Med hjemmel i Motorferdselloven §4a og Motorferdselsforskriften § 4a vedtok Formannskapet i Porsanger den 22.3.2018 «Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste i Porsanger kommune, Finnmark». Forskriften gir bestemmelser om rasting på 43 vann langs kommunens løypenett.

Informasjon om når det er tillatt å ferdes etter forskriften og informasjon om eventuelle stengninger finner du her. Informasjon vil også publiseres via kommunens Facebook-sider.

Formannskapets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. Fristen for å klage er 3 uker fra dato for kunngjøring. Klage fremmes skriftlig til Porsanger kommune. Oppgi saksnummer 2017/1828.

Forskriften gjelder for følgende vann:

Løype 1 - Olderfjord bru - Rággevárjávrrit med tilhørende sideløyper Stuorra Gárjiljávri (187) og Unna Gárjiljavras (141) 
Løype 2: Tverrusselva – Stohpojávrit Fáhccajávrrit nord (298), Fáhccajávrrit sør (323), Stohpojavrrit sørvest (317), Stohpojavrrit øst (331) og Njárgájavri (325) 
Løype 4: Olderfjord – kommunegrensa Kvalsund Davit Fránssajávri (201), Máttit Fránssajávri (215), Vuolit Goadehisjávri (301), Bajit Goadehisjávri (315), Skaiddejávri (325) og Leaktojávri (367) 
Løype 5: Ytre Billefjord - Suolojávri/Njárgajávri Njárgajávri (294), Beatnatjávri (272) og Jovnnajavri (241) 
Løype 6: Kistrand - Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann Duolbajávri/Prestvannet (283) 
Løype 7: Indre Billefjord – Buoidejávri Bajit Gierddotjávri (214) og Ruvzajavri (336) 
Løype 11: Ikkaldas – Čoalbmejávri Gorbovuonjávri (364) og Coalbmejávri (375) 
Løype 13: Klemetstad – Løype 14 Vuolitjávri/Nedrevann (63) Løype 13B: Klemetstad - Ucca Vuođđujávri Stuorra Vuođđujávri (291) 
Løype 14: Kommunegrensa Alta – Vánšjohka med tilhørende sideløyper Nordre Stabbursdalsvannet (365), Stabbursdalsvannet (366), Leavnnjasjávri (453) og Vuolajokluoppal (109)
Løype 15: Flyplassveien – Leavšajávri – løype nr. 14 med tilhørende sideløype Unna Juovssajávrrás (86), Stohpojávri (90) og Stuorra Juovssajávrrás (90) 
Løype 20: Čáskil - Suolojávri (408) med tilhørende sideløype Goadjinjávri (463), Justinjávri (504), Suoidnejávri (523) og Suolojávri (408) 
Løype 21: Čáhppiljohka/Sappirjoki – Løype 20 Suolojávri (515) 
Løype 23: Ringveien – Kjæs med tilhørende sideløyper Leirpollvannan (226), Vuolimusjávri (94), Stuorra Áilegasjávri (103), Lákcajávri/Laksajãrvi (190) Keaisajávri/Kjæsvann (50) og Moksajávri (175) 
Løype 26: Indre Brenna – Áilegasjávri Roancejávri (105) 
Løype 29: Børselv sentrum - Mátta Čoalbmejávri/Nedre Sundvann med sideløype Silfarvannene Rávdojávri (167)

Følgende vann har spesielle ferdselsbestemmelser. Disse vannene vil skiltes særskilt:

 • Motorferdsel etter forskriften på Suolojávri (408) langs løype 21 er ikke tillatt etter 15. april. Etter 15. april gjelder "300-metersregelen".
 • På Skaiddejávri (325) er det kun tillatt å kjøre ut fra snøskuterløype for rasting øst for der snøskuterløype 4 krysser vannet.
 • På Vuolitjávri/Nedrevann (63) er maksimal tillatt hastighet ved kjøring i forbindelse med rasting etter denne forskrift 40 km/t.

Følgende vann har områder hvor ferdsel ikke er tillatt med bakgrunn i naturfare. Disse områdene vil merkes og stenges med X-satte bjørkestikker.

 • Leaktojávri (367, råk ved innos/utos)
 • Gorbovuonjávri (364, råk ved innos/utos)
 • Coalbmejávri (375, råk ved innos/utos)
 • Vuolitjávri/Nedrevann (63, råk ved innos/utos, usikker is pga. regulert vassdrag, snøskred)
 • Nordre Stabbursdalsvannet (365, råk ved innos/utos)
 • Stabbursdalsvannet (366, råk ved innos/utos)
 • Leavnnjasjávri (453, råk ved innos/utos, snøskredfare)
 • Vuolajokluoppal (109, råk ved innos/utos)