A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Planprogram kulturminne

Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for høring Kommunedelplan for Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-1 varsles oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Porsanger.

Etter søknad har Porsanger kommune via Finnmark fylkeskommune fått et tilskudd på kr 100 000 fra Riksantikvaren til å utarbeide en kulturminneplan (sak 9/2017).
Riksantikvaren forutsetter at planen utformes som en kommunedelplan. I henhold til Plan- og bygningsloven skal det ved varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, og hvilke satsingsområder som vil bli vurdert.

Formålet med planprogrammet
Formålet med planprogrammet er å avklare hovedrammene, hovedmålene og satsingsområdene for det videre arbeidet med kulturminneplanen.
Selve planarbeidet vil avklare hvorledes disse målene kan nåes, samt prioriteringsrekkefølge og tidshorisont for satsing på de ulike målene ift tilgjengelige ressurser.

Når kulturminneplanen er vedtatt, utarbeides det en handlingsplan for den konkrete gjennomføringen av de prioriterte satsingene. Handlingsplanen skal også vedtas og rapporteres på og rulleres årlig.
Planprogrammet er lagt ut ved kommunens servicekontor på rådhuset i Lakselv, og det kan lastes ned her!
 


Du kan også si din mening om planen på hjemmesiden, eller du kan sende inn høringsuttalelse på epost til postmottak@porsanger.kommune.no eller pr post til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv.

Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn med svarfrist 10.02.2019.

Tips en venn Skriv ut