Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for disse.  Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. 
 
Rådet skal jobbe med saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet skal medvirke til at: 

  • Samfunnskapte barrierer blir borte
  • Direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet.  
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenester og informasjon som er nødvendig for at de skal fungere best mulig. 

 Dette innebærer at rådet skal kunne ta opp forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, arbeid, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenester. (Ot.prp.nr 87 (2004-2005))
 
Rådet bør ta del i: 

  • Økonomiplan og årsbudsjettet etter kap 8. i kommuneloven
  • Kommunal og regional planlegging etter kap. 7 – 12 i plan og bygningsloven.
  • Samhandlingsreformen 
  • Planprogram og konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven jf kap 4 og 14.


Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet:

  • Spesifikke tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe
  • Allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede
  • Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid for alle sektorer
  • Saker som omhandler universell utforming
  • Saker av prinsipiell interesse der rådet bør få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen 
  • Uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet
  • Synliggjøring og forbedring av de behov ulik grupper med nedsatt funksjonsevne har mht informasjonsarbeid innad i kommunen og ut til allmennheten, og synliggjøre hva som er gode løsninger for disse. 
  • Bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for funksjonshemmede innen kommunen.
  • Uttalelser og rådgivning til kommunen, om hvordan kommunen sikrer vernet mot diskriminering og om tiltak/rutiner som skal hindre at diskriminering skjer.

 
Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen.

Rådet består av 5 representanter med personlig varamedlemmer, som oppnevnes av kommunestyret og skal bestå av politikere og representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Ett medlem med varamedlem velges av og blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Forslag på medlemmer/varamedlemmer innhentes fra funksjonshemmedes organisasjoner og bør så langt som mulig være representativt for kommunen sine innbyggere med nedsatt funksjonsevne. En skal tilstrebe bredest mulig representasjon fra brukerorganisasjonene.

Miellahtut ja peršovnnalaš várrelahtut

Miellahtut

  • Unni Johansen – Leder
  •                        – Nestleder
  • Evy Einarsen
  • Anja Flåten Nicolaisen
  • Asbjørn Andersen

 

Peršovnnalaš várrelahtut

  • Gerd Mikkelsen Myrvold

 

Politihkalaš áirasat

  • Hans Magnus Thunestvedt

 

  • Agnete Masternes Hanssen