Stortinget vedtok i juni 2016 lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenestelov om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

I vedtaket fremkom en plikt for den enkelte kommune å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Porsanger kommunestyre har i henhold til dette vedtatt lokal forskrift for Porsanger kommune i møte den 12.10.17.

Forskriften kunngjøres i Norsk lovtidend. Du kan også lese forskriften i sin helhet her: Forskrift