Boarrásiid rađđi lea gieldda rađđeaddi boarrásiid áššiid ektui. Rådet skal i sitt arbeid ivareta eldres behov og interesser, og sette fokus på disse. Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådmannen samarbeider med rådet om saker av interesse for eldre som de skal ha/har til behandling. Rådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner. Eldrerådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet: 

 • Jahkebušeahtta / ekonomiijaplánat.
 • Gielddaplánat.
 • Doaimmat ja plánat dearvvašvuođa- ja fuolahussuorggis.
 • Ássanprográmma ja regulerenáššit.
 • Johtalusáššit ja gulahallanplánat.
 • Kultuvrralaš ja eará gielddalaš doaimmat boarrásiidda.

Eldrerådet består av 7 representanter med personlig varamedlemmer, som oppnevnes av kommunestyret og skal bestå av politikere og alderspensjonister Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Ett medlem med varamedlem velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Forslag på medlemmer/varamedlemmer innhentes fra pensjonistforeningene, lag og foreninger før behandling i kommunestyret.

Miellahtut ja peršovnnalaš várrelahtut

     Miellahttut

 • Aina Hanssen
 •  
 • Britta Johansen
 • Trygve Nilsen
 • Rudolf Olaussen
 • Britt Kollevåg

     Peršovnnlalaš várrelahtut

 • Anne Skogen
 • Solbjørg Hoff
 • Rolf Johansen
 • Trude Holm
 • Miriam Karlsen
 • Tora Johansen

       Politihkalaš áirasat

 • Sølvi Johansen (DPL)

 

 • Helge R. Olaussen (DPL)