Ođasmahtten 27.2.2017

Gielddaplána ja mielváikkuheapmi

Dáppe gávnnat eambbo dieđuid gieldda plánabargguid servodatoasi ja areálaoasi ektui. Álbmotčoahkkimat ja eará doalut almmuhuvvojit dáppe. Mii ávžžuhit buohkaid čájehit beroštumi ja searvat álbmotčoahkkimiidda.

Buvtte áinnas maid formálalaččat evttohusaid gieldda plánabargguide mat gusket dutnje ja du eatnamiidda. Mii bidjat dađistaga eambbo dieđuid gieldda plána siidui – čuovo mielde dáppe.

Dilli

Høringsforslag til planprogram ble vedtatt i planutvalget den 23.1.17 og er nå sendt på høring og lagt ut til offentlig ettesyn. Arbeidet med analyser, utredninger settes nå i gang parallelt med høringsprosessen. Arbeidsgrupper knyttet til samfunnsdelen og arealdelen holder på å avklares.

Planarbeidet er nå på vei inn i fase 2 som "tjuvstartes" litt før fase 1 avsluttes ved fastsettelse av planprogrammet. Planprogrammet er ikke endelig fastsatt og forutsetningene vil fremdeles kunne endres etter kommunestyret ønsker. Dersom kommunestyret gjør vesentlige endringer vil det kunne være behov for forskyvninger i fremdriftsplanen. Det er et mål om at tidspunkt for sluttbehandling skal stå fast.

Boahttevaš mielváikkuhandoalut

Mii almmuhit doaluid dađistaga.

Ovdánanplána

Planprosessen kan deles inn i følgende tre hovedfaser:

 1. Planoppstart og planprogram
 2. Analyser, utredninger og planløsninger
 3. Planforslag og planbehandling

Samfunnsdelen uten handlingsdel behandles først. Deretter behandles arealdelen. Handlingsdelen tilknyttet samfunnsdelen behandles til slutt. Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan for planprogram, samfunnsdel, arealdel og handlingsdel:

Planprogrammet

 • Utarbeidelse av planprogram – høst 2016, primo 2017
 • Høring planprogram – februar-mars 2017

Fastsetting av planprogram i kommunestyret – vår 2017

Innledende analyser og grunnlagsinnhenting igangsettes før planprogrammet vedtas.

Samfunnsdelen

 • Analyser og grunnlagsinnhenting – vinter-vår 2017
 • Kultur- og verdigrunnlag og visjoner – sommer 2017 (prosessvedtak)
 • Gjennomgang samfunnsutvikling – vinter og vår 2017
 • Forslag til satsningsområder – sommer 2017 (prosessvedtak)
 • Forslag til langsiktige arealstrategier – høst 2017 (prosessvedtak)
 • Første gangs behandling – primo 2018
 • Høring og revisjon – vinter 2018

Sluttbehandling – sommer 2018

Arealdelen

 • Analyser og grunnlagsinnhenting – vinter-sommer 2017
 • Kartlegging av behov og ønsker – vinter-vår 2017
 • Egnethets- og konfliktanalyser – høst 2017
 • Prinsippforslag med alternative områder – vinter 2018
 • Utredning og utvalg av områder – vår/sommer 2018
 • Første gangs behandling – tidlig høst 2018
 • Høring og revisjon av arealdel – høst 2018

Sluttbehandling – desember 2018

Handlingsdelen

Fremdriftsplan for handlingsdelen avklares nærmere etter behandling av samfunnsdelen. Det tas sikte på at ny handlingsdel skal gjelde for 2019-2023.

Bruk av kommentarfelt

Kommentarfelt ("uttalelse til saken") forbeholdes spørsmål vedrørende status/fremdrift av planarbeidet, kommende arrangement og medvirkning.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Uttalelse til saken


Uttalelsen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen "Send skjult uttalelse" og fyll ut skjemaet under