Hjem»Planportal
Melding om vedtak

Endring av områderegulering for Peder Sivertsens vei nord

Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord er vedtatt endret. Turveien er tatt ut og boligtomtene er utvidet mot nord inn mot forsvarets arealer.

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møtet den 31.8.2017 følgende vedtak: 

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret områderegulering for Peder Sivertsens vei nord, datert 4.4.2017. 

Regulert tursti gjøres om til boligformål og lekeplass. Det er å anbefale at tiltakshaver starter utbyggingen i område b, c, d og e, og avslutter med område a. Dette for å unngå inngrep der turstien ned mot Saarela starter, før området er fullt utbygd"

På bakgrunn av Kommunestyrets vedtak har rådmannen i Porsanger fattet følgende vedtak:

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas forslag til endring av områderegulering for Peder Sivertsens vei nord datert 29.9.2017"

Endringen omfatter fjerning av turvei forbi regulert boligområde.

Se vedtatte oppdaterte plandokumenter under:

Det vises for øvrig til www.seplan.no som viser en kartoversikt over hvilke reguleringsplaner som er gjeldende.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Kartbilde Peder Sivertsens vei
Tips en venn Skriv ut