Info om Skatt

Eiendomskatt

Informasjon om eiendomskatten som ble vedtatt av kommunestyret den 12.12.2019.

Eiendomsskatteseddelen

Eiendomsskatteseddelen er brevet du har fått fra kommunen som forteller hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. Der står det hvordan (Fomuesgrunnlag eller kontorjustering) kommunen har beregnet verdien på boligen din. Hvis du ikke finner informasjonen om dette på eiendomsskatteseddelen din, må du kontakte eiendomsskattekontoret i kommunen. 

Kommunestyret vedtok den 12.12.2019 at kommunen skal bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi/boligverdi for boligeiendommer. 

Verdisetting

Verdsettingen av eiendommen skal verdsettes til takst, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-3. Det kan gjøres på to ulike måter. Den ene er å bruke Skatteetatens boligverdi/takst/beregnede markedsverdi, eller kommunal taksering. 

For å fastsette eiendommens verdi må en gå ut ifra eiendommen sin lokalisering, bruksegenskap og areal på salgstidspunktet ved et fritt salg. Det vil si at takst, verdivurdering, eller Skatteetatens boligverdi som legges til grunn for verdsettingen av eiendommen. De boligeiendommene som ikke har oppgitt Skatteetatens boligverdi er det kommunal taksering fra 2007 som legges grunnlag for beregning av eiendomsskatt. 

Skattegrunnlaget for bolig og fritidseiendommer er sett til verdien multiplisert med 0,7. Dvs. at obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % er trukket ifra skattegrunnlaget. Verdien av næringseiendom skal settes til teknisk verdi hvis det ikke er mulig å fastsette verdien på et gitt salgstidspunkt.  Eiendomsskatteloven § 8 A-1 - A-3.

Hva er Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi?

Det er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom), eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi, dvs. takst, eller verdivurdering. Skatteetaten har hensyntatt sonefaktoren i beregning av boligverdien i kommunen. 

De eiendommer som ikke har Skatteetatens beregnede markedsverdi for boligeiendommer er det vedtatt å bruke kommunale takseringen fra 2007/2010 og med et påslag på 40 prosent (kontorjustering).

Hva er kontorjustering?

Isteden for ny allmenn/kommunal taksering har kommunestyret vedtatt økning av taksten som eiendommen ble satt til ved den siste allmenne takseringen (2007) for utskriving av eiendomsskatt. Kontorjustering. Økningen kan skje stegvis over flere år, men må ikke være mer enn 10 prosent av det opprinnelige skattegrunnlaget for hvert år etter 10-årsfristen (2016) for allmenne takseringen. Jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A-4. (10-årsfristen er 10 år med gjeldende takst, dvs. fra og med 2007 til og med 2016.) Har eiendommen din blitt kontorjustert, så skal sonefaktoren være hensyntatt, dette finner du igjen på eiendomsskatteseddelen.

Klage

Mener du at den beregnede boligverdien/formuesgrunnlaget er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal/P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen for 2019.

Klikk her, Hva er eiendomskatt (Skatteetaten)?

Ved spørsmål om eiendomsskatt for øvrige eiendommer og kommunale takseringen kan du henvende deg til kommunen. Klager som kan gjelde bruk av differensierte skattesatser og fritak for nybygde boliger, sendes skriftlig til kommunen. postmottak@porsanger.kommune.no 

Fristen for klager er seks uker - 15. april 2020.

Korrigeringer vedrørende arealer, adresseendringer, regningsmottakere og lignende regnes ikke som klage og utføres også utenom klagefristen.