Forside»Planportal

Offentlig høring av følgende veinavn i Porsanger - høringsfrist 06.4.2020

Porsanger kommune viser til adresseringsprosjektet der aller veier i kommunen skal få offentlige veinavn. Veinavn har vært på offentlig høring i juli 2018. Kommunen har vedtatt og tatt i bruk en rekke veinavn i Lakselv og omegn, Porsangmoen og Skoganvarre. Porsanger kommune legger med dette ut noen veinavn på ny offentlig høring.

Kommunestyret har gjort følgende vedtak i kommunestyremøte den 4. mars 2021:

«Vestre Porsangerveien og Østre Porsangerveien. Vedtaket i saken fattetes med hjemmel i matrikkelforskriften § 51 som gir kommunen hjemmel til å fastsette adressenavn: «Kommunen skal tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen. Skrivemåten fastsettes etter reglene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn».

 

  • Vestre Porsangerveien, er strekning fra Lakselv bru til kommunegrense Nordkapp (forbi Smørfjord).
  • Østre Porsangerveien, er strekningen fra rundkjøringen i Lakselv til kommunegrense Lebesby (forbi Kjæs).

 

Da disse veinavnene ikke har vært på offentlig høring i forkant av kommunestyremøte, legges de nå ut til offentlig ettersyn til 6. april 2021.

Innbyggere og berørte gis anledning til å komme med uttalelse i saken.

 

Merknader/høringsuttalelse ønskes innsendt via elektronisk skjema på Porsanger kommunes nettside. Skjemaet finnes under selvbetjening, skjema/søknad og velg skjema «Høringsuttalelse» eller klikk her. Alternativt kan uttalelse sendes til postmottak@porsanger.kommune.no eller Porsanger kommune, Rådhuset Postboks 400, 9712 Lakselv. Merk med saksnummer 2020/527.

 

Forslagene legges ut til offentlig høring på rådhuset i Porsanger, Porsanger bibliotek og på kommunens nettsider. 

Høringsfristen settes til 6.4.2021 

Etter at høringsfristen er ute, vil godkjente veinavn bli tatt i bruk.

 

Kontaktperson: Camilla Vonheim 

Telefon: 92 81 46 86

E-post: camilla.vonheim@porsanger.kommune.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Bilder

Kommunen informerer
Kommunen informerer