Ansvarsområde og gjøremål

I tillegg til det ansvar og de gjøremål som er pålagt formannskapet direkte etter kommuneloven, har formannskapet hovedfokus på utvikling av kommunen, med følgende særlige ansvarsområde og gjøremål:

 • Overordna politiske ledelse -og samordningsoppgaver
 • Lede og samordne arbeidet med årsbudsjett, handlingsplan og økonomiplan
 • Budsjett- og regnskaps-oppfølging.
 • Interkommunalt samarbeid
 • Planarbeid; - kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner, sektorplaner, arealplaner
 • Salgs- og skjenkesaker ihht. alkoholloven
 • Ta initiativ og få utredet viktige politiske saker.
 • Utvidet myndighet i hastesaker, jfr. Kommuneloven § 13
 • Formannskapet fører kontroll med at vedtak innenfor ansvarsområdet sitt blir utført.
 • Avgjøre ankesaker fra administrasjonsutvalget
 • Vedta tidsplan for, og styre budsjettprosessen

Vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret

Formannskapet er delegert myndighet til å ta avgjørelser i alle saker som er nevnt ovenfor, avgrenset mot lov, kommunestyret sine oppgaver, og kommunestyrevedtak som avgrenser fullmaktene.

Formannskapet innstiller til kommunestyret i følgende saker:

 • Økonomiplan og årsbudsjett i samsvar med §§ 44 og 45 i kommunelova.
 • Periodiske endringer/justeringer av økonomiplan/årsbudsjett der dette ikke er delegert andre gjennom Porsanger kommunes økonomireglement.
 • Årsregnskap og årsberetning ihht. kommunelovens § 48 tredje ledd.
 • Alle andre saker som kommunestyret eller ordføreren ikke har bestemt skal gå direkte fra sektorstyrene.

 

Formannskapets sammensetning