Dette vil blant annet bety en del helikopterflyging i nasjonalparken denne uka. Målet er å studere elgens arealbruk i elgbestanden som har vinteropphold i Stabbursdalen nasjonalpark. Elgen beiter til dels hardt på furua i Stabbursdalen, som har betydning for forynging av furuskogen. For å kunne forvalte en økende elgbestand som gjør betydelig skade på furuskogen er det kritisk med ny kunnskap om elgens helårs arealbruk. Kunnskap om elgens vandringsmønster i løpet av året vil derfor være avgjørende for å kunne forvalte elgbestanden i selve parken og hvordan man skal utforme de riktige tiltakene gjennom ordinær jakt eller andre måter. Vi håper at de GPS merka elgene vil gi oss betydelig økt kunnskap om i løpet av de neste to årene. GPS halsbånda programmeres slik at de tar posisjoner hver time og sender disse posisjonene via mobilnettverket flere ganger i døgnet. Elgens forflytninger kan etter hvert følges gjennom nettsida www.dyreposisjoner.no


Prosjektet “Elgen i Finnmark – områdebruk og forvaltning i et landskap i endring” er et allerede pågående forskningsprosjekt hvor det forskes på elgens økologiske betydning i Finnmark som en innvandrende art. Målet er å undersøke elgens områdebruk i Finnmark, med spesielt fokus på elgens storskala bevegelser (sesongtrekk) og småskala habitat- og ressursbruk innenfor sesongleveområder. I løpet av 2016 og 2017 har det blitt merka 41 elg i kommunene Tana, Nesseby og Båtsfjord og fokuset i prosjektet er å framskaffe er forvaltningsrelevant kunnskap. 


Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og er et samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Prosjektet finansieres hovedsaklig gjennom Regionalt forskingsfond Nord, Framsenteret, Finnmark fylkeskommune og Finnmarkseiendommen, hvor Stabbursdalen nasjonalparkstyre også er med på å finansiere merkingen i Stabbursdalen.