Retningslinjer

Retningslinjene er utarbeidet av beredskapsledelsen med formål om å sikre en tilstrekkelig bemanning for forsvarlig drift. Retningslinjene vurderes fortløpende og endringer i retningslinjene vil kunne skje med kort varsel.  

Hovedpunkter  
 • Tjenestereiser  
 • Sykdom
 • Fysiske møter
 • Bruk av hjemmekontor og fleksitid  
 • Utenlandsreiser

Tjenestereiser  

 • Reiser som må gjennomføres skal godkjennes av leder og disse må være strengt nødvendig.  
 • Det oppfordres til alternativer som eks. Webinar, Skype og teamsmøter.  

Sykdom

Syke personer skal holde seg hjemme. Det er viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner:

Personer som kan være fysisk til stede

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Ansatte, brukere og andre som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de har god allmenntilstand og har negativ test for covid-19
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og www.fhi.no

Personer som ikke kan være fysisk til stede

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer. Disse personene bør testes for covid-19
 • Personer som er i karantene og isolasjon. Det er viktig at virksomheten kommuniserer dette til ansatte, besøkende, kunder og andre.
 • Det er gitt egne råd for unntak fra karantene med grunnlag i unntaksbestemmelsen i covid-19-forskriften  - se avsnittet Råd ved unntak fra hjemmekarantene - for ansatte i samfunnskritiske funksjoner

Møter, samlinger osv. 

 • Ved fysiske møter skal en-meters regelen overholdes. Det er viktig at møteleder deisinfiserer alle kontaktflater etter gjennomført møte.    
 • Det oppfordres til alternativer som eks. dele opp møter i flere bolker, Webinar, Skype, teamsmøter med mer om det hensiktsmessig.   
 • Kantine/pauserom – det anmodes om at spisepausen legges til ulike tider på arbeidsdagen for å unngå samlinger med flere personer og en-meters regelen gjelder. 
 • Ansatte oppfordres til å følge gjeldene hygieneregler, inkludert avstandskrav. 
 • Møteleder skal føre logg på besøkende som har deltatt på fysiskmøte.

Hjemmekontor

Nærmeste leder må vurdere, organisere og fordele bruken av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.  Vurderingen må ses opp mot behovet for fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen og kontinuitetsplaner.  ​   

Ansatte som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 må selv informere leder om dette og skal hensyntas spesielt.    

Ambulerende tjenester begrenses i den grad det er mulig (for eksempel IT-enheten og rådgivende tjenester).

Utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Forbud mot utenlandsreiser ble opphevet den 7. mai, men myndighetene fraråder likevel fortsatt utenlandsreiser.

Karanteneregler gjelder fortsatt etter utenlandsreiser med unntak av de land og områder som nå er åpnet for. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Du kan ikke regne med at arbeidsgiver tar regningen dersom du velger å reise og i etterkant pådrar deg karantene, med mindre en kommer inn under bestemmelser om fritak for kritisk personell.