Rådhus-26

2008' bušeahtta

Gielddastivračoahkkin juovlamánu 19.b. 2007

Gielddastivra rievdadii ovdagotti árvalusa ja mearridii ođđa 2008' bušeahta, gullevaš ekonomiplánain.

Kommunestyret behandlet følgende saker under møtet den 19 desember 2007:

 • Rullering av anleggsplan - kortsiktig del

  Vedtak: Formannskapets innstilling ble vedtatt.
  Prioriterte anlegg er følgende:
  1. Lakselv motorsportsanlegg
  2. Banak Golfpark
  3. Porsangerhallen - skifte av kunstgressdekke
  4. Lakselv svømmehall - rehabilitering
  5. Porsangerhallen - kjøkken
  6. Lysløypa i Børeselv - skihus/klubbhus
  7. Lakselv ridebane
  8. Prosjekt BLAD - Brennelv bygdelag

  Prioritert liste nærmiljøanlegg:
  1. Ballbinge Lakselv
  2. Ballbinge Olderfjord
  3. Ballbinge Billefjord
  4. Ballbinge Børselv
  5. Ballbinge 2 Lakselv
  6. BMX-bane Lakselv
  7. BMX-bane Olderfjord
  8. BMX-bane Billefjord
  9. BMX-bane Børselv

  Prioritert liste lokale kulturbygg:
  1. Kultursalen - renovering av scene
  2. Sjøsamisk senter i Billefjord
  3. Børselv bygdehus
  4. Kolvik og omegn bygdehus
  5. Grendehus (gymsal) Russenes oppvekstsenter

  Olderfjord nov • Søknad om dekning av regnskapsmessig underskudd - Porsanger meninghetsråd

  Vedtak: Kommunestyret finner ikke budsjettmessig dekning for noe ekstraordinært tilskudd i 2007 til dekning av underskuddet i menighetsrådets regnskap. Eventuell inndekning må menighetsrådet selv innarbeide i sitt budsjett.


  Kistrand kirke


 • Kistrand kirke
 • Havnesamarbeid Nordkapp og Porsanger

  Vedtak: Kommunestyret i Porsanger godkjenner utkast til selskapsavtale og vedtekter for Nordkapp og Porsanger IKS, med vedtatte endringer. Ordfører er representant i havnerådet, med varaordfører som vararepresentant.
 • Valg av representant og varamedlem til Avjovarre urfolksregionråd

  Vedtak: John Turi som representant fra opposisjonen, med vararepresentant Knut Roger Hanssen ble valgt.
 • Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-11

  Vedtak:
  - Lønnsbudsjettet reduseres med kr 986 600
  - Sosiale utg/pensjon m.m. reduseres med kr 1 236 650
  - Innbet til Statens pensjonskasse m. m. økes med kr 600
  - Kjøp av varer og tjenester reduseres med kr 999 200
  - Anskaffelse av innventar, utstyr m. m. reduseres med kr 719 800
  - Kjøp av tjenester, med motytelser reduseres med kr 191 100
  - Kjøp av tjenester, uten motytelser reduseres med kr 1 550
  - Salg og egenbetaling økes med kr 1 567 370
  - Refusjon fra Staten økes med kr 650 040
  - Økning skatt og rammeoverføringer økes med kr 2 164 610
  - Renter og avdrag økning kr 71 710

  Andre tiltak:
  - Billefjord skole opprettholdes kr 1 409 000
  - Børselv skole opprettholdes kr 1 499 000
  - Aktivitørstilling opprettholdes kr 70 000
  - Jordmortjenesten videreføres kr 90 000
  - Foreslått økning av eiendomsskatt bortfaller
  - Næringssjef tilsettes kr 553 000
  - Kreftsykepleier videreføres kr 300 000
  - Ordningen med fritak for renovasjonsavgift fortsetter kr 70 000
  - Kiowato tildeles driftsmidler kr 336 000
  - Ungdomsklubber i distriktene får støtte kr 63 000
  - Økt driftsstøtte til sjøsamisk kompetansesenter kr 100 000
  - Støtte til kulturarrangementer videreføres kr 46 000
  - Kuturskoletilbudet videreføres uavkortet kr 200 000
  - Organisasjonsstøtte gis kr 71 000
  - Ingen reduksjon på Billefjord bo og servicesenter kr 70 000
  - Ingen kutt på sykehjemsdrift kr 292 000
  - Ingen reduksjon på helsestasjon kr 70 000
  - Foreslått økning på ekstra ressurs hjemmebasert tjeneste bortfaller
  - Veivedlikehold økes kr 150 000
  - Basseng drift Billefjord opprettholdes kr 143 000
  - Bygg Olderfjord barnehage skal ikke selges
  - Driftsreduksjon på Børselv oppvekstsenter kr 140 000
  - Driftsreduksjon på Billefjord oppvekstsenter kr 140 000
  - Driftsreduksjon på Olderfjord oppvekstsenter kr 140 000
  - Merking av scooterløyper kr 82 000
  - Gamle herredshuset skal ikke avhendes
  - Ingen reduksjon av drift Lakselv svømmehall
  - Avsetning for tidligere års merforbruk kr 2 000 000
  - Dekning av tidl års underskudd kirkelig fellesråd kr 250 000
  - Økning ramme kirkelig fellesråd kr 60 000

  Investeringsbudsjettet:
  - Forskjønnelse av Lakselv sentrum (2009-11) kr 3 000 000
  - Prosjekt industriområde Smørfjord (2008) kr 2 000 000
 • Budsjettvedtaket ble av partigrupperingen Høyre og Fremskrittspartiet klaget inn for Fylkesmannen for en legalitetskontroll.
 •  
Tips en venn Skriv ut