Landbruksadministrasjonen i Porsanger kommune har ansvar for næringsutviklings- og forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk. Administrasjonen ligger pr i dag under teknisk avdeling med kontorsted på rådhuset i Lakselv.

Landbruksadministrasjonen har ansvaret for tiltak knyttet til jordbruk, utmark og reindrift. 

Eksempler på arbeidsoppgaver :

 • Produksjonstilskudd
 • jordlovsaker (bl.a deling og omdisponering)
 • konsesjons- og odelslovsaker
 • eiendomsoverdragelser (blant annet konsesjonssøknader og egenerklæringer om konsesjonsfritak)
 • regionale miljøtilskudd
 • spesielle mijøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)
 • søknadsveiledning vedrørende tilskudd fra Innovasjon Norge
 • småskala mat
 • bygdeutviklingsmidler
 • tilskuddordninger fra Sametinget tilknyttet landbruk
 • høring lovsaker vedrørende landbrukssaker
 • saker vedrørende Finnmarkseiendommen
 • interkommunale veterinærvaktavtaler- og utbetalinger
 • veterinærdriftsavtale- og utbetalinger
 • kulturlandskapstiltak
 • stimuleringsmidler veterinærtjeneste
 • uttalelser i kommunale bygge- og delingssaker
 • refusjon avløser ferie / fritid
 • bygdeutviklingstiltak og tiltak for næringsutvikling innen jordbruk / landbruk
 • kommunalt arbeid knyttet til bufe på rovdyrutsatt utmarksbeite
 • tilskuddsordninger på fylkesnivå
 • planarabeid
   

Kommunen har egne landbruksprosjekter, bla i samarbeid med andre kommuner i Finnmark. Prosjektet Jordbruk- og vekst i Avjovarri avsluttes januar/februar 2017, men videreføres i nytt treårig prosjekt SápmiAgri 2017-2019. Landbrukplan for kommunen ligger til politisk behandling. Det er laget forvaltningsplan for grågås og Goarahat- og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap.

Kommunene i Finnmark har felles skogbrukssjef med kontorsted i Alta.