Rådhus-26

2011 jahkebušeahtta ja 2011 – 2014 ekonomiplána. Ráđđealbmá árvalus ovdanbuktojuvvon.

Porsáŋggu ráđđealmmái lea almmuhan 2011 jahkebušeahta ja 2011 – 2014 ekonomiplána árvalusa politihkalaš meannudeapmái. Ovdagoddi meannuda ášši čoahkkimisttis vuossárgga skábmamánu 29. beaivvi 2010. Dasto biddjo ovdagotti mearrádusevttohus 14 beaivvi almmolaš dárkkisteapmái. Porsáŋggu gielddastivra meannuda ášši čoahkkimisttis juovlamánu 15. beaivvi 2010. Ráđđealbmá áššeovddideamis lea boasttuvuođat mat galget sihkkojuvvot: Nuoraidceahkki sirdojuvvo Bissojoga skuvllas Leavnnja skuvlii galgá sihkkojuvvot, ja unnit virggit Billávuona skuvllas maid galgá sihkkojuvvot árvalussan.

Ulbmilstivren lea ođas dán jagi bušeahtas.

Målstyring er nytt i årets budsjett.

Det anbefales å fastsette overordnet strategi og mål om å ha levende lokalsamfunn i Porsanger kommune. I tillegg er det under hvert rammeområde nedfelt resultatmål for tjenestene.

Årsbudsjett 2011 i hoveddokumentet fremlegges som konsekvensjustert budsjett 2011, hvor utgangspunktet er budsjett 2010 tillagt lønns- og prisvekst og andre korrigeringer, men ikke driftsmessige økninger eller nedjustering. Driftsmessige økninger og nedjusteringer fremkommer i eget kapittel "Tiltak innarbeidet i årsbudsjett 2011 - økonomiplan 2011-2014" fra side 53 i hoveddokumentet.
 
Konsekvensjustert brutto utgiftsramme er på 271,6 mill. kr., en kostnadsvekst på 9,5 % i fht  2010 på 247,6 mill. kr. Inntektsrammen er på 290,9 mill. kr., en vekst på 9,6 % i fht 2010 på 265,1 mill. kr. I hoveddokumentet "Årsbudsjett 2011..."  på side 8 er de oppførte prosentene for Porsanger fått en beklagelig feilføring. En korreksjon vil bli ettersendt for å bytte ut hele teksten under deloverskrift "Statsbudsjett 2011 - det økonomiske opplegget for kommunesektoren".

Investeringsrammen er lagt opp med et låneopptak på 16,1 mill. kroner i 2011.
Rådmannen anbefaler at Lakselv svømmehall vil bli prioritert og vedlikehold av veier og gater i kommunen.

Til sist i hoveddokumentet er KOSTRA statistikk på prioritering, dekningsgrad og effektivitet lagt inn hvor man kan lese hvordan Porsanger kommunes utvikling har vært og er på ulike tjenesteområder fra 2007 - 2009, og sammenliknet mot gjennomsnitt Finnmark, gjennomsnitt landet u/Oslo, og mot kommunegruppe 3 som er sammenliknbare kommuner lik Porsanger.