pris
1. gangs purring 17,00
2. gangs purring 35,00
Fakturagebyr ved utstedt erstatningskrav 110,00

Dersom utlånsmaterialet ikke leveres tilbake, må låntaker betale den faktiske innkjøpsprisen for utlånsmaterialet samt fakturagebyret.   

 

Kulturskolen

Priser kulturskolen 2023
Elevkontingent barn under 18 år, pr. halvår 1 905,00
Elevkontingent voksen, pr. halvår 2 344,00
Kontingent for elever i musikkbarnehage, pr. halvår 1 455,00
Elevplass i barnekor, pr. halvår 1 455,00
Salg av timer til voksenopplæringskurs, pr. time 743,00
Salg av timer til andre kurs, 1 time/uke, pr. halvår 7 148,00
Instrumentleie, pr. halvår 416,00
Leie av øvingslokaler lag/foreninger pr time 103,00
Kontigentrabatt for barn nr. 2 50 %
Kontingentrabatt for barn nr. 3, eller flere Gratis

Skolefritidsordningen (SFO) - foreldrebetaling

 

Priser skolefritidsordningen,
1. - 4. klasse 
2023
5 dager pr. uke, månedspris 2 934
3 dager pr. måneds 2 035
Kjøp av dagplass, pr. dag 270
Kostpenger pr. dag 17

Kommunalteknikk - beredskap

Årsgebyr for vann og avløp

Kubikkpris – Stipulert forbruk
Ved stipulert forbruk baseres forbruksgebyret på bruksareal, en stipuleringsfaktor [m3/m2]  og kubikkpris [kr/m3]. 
Beregnet areal (BA) [m2] fastsettes med bruk av husbankens faktorer og bruksareal (BRA etter NS 3940

  • Stipuleringsfaktoren er fastsatt til 1,2 m3/m2.

 

Årsgebyr vann  2023 (inkl. mva)
Årsgebyr abonnement, pr. bolig 120 m2 x 1,2 = 144m3 1 751,00
Årsgebyr abonnement fritidsbolig 876,00
– 1 abonnent gebyr + målt forbruk. 150m3 1 758,00
Næring - 1 abonnement gebyr + målt forbruk. 650m3 1 758,00
Næring – 3 abonnent gebyr + målt forbruk. 650m3 5 273,00
Næring – 6 abonnent gebyr + målt forbruk. 2 000 m3 10 546,00
Næring – 12 abonnent gebyr + målt forbruk. 4 500 m3 21 092,00
Næring – 24 abonnent gebyr + målt forbruk. 13 000 m3 42 185,00
Næring – 50 abonnent gebyr + målt forbruk. 35 000 m3 87 885,00
Forbruksgebyr, enhetspris, pr. m3   22,00
Måleravlesning, pr. abonnement 740,00

 

Årsgebyr avløp  2023 (inkl. mva)
Årsgebyr abonnement, pr. bolig. 1 713,00
Årsgebyr abonnement fritidsbolig 857,00
Årsgebyr avløp  2023 (inkl. mva)
Næring – 1 abonnent gebyr + målt forbruk. 150m3 1 189,00
Næring – 3 abonnent gebyr + målt forbruk. 650m3 5 261,00
Næring – 6 abonnent gebyr + målt forbruk. 2 000 m3 10 522,00
Næring – 12 abonnent gebyr + målt forbruk. 4 500 m3 21 060,00
Næring – 24 abonnent gebyr + målt forbruk. 13 000 m3 42 086,00
Næring – 50 abonnent gebyr + målt forbruk. 13 000 m3 87 680,00
Forbruksgebyr, enhetspris, pr. m3   20,50
   

 

 

Engangsavgifter ved tilknytning for vann og avløp

TILKNYTNINGSAVGIFT FOR VANN  2023 (inkl. mva)
Bygg inntil 125 kvm, pr. abonnement 27 500,00
Bygg utover 125 kvm  - tillegg pr. kvm** 225,00
Midlertidig tilknytning, pr. abonnement 6 000,00

*Begrenset opp til maks 4 x gebyr pr. abonnement

TILKNYTNINGSAVGIFT FOR AVLØP  2023 (inkl. mva)
Bygg inntil 125 kvm, pr. abonnement 27 500,00
Bygg utover 125 kvm  - tillegg pr. kvm** 180,00
Midlertidig tilknytning, pr. abonnement 4 800,00
Gebyr beraing - Pr befaring 1 710,00

*Begrenset opp til maks 4 x gebyr pr. abonnement

Årsavgift slamtømming

Slamtømming  2023 (inkl. mva)
Årsavgift slamtømming bolig /abonnement, pr. stk.   2 653,00
Årsavgift slamtømming hytter og fritdsbolig /abonnement, pr. stk.   1 327,00
Årsavgift slamtømming hytter og fritdsbolig - tett tank /abonnement, pr. stk.   5 306,00
Ekstra slamtømming ved behov 5 306,00

 

Årsavgift for renovasjon

Renovasjon 2023 (inkl. mva)
Årsavgift boenhet/abonnement, pr. stk. 7 500,00
Årsavgift boenhet/abonnement, pr. stk.                              14 dagers tømming 7 008,00
Årsavgift hytte og fritidsabonnement 3 750,00
Serviceavgift sommerbolig 3 750,00

Feieavgift

Feiertjenesten 2023 
Pr. pipe pr. feiing 1 298,00
Ekstra feiing, ny engangspris 1 500,00
Fyrkjelerens pr. gang 1 500,00
Fyrkjelemålinger pr. gang 1 500,00
Hyttefeiing 1 298,00
Fresing av piper pr. gang 1 500,00
Filming av utettheter etc., som fresing pr. gang 1 500,00
Pris pr time 800,00

Diverse gebyrer

Brann 2023
Unødvendige utrykking pr. gang 9 500,00
Spyling/steaming pr. time 2 490,00
Annet arbeid etter medgått  tid pr. time 1 530,00

Gravemelding

Gebyrer gravemeldinger 2021
Gebyr for behandling av gravemelding 870,00

Eiendomsskatt

Eiendomsskattetakst for bolig og hytter x 4 ‰ vil utgjøre årlig eiendomsskatt.
Eiendomsskattetakst for næringsbygg x 6 ‰ vil utgjøre årlig eiendomsskatt.
Boliger er for tiden fritatt eiendomsskatt de 5 første årene etter at de er tatt i bruk. 

• Nyoppførte boligeiendommer fritas i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket

Samfunns- og næringsutvikling

Festeavgift boligtomter og hyttetomter

Festeavgift for kommunale tomter 2023
Lakselvområdet, pris pr. m2 1
Distriktet, pris pr. m2 1
Festeavgift i nye boligfelt pr. m2 5

 

 

Festeavgifter Industri og forretningstomter

Festeavgift for kommunale forretnings- og industritomter 2023
Pris pr. m2, i hele kommunen 2

 

Salg av kommunale festetomter, industri- og forretningstomter

Salg av kommunale boligtomter 2023
Boligtomtene selges til rå tomtepris, pris pr. m2 42
Tomter som ikke er betalt tilknytningsavgift/refusjon for, tillegg pr. m2  
15,50
Salg av tomter Bjerklandfeltet, pris pr. m2  195
(refusjon Bjerklandfeltet er inkludert kjøpesum)   
+ 2,5 % prisberegning av salgsverdi på tomta (dokumentavgift til staten)  

 

Salg av kommunale industri- og forretningstomter 2023
Forretningstomter selges til rå tomtepris, pris pr. m2 52
Tomter som ikke er bet. ref. vedrørende vei, vann, kloakk, tillegg pr. m2 13

Gebyr for arbeid etter jordloven

Gebyr for jord- og konsesjonslovsaker 2021
Jordlovsaker – gebyr iht. forskrift 2 000,00
Konsesjonssaker – gebyr iht. forskrift 5 000,00
Konsesjonssøknad for tilleggsareal til landbruksdrift 2 000,00

Uteanlegg og idrettshaller

Uteanlegg og idrettshaller

Porsangerhallen  2023 2023 2023
  1 Bane/time 2 Baner/time 1/1 Hall/time
Lokale lag 169,00 338,00 507,00
Eksterne 394,00 901,00 1 184,00
       
Porsangerhallen  Time Hel hall pr dag  
Lokale lag   3 848,00  
Eksterne   14 220,00  
Kommersielle 3 103,00 18 622,00  
Komersielle - Rigging   3 386,00  

 

Aula/Sportshallen  1 Bane/time 2 Baner/time 1/1 Hall/time
Lokale lag 158,00 316,00 474,00
Eksterne 316,00 632,00 948,00
Kommersielle 429,00 857,00 1 287,00
  Dag    
Komersielle/arr pr dag. 9 006,00    

 

Lakselv Stadion  1/2 Bane/time 1/1 Bane/time
Lokale lag 175,00 350,00
Eksterne 423,00 746,00
Kampavgift, barn 169,00 351,00
Kampavgift, voksne 536,00 1 072,00
  Dag  
Lokale lag 1 404,00  
Eksterne 3 386,00  

 

Gymsal - Billefjord Enhet Sats
Lokale lag Pr. time 158,00
Lokale lag Dag 2 192,00
Eksterne Pr. time 316,00
Eksterne Dag 3 492,00
Kommersielle Pr. time 429,00
Kommersielle Dag 8 710,00

 

Kultursal  Time  
Lokale lag 429,00  
Eksterne 643,00  
Kommersielle 725,00  
Brukerstøtte/leie av tekniker 909,00  
Kultursal Dag  
Lokale lag 2 313,00  
Private/andre 3 442,00  
Kommersielle 12 075,00  

 

Svømmehall  Time Dag
Lokale lag 316,00  
Eksterne 508,00  
Komersielle 812,00 6 286,00
Idrettsarrangement   2 673,00
Svømmehall  Pr gang Klippekort
Barn 42,00 497,00
Voksen 18 + 77,00 830,00

 

Lakselv barneskole Pr døgn
Klasserom - pr stk 481,00
Lakselv ungdomsskole Pr døgn
Klasserom - pr stk 481,00
Kjøkken 2 000,00

Porsanger menighetsråd

Gravplass

Gravplass Pris
Engangsavgift for bestilling av gravplass 2 400

Ansatte

Strøm motorvarmer

Strøm motorvarmer 2021
1.halvår 1 025,00
2. halvår 1 025,00

Diverse gebyrer

Gebyrer på utlånsmidler fra Husbanken

Gebyrer på utlånsmidler fra Husbanken 2023
Behandlingsgebyr startlån, pris pr. innvilget lån 2 068,00
Overtakelse av tidligere etableringslån, pris pr. sak 1 189,00
Gebyr for behandling av søknader om prioritetsfravikelser for pantedokumenter 2 068,00
Adm. kostnader, påslag f.t. rente i Husbanken 0,00
Termingebyr fastsettes til enhver tid lik Husbankens termingebyr, pr. mnd 30,00

Gebyr for prioritetsfravikelser pantedokumenter og kontanttjenester

Diverse gebyrer: 2023
Gebyr for behandling av søknader om prioritetsfravikelser for pantedokumenter 2 068,00
Faktureringsgebyr for kontanttjenester (gjelder enkeltfakturering hvor kunden har hatt mulighet til å betale kontant ved mottakelse av tjenesten) 160,00

Leie av torgplass

Torgavgiften gjelder utleie av Lakselv torg med muligheter for strømtilkobling og beregnes ut ifra følgende satser.

  2023 2023 2023
Leietid Stand inntil (10 m²) Stand inntil (15 m²)  Stand inntil (30 m²)
Døgn leie 234,00 350,00 408,00
Ukes leie 1052,00 1 285,00 1 531,00
Månedsleie 1 987,00 2 338,00 2 733,00
Halvårsleie  3 507,00 3 857,00 4 702,00
Årsleie 5 495,00 5 846,00 6 562,00

Bevilgningsgebyr

Prisliste bevilgningsgebyrer 2023
Kunnskapsprøver (skjenking, salg og servering) 400,00
Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning, pr. dag 400,00
*Årsavgift skjenkebevilling, minimum 5 500,00
*Årsavgift salgsbevilling, minimum 1 760,00

*Prisene på avgiften er et minimumsgebyr og vil avhengige av solgt/skjenket mengde med alkohol