Hvert år besøker 200.000 turister Porsanger, de fleste i buss om sommeren

I kommunen er det i dag rundt 300 foretak registrert i bedriftsoversikten. I tillegg arbeides det med det store potensialet som finnes i forbindelse i utvikling av næringer tilknyttet fjorden.

I store deler av Porsanger kommune er det tilgang til bredband. Porsanger kommune har landets tredje lengste flystripe og i tillegg til ordinære flyruter brukes flyplassen også som charterflyplass. I tillegg har Norwegian åpnet sommer-, jule og påske- ruter på North Cape Airport (Banak flyplass). Dette gir viktig drahjelp til reiselivsnæringen i kommunen og Finnmark for øvrig.

Servicenæringene - I dag er vel 82% av de sysselsatte ansatt i offentlig eller privat tjenesteyting, hvor handel og service dominerer.

ark 4b

 

 

 Foto: Forsvarets mediesenter

 

Forsvaret - I en lengre periode har forsvaret stått sterkt i Porsanger, som en stor bidragsyter innen sysselsetting. De er i dag representert ved garnisonen i Porsanger og med redningshelikopterskvadronen ved Banak flyplass.

Primærnæringene - Porsanger har tidligere vært en kommune der primærnæringene har dominert. De fleste hadde sitt levebrød i en kombinasjon mellom jordbruk og fiske. En del kombinerte også dette med annet arbeid som snekring og anleggsarbeid. Reindrifta har også vært en viktig næring i Porsanger. Kombinasjonen jordbruk og fiske er i dag borte, og de som fortsatt er i disse næringene har spesialisert seg på enten jordbruk eller fiske.

Porsanger kommune satser på:

Næringsutviklingsarbeid i Porsanger kommune er høyt prioritert. Store deler av lokalbefolkningen og eksterne aktører ser et stort næringspotensiale i kommunen. Porsanger kommune er en del av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark som innebærer bedre økonomiske rammebetingelser enn resten av landet og som gjør det attraktivt å etablere seg i området.

Totalt sett gjør disse faktorene at kommunen vår ligger høyt oppe når det gjelder nyetableringer i Finnmark. Kommunen har følgende satsingsfelt:

  • Skape en tilfredsstillende kommunikasjon og infrastruktur i kommunen
  • Videreutvikle Lakselv som handels- og servicesenter
  • Utvikle reiselivsopplevelser i kommunen
  • Satse på produksjonsbedrifter
  • Gjennomføre tiltak i primærnæringsplanen