A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling jobber både med drift, utbygging og forvaltning. Avdelingens leder er teknisk sjef.

 Teknisk avdeling 

Teknisk avdeling har ansvaret for drift, vedlikehold innenfor veg, vann, avløp og offentlige bygg og eiendommer. Her behandles gravemeldinger og utslippssøknader innenfor avløp. Avdelingen har også ansvaret for renovasjonsordningen og utleie av kommunale bygg. I tillegg har avdelingen ansvar for investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret.  Avdelingen er forurensningsmyndighet for avløpsanlegg inntil 1000 PE (personenheter).  Avdelingen er også vegmyndighet for kommunale veger og planlegger og saksbehandler bla av trafikksikkerhetsaker.

Avdelingen har også ansvaret for miljøvern, herunder dispensasjonssøknader fra motorferdselloven, forsøpling, vilt- og fiskeforvaltning og merking av skuterløyper. I tillegg har vi ansvar for boligveiledning, boligfinansiering, oppmåling, saksbehandling etter plan- og bygningsloven, areal- og reguleringsplanlegging og landbruksadministrasjon. Beredskap herunder brann- og havaritjenesten, akutt forurensning (olje, kjemikalier), sivil beredskap og feiertjenesten.

Teknisk sjef - Victor Gamst tlf. 90 85 53 52
Teknisk sjef har følgende arbeidsområder:
Leder for hele teknisk avdeling med ansvar for budsjett, regnskap, HMS arbeid, personalansvar,miljøvern, beredskap, brann, areal- og reguleringsplanlegging.
 
Arealplanlegger Trond Paulsen tlf.
ansvar for utarbeidelse av arealplaner, reguleringsplaner, samt back up matrikkel og byggesak.

Driftsingeniør Øyvind Jonas tlf. 93 21 63 33
Drift og vedlikhold av veg-, vann- og avløpsanlegg (kommunaltekniske anlegg), renovasjon, slamtømming, utslippstillatelser, gravemeldinger, Kommunale avgifter (oppdatering etc.), budsjettkontroll, HMS, KOSTRA-rapportering innen veg, vann, avløp, renovasjon og slam, merking av skuterløyper, attestering av kommunale fakturaer innen drift og utbygging. Har i tillegg drift av samtlige kommunale bygg.

Driftsoperatørsentral

Leder Svein Skogen - tlf. 93 22 49 35
Daglig ansvar for å følge opp vedlikehold innenfor bygg, vei, vann og avløp. Stilling er direkte underlagt avd. ingeniør.

Renholdsleder Sussi Meszaros – tlf. 95 77 82 09

Daglig renhold for alle kommunale bygg. Stillingen er direkte underlagt avd. ingeniør.

Fagleder forvaltning og landmåler  Camilla Vonheim tlf. 92 81 46 86

Ansvar for delingssaker, matrikkelføring, oppmåling.

Boligveileder Kine Helene Føhr tlf. 92 21 24 58
Boligveiledning og boligfinansiering.
 
Byggesaksbehandler Viktoria Paulsen tlf. 48 50 46 43
Ansvar for  saksbehandling innenfor byggesak. Sertifisert for å føre matrikkel bygg.

Brannvernleder Jomar Thomassen tlf. 92 48 04 27

Saksbehandler ved kommunale bygg i forhold til brannloven. Arbeidsområder: opplæring og brannøvelser, internkontroll, informasjon, branntegninger, vedlikehold av manuelle slokkemidler. Koordinator mellom eier, ansatte, brukere og leietakere ved kommunale bygg.

Kine Helene Føhr tlf. 92 21 24 58
Mottak, gravemelding, fakturabehandling, arkiv, lett forefallende saksbehandling.

Landbruksadministrasjon

Landbruksadministrasjonen har ansvaret for tiltak knyttet til jordbruk, utmark og reindrift. Fagpersonene på landbruk har ansvaret for mange statlige og kommunale forvaltningsoppgaver knyttet til og for tilskuddsordninger innen landbruk og bygdeutvikling. Produksjonstilskudd, jordlovsaker (bl.a deling og omdisponering), konsesjons og odelslovsaker, eiendomsoverdragelser(blant annet konsesjonssøknader og egenerklæringer om konsesjonsfritak), søknadsveiledning vedrørende tilskudd fra Innovasjon Norge, småskala mat, bygdeutviklingsmidler, tilskuddordninger fra Sametinget tilknyttet landbruk, høring lovsaker vedrørende landbrukssaker, saker vedrørende Finnmarkseiendommen, interkommunale veterinærvaktavtaler- og utbetalinger, veterinærdriftsavtale- og utbetalinger, stimuleringsmidler veterinærtjeneste, uttalelser i kommunale byggesaker, refusjon avløser ferie / fritid, bygdeutviklingstiltak og tiltak for næringsutvikling innen jordbruk / landbruk, kommunalt arbeid knyttet til bufe på rovdyrutsatt utmarksbeite, tilskuddsordninger på fylkesnivå,  skogbrukssaker, KOSTRA rapportering landbrukssaker, planarabeid.

Jordbrukssjef  Ingrid Golten  tlf. 48 50 34 63

 

Prosjektstillinger jordbruk:

Emil Halvorsrud tlf. 92 86 51 23 - Næring og rovvilt i Finnmark

Johan Borgenvik tlf. 92 02 09 34 - Jordbruk og vekst i Avjovarri

 

Lærling Carlotte Pedersen tlf. 48 50 49 04

Sekretær Maylen Berg tlf. 48 50 47 16

GIS-ansvarlig-ubesatt ut 2016

 

Brannvesenet

Brannvesenet i Porsanger kommune er organisert med brannsjef, varabrannsjef, overbrannmester, brannmester og 16 mannskaper. Kommunen har tankbil og brannbil med redningsutstyr. Porsanger brannvesen er tilknyttet alarmsentralen (110) i Hammerfest. For akutt forurensing er Porsanger kommune tilknyttet Midt-Finnmark IUA.

Forebyggende brannvern utgjør en del av de lovpålagte tjenestene. Tjenesten består bl.a. av oppfølging av forskrifter om brannforebyggende tiltak og brannsyn, samt informasjons- og motivasjonsvirksomhet. Av forebyggende tjenester kan nevnes: Branntilsyn, saksbehandling i henhold til brannloven, lagringsbestemmelser, informasjon til skole og barnehage, helseinstitusjoner, generell informasjon til befolkningen, deltakelse i lokale og landsomfattende kampanjer.

Brannvesenet er bemannet med to feiere som sørger for feiing av registrerte piper, samt tilsyn med piper og ildsteder.

Henvendelser: Ring 110 ved brann, ulykker og akutt forurensing.

Ved andre henvendelser til brannvesenet kan publikum ringe vakthavende befal på mobiltelefon 97 03 96 00.

 Brannsjef  (ubesatt) tlf

Overbrannmester Kjetil Sjøveian tlf. 94 81 57 76 

Brannmester Roy Johannessen tlf. 91 80 60 03

Feiersvenn Tommy Johansen  tlf. 94 81 52 21 / 97 65 23 90

Stillingenes organisasjonsmessige plassering. Overbrannmester og brannmester er tilknyttet forvaltningsavdelingen. Ansvar for at arbeidsoppgaver blir utført tillegges overbrannmester, som rapporterer til leder beredskap/leder forebyggende. Brannmester er stedfortreder i overbrannmesters fravær. Begge skal delta i utføring av arbeidsoppgaver beskrevet under pkt 3. Ved utrykninger gjelder instruks for den aktuelle funksjon som overbrannmester og brannmester trer inn i (utrykningsleder, brannkonstabel, røykdykker, sjåfør etc).

Brannberedskap: Rutiner for, gjennomføring og dokumentasjon av kontroll og vedlikehold på: Brannbil  med utstyr, Brannteknisk utstyr, Personlig verneutstyr for brannmannskaper, Rutiner / instrukser for brannmannskaper. Planer for, gjennomføring og dokumentasjon av: Øvelser for brannmannskaper, Kurs for brannmannskaper, Opprettelse av vaktlag ved høynet beredskap/hjemmevakter, Helsekontroller av brannmannskaper. I tillegg sørge for at timelister føres og innleveres månedlig.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg: Planlegging, utføring og rapportering mht feiing og tilsyn med fyringsanlegg, eventuelt også i andre kommuner, Informasjonstiltak mht brannvern, riktig fyring etc

Forebyggende brannvern: Etter å ha gjennomført forebyggende kurs ved Norges brannskole, delta i tilsyn av særskilte brannobjekter, eventuelt også i andre kommuner, Delta ved informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker, Årlige tilsyn av utsalgssteder for pyroteknisk vare (fyrverkeri).

HMS-ansvar: Overbrannmester og brannmester skal sørge for at internkontroll (egenkontroll) med helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i henhold til internkontrollforskriften med tilhørende lover, gjeldende instrukser og rutiner, herunder dokumentasjon av utførte HMS-aktiviteter.

 

Brøytetelefon

Vakttelefon for henvendelser på dagtid kl 0800-1530 knyttet til brøyting og andre veirelaterte forespørsler, tlf. 92 65 75 35

 

Tips en venn Skriv ut