NVE har mottatt søknad fra Luostejok Kraftlag SA om å slippe krav om minstevannføring fra Gaggavatn og forbi Luostejok kraftverk. 
Luostejok Kraftlag SA fikk fornyet konsesjon til fortsatt regulering av Gaggavatn ved kongelig resolusjon av 15.02.2008. Det ble samtidig pålagt en helårig minstevannføring på den utbygde strekningen på 0,8 m3/s. Før konsesjonsfornyelsen var det ingen minstevannføring i elva. Luostejokka er en del av Lakselvvassdraget som er et nasjonalt laksevassdrag og vernet i Verneplan for vassdrag. I henhold til manøvreringsreglementet post 2 heter det at: 
«Det skal til enhver tid slippes en minstevannføring på 0,8 m3/s. Hvis tilsiget er mindre enn minstevannføringskravet skal hele tilsiget slippes. Minstevannføringskravet kan tas opp til ny vurdering etter at vannslippets virkning på produksjon av laks er tilstrekkelig dokumentert, begrenset oppad til en periode på 10 år.»
Luostejok Kraftlag SA viser til fiskeundersøkelser utført i perioden 2014 – 2016 som konkluderer med at Luostejokka bidrar minimalt til produksjon av laksefisk i vassdraget. Kraftlaget søker derfor om å stoppe slippet av minstevannføring i elva. Se vedlagt søknad for nærmere beskrivelse. 
Søknaden skal behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven § 10 om endring av manøvreringsreglement. Den blir kunngjort av NVE på bokmål og samisk. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. 
Søknaden sendes på høring til berørte parter. Høringsfristen er 28. februar 2018. Søknaden er også tilgjengelige på NVEs internettside: www.nve.no/konsesjoner. 
Vi ber Porsanger kommune om å kunngjøre saken på sine hjemmesider og legge to papir-eksemplarer av søknaden til offentlig gjennomsyn på rådhuset, fram til 28. februar 2018. Det ene eksemplaret av søknaden kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet

Du kan lese eller laste ned dokumentet ved å trykke her:201706581-2Høring av søknad om å slippe krav om minstevannføring forbi Luostejok kraftverk, Porsanger kommune, Finnmark. med vedlegg.pdf

Eller du kan lese søknaden på Porsanger kommunes servicekontor.