Eldrerådet er et rådgivende organ i saker som gjelder eldre i kommunen. Rådet skal i sitt arbeid ivareta eldres behov og interesser, og sette fokus på disse. Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådmannen samarbeider med rådet om saker av interesse for eldre som de skal ha/har til behandling. Rådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner.

Eldrerådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet: 

  • Årsbudsjett/økonomiplaner.
  • Kommuneplaner.
  • Tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren.
  • Boligprogram og reguleringssaker.
  • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
  • Kulturelle- og andre kommunale tiltak som gjelder eldre.


Eldrerådet består av 7 representanter med personlig varamedlemmer, som oppnevnes av kommunestyret og skal bestå av politikere og alderspensjonister.

Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Ett medlem med varamedlem velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Forslag på medlemmer/varamedlemmer innhentes fra pensjonistforeningene, lag og foreninger før behandling i kommunestyret.

 

Eldrerådets kalender og medlemmer finner du på Publikum.