Ansvarsområde og gjøremål

Utvalget har som arbeidsområde, de spørsmål som kommunen skal behandle og som er knyttet til de områdene utvalget er oppnevnt for. Utvalget skal ta initiativ og få utredet viktige saker innen fagområdet. Dersom en sak omhandler spørsmål som kan berøre flere utvalg avgjør kommunedirektøren hvilket utvalg som skal ha saksbehandleransvaret for saken.

Utvalget er, blant annet, ansvarlig for:

 • Resultatvurdering på brukersiden.
 • Handlingsplaner for ansvarsområdet.
 • Innspill til kommunedirektør sitt budsjettgrunnlag.
 • Nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
 • Samordning og planlegging av kommunens forvaltnings-, drift- og utbyggingsvirksomhet
 • En planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av sektoren
 • Nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver

Utvalget har forslag- og uttalerett i følgende saker:

 • Retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet
 • Rammene for årsbudsjett og økonomiplan innen sitt arbeidsområde, jfr. retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker
 • Øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde
 • Opprettelse av faste underutvalg
 • Opprettelse og inndragning av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under kommunestyre
 • Andre saker som hører inn under utvalgets arbeidsområde, men hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under kommunestyret
 • Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen sektoren


Utvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for sektoren, eller saker som kommunestyre og formannskapet fremmer.

Vedtaksmyndighet

Utvalget er delegert myndighet til å ta avgjørelser i saker som er nevnt nedenfor, avgrenset mot lov, kommunestyret sine oppgaver og delegerte fullmakter til kommunedirektør.

Herunder:

 • Forvalte bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker
 • Opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver
 • Delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør og underutvalg til å treffe avgjørelser i alle enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell interesse/betydning.
 • Uttalelser i næringssaker til nasjonale- og regionale myndigheter.
 • Uttalelser i samferdselssaker/ rutinehøringer. Dog bør samferdselspolitiske saker av stor samfunnsmessig/ planmessig betydning videresendes til kommunestyret.
 • Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre (kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). Dersom utvalget ønsker å fravike dette må saken tas opp særskilt.


Dersom utvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak eller visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten ligger.
For øvrig utfører utvalget de oppgaver kommunestyret bestemmer.

Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskaps møtekalender og sammensetning