Rådmannen ga i et lukket møte mandag en grundig orientering om status for arbeidet med rekruttering av leger til Porsanger. Porsanger kommune har kommet i en krevende situasjon da flere leger samtidig har sluttet eller gått ut i permisjoner av ulike årsaker. Rådmannen bekrefter likevel å se lysere på situasjonen.

Vi har faste leger inne i lengere engasjement, noe som gjør at legevakt og det medisinskfaglige er godt ivaretatt, og det jobbes godt med systemer for å sikre best mulig helsetjenester til innbyggerne i Porsanger.  

Porsanger kommune har fått ansatt to leger i reduserte stillinger, begge er godt kvalifiserte og ønsker å jobbe hos oss. De deler på en fastlegeliste. Både rådmannen og politisk ledelse er enige om at vi primært har som mål å ansette i faste 100% stillinger. Vi har nå 5 søkere til en stilling, og vi har stillinger som har vært under avklaring i forhold til permisjon.

Når vi i tillegg vet at mange kommuner konkurrerer med oss om å rekruttere allmennleger, gjør det at rådmannen løfter inn to tiltak som kan bidra til å stabilisere legesituasjonen:

  • For det første vil en 6. legehjemmel redusere vaktbelastningen, noe som nok vil gjøre det mer attraktivt å søke stilling og jobbe hos oss.

  • Vi får også tilbakemelding om at ett av prosjektene våre - PIP, Psykiatrisk legevakt - er til stor avlasting for legene. Dette fordi helsepersonellet vårt som til daglig jobber med rus og psykiatri går vakter i helgene og er første mottaker av henvendelser som omfatter psykiatri. Dette er et pilotprosjekt, som vi er først i landet på å gjennomføre, med svært gode resultater.

Rådmannen har også endret tidligere praksis, slik at Porsanger kommune i større grad tilbyr fast ansettelse til de som ønsker det. Det betyr mindre administrasjon for den enkelte lege og vil sannsynligvis gjøre oss mer attraktivt.   

Som politikere får vi henvendelser fra publikum som mener å kjenne årsaken til problemet. Rådmannen gir oss trygghet for at vi har høy faglighet på legestasjonen, med en kommuneoverlege som både er fagansvarlig for tjenesten og er veileder for turnusleger og leger i spesialisering. Dette er med på å øke vår attraktivitet. Personalansvaret er avklart og hører hjemme i egen stilling under helse- og omsorgssjef. Tilbakemeldinger fra legene som er her, er også svært positive. Som ordfører har jeg snakket med leger som skryter av støttefunksjonene på forkontoret og laboratoriet, og bekrefter at det er godt å være lege i Porsanger.    

Tilstedeværende gruppeledere fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV og TLP tok orienteringen til etterretning, og nødvendige avklaringer ble gjort underveis i møtet. Orienteringen gjør oss som politikere trygge på at rådmannen har høyt fokus og gjør de nødvendige grep for snarest mulig å få fylt opp alle legehjemlene. Vi forstår at dette er krevende, og et arbeid som naturlig nok tar tid. Alle er enige om at vi ønsker å få en snarlig vurdering av den 6. legehjemmelen og at PIP-prosjektet må videreføres. Dette vil kunne bli et tema for debatt i kommunestyret torsdag.