Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. De skal også påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

Oppdraget til kontrollutvalget er omfattende, og utvalgets viktigste egenskaper er nysgjerrighet og det å tørre å stille de viktige, og noen ganger ubehagelige, spørsmålene. Får barna god nok opplæring på skolene? Er helsetjenestene tilfredsstillende? Blir anskaffelser konkurranseeksponert på riktig måte? Ivaretar barnevernet barnas beste? Få oppdrag er viktigere og mer engasjerende enn dette.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler derfor ikke enkeltsaker. Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og evt. bestemme seg for å gjøre egne undersøkelser.

Kontrollutvalgets hjemmeside med ytterligere informasjon

 

Kontrollutvalget kan kontaktes skriftlig på e-post til leder: roger@mjelde.org
(husk å ikke skrive personsensitive opplysninger i e-post, da sender du heller vanlig brev)

eller sende brev til sekretariatet:

KUSEK IKS
Kontrollutvalget i Porsanger
Postboks 95
9615 Hammerfest