Gielddastivra lea gieldda alimus politihkalaš orgána ja mas lea bajimus ovddasvástádus Porsáŋggu gieldda doaimmaide. Gielddastivrras Porsáŋggus leat 19 áirasa ja sis fas várreláhtut, válljejuvvon čohkkát njeallje jagi ain hávális. Politihkkarat ovddastit iešguđetge bellodaga dahje listtu.

Vedtaksmyndighet - Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder:

  • Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen - både politisk og administrativ struktur
  • Budsjett og økonomiplaner og vesentlige endringer i disse
  • Regional planstrategi/plan, kommuneplaner og reguleringsplaner osv. Delegasjon etter plan- og bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i reglementet, under planutvalget.
  • Regnskap og årsmeldinger/resultatvurderinger
  • Fastsette ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer jfr. kommunelovens § 39.
  • Godtgjørelse til folkevalgte
  • Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv. Kommunestyret kan delegere oppnevning av nemnder, styrer, råd og utvalg til formannskapet, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift.
  • Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter
  • Tilsetting av rådmann
  • Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre utvalg eller administrasjonen.

Gielddastivrra miellahtut

Sátnejođiheaddji Aina Borch, BB

Ordfører_350x350.jpg

 

 

Ap og SV.jpg

Sp og TLP.jpg

H og Frp.jpg