20170602_124610(0)_640x360

Russefeiring, SeaWalk, flyfrakt, akuttlegeberedskap og kvensk språkpris

Ordførers hjørne - Ukeslutt #14 2017

Det er tre uker siden sist ukeslutt, og det har skjedd mye på disse ukene.  Jeg vil starte med å gratulere Agnes Eriksen med Kvensk Språkpris, den første i sitt slag tildelt av Språkrådet.  I dag fikk jeg endelig anledning til å gratulere henne med prisen, som hun fikk sammen med Eira Søderholm. 

Kvensk språkpris til Agnes Eriksen

Prisen deles ut til mennesker som har jobbet for å fremme, utvikle og bevare kvensk språk. At Agnes får prisen er vel fortjent. Hun har virkelig stått på for kvensk språk, når hun over år har laget læreverk for 1. - 7. Klasse. I tillegg har hun flere andre bøker i porteføljen. Et personlig engasjement og en stolthet ligger i bunnen for et ønske om å formidle det kvenske språket, et fagområde som krever en spisskompetanse få har. Vi har utrolig flinke folk i Porsanger, og mye å være stolte av! 

Les mer på Språkrådet sin nettside.

Så går jeg litt tilbake i tid, til nasjonaldag og møte med russen. 

Møte med russen

I og med at russefrokosten ble for omfattende å arrangere i år, valgte jeg å inviterer russen på pizza 15. Mai. Jeg ble både overrasket og glad for å se at så mange valgte å komme, i innspurten til russefeiringa.  Jeg er nysgjerrig på hva ungdommen vår tenker om ei fremtid i Porsanger og hvilke valg de gjør om jobb og utdanning. Vi har utrolig mange flotte ungdommer i Porsanger, som har oppriktige og ærlige tilbakemeldinger å bringe inn. Takk til alle som stilte opp! 

Jeg laget derfor en enkel spørreundersøkelse, som ga 23 svar. Tilbakemeldingene om oppvekst var i stor grad svært hyggelig og positive. Jeg stilte spørsmål om barnehage, skole og fritidsaktiviteter, og de fleste roste på skole og barnehage. Noen nevnte lærere og barnehager med navn, andre trakk frem venner og mye uteaktivitet som positive minner.

Det som ikke er fullt så bra, er de elevene som beskriver et miljø med mobbing. Heldigvis er det ikke mange, men en er likevel en for mye. Noen savnet også andre tilbud på fritida. For de som ikke favner om fotballen er det lite å velge mellom. Kulturskolen ble likevel trukket frem som et godt tilbud.

Det jeg synes er litt trist er at bare 3 av 19 ungdommer sier de vil flytte tilbake til Porsanger etter endt utdanning. Noen holder det likevel åpent at de kan ombestemme seg, andre ønsker seg rett og slett større miljø eller de ønsker seg bort fra det de beskriver som et dårlig miljø, uten at de går i detalj på hva dette betyr. Jeg tenker det er viktig at vi holder fokus på å skape en kommune med lokalsamfunn som legger til rette for både arbeidsplasser og fritidsaktiviteter som gjør det attraktivt å komme tilbake etter endt utdanning.

PhotoGrid_1495034233346_640x640.png

Nasjonaldagen

17. Mai ble feiret de fleste stedene i kommunene vår, det er hyggelig og bekrefter først og fremst at vi har levende bygder som bryr seg om hverandre. At vi trommer sammen kaker, korps, flagg og bunader og stiller opp i tog og møter opp på arrangementene er gode indikasjoner på at vi trives sammen. I Igeldas ble det sågar arrangert 17. Maitog i lysløypa, så det skorter ikke på kreative ideer og gjennomføringsevne.

Oppstart av flyfrakt fra Banak

23. Mai ble en viktig merkedag for oss, da DHL offisielt startet opp sin nye flyfraktrute fra Lakselv til Gardermoen. Dette er et resultat av mange års jobbing, men først og fremst handler det om god timing. Kongekrabben er døråpner, fordi levende krabbe er etterspurt og har høy pris. Den nye terminalen på Gardermoen gir økte muligheter for frakt av sjømat fra Norge til forskjellige markeder, både i Asia, Europa og i USA. Og sjømatnæringa er klar til å benytte flyfrakt til å frakte de mer eksklusive produktene ferskest mulig ut i verden.

PhotoGrid_1496424035442_640x640.png

Foto: Trond Ørjan Olsen, (Head of Airfreight, DHL Global Forwarding, Freight Norway), Martin Langaas (Avinor), Ingo Alexander Rahn (Ececutive VP Global Airfreight, DHL Global Forwarding)

Snuhavna er på tur 

Denne uka startet slepet av SeaWalk’en fra Aukra til Lakselv. Den har beregnet ankomst i neste uke. Dette er en annen milepæl for oss. Mange har lagt ned en innsats i å realisere snuhavna, en ide som kom som følge av omstillingsarbeidet i Porsanger. Et modig tverrpolitisk miljø i Porsanger turte å satse på denne ville ideen om å etablere snuhavn for cruiseskip i Lakselv.

Per Amundsen ledet styret i North Cape Turnaroundport AS (NCTP), der det ble lagt ned et betydelig arbeid i å få til et spleiselag mellom offentlige og private aktører. Fred Persen jobbet med dette prosjektet, og dessverre var det flere faktorer som gjorde at en ikke lyktes. De la likevel grunnlaget for at prosjektet ble besluttet realisert i kommunal regi alene da det ble klart at det ikke var mulig å få private investorer til å gå inn i selskapet. NCTP AS ble oppløst i vinter, og Porsanger kommune er nå eneeier av SeaWalk’en. Det er inngått et samarbeid med Nordkappregionen havn IKS om drift av snuhavna.

Jeg har hele tiden vært overbevist om at dette var veien å gå, men som en kommune i ROBEK-registeret rådde vi ikke grunnen selv. Vi måtte ha fylkesmannens godkjenning for et låneopptak. Det fikk vi i september i fjor høst, mye takket være vår nye rådmanns anerkjennelse av substansen i prosjektet.

Flyplassen er nøkkelen til også dette prosjektet, og jeg er ganske sikker på at kommunestyrets investeringsbeslutning i september 2016 bidro til at Avinor til slutt bestemte seg for å søke om godkjenning på hele rullebanelengden i forkant av sitt reasfalteringsprosjekt.

Nå er det opp til oss å få markedsført snuhavna, det gjør vi aller best sammen med Nordkapp og de andre kommunene i Finnmark. Derfor er jeg glad for at formannskapet innstiller på at Porsanger kommune skal utvide samarbeidet med Nordkapp gjennom å kjøpe aksjer i Visit Nordkapp. Målet er å få ei avdeling av VisitNordkapp i Porsanger, med minimum ei stilling. Vi har igangsatt et forarbeid for etter hvert å få i gang en versjon av reisemålsutvikling fase 2.

IMG_5737.JPG

Møte med samferdselsdepartementet

Mandag møtte jeg statssekretær Reynir Johannesson i Samferdselsdepartementet sammen med ordfører i Lebesby, Stine Akselsen, fylkesråd for samferdsel Geir Ove Bakken og beredskapssjef hos fylkesmannen Ronny Schjelderup. Budskapet vårt er at vi må få til en skikkelig digital motorvei i Finnmark, som sikrer god beredskap og mulighet for god samfunns- og næringsutvikling. Vi fikk ingen lovnader, men positive tilbakemeldinger, som setter fart i et større prosjekt. Andre kommuner har meldt at de vil være med på dette viktige arbeidet, og jeg håper vi får så mange som mulig med på å utvikle et forprosjekt som vi kan søke Nkom-midler på. Finnmark fylkeskommune er positivt med, det er også fylkesmannen og sentrale næringsaktører, så jeg har stor tro på at vi kommer i havn med en helhetlig og god utbygging/forsterking av den digitale motorveien i Finnmark.

20170529_131331 (1)_640x479.jpg

Akutte legetjenester

I Porsanger har vi to ganger på kort tid opplevd at AMK og/eller den kommunale legetjenesten har sviktet. Porsanger er Norges tredje største kommune i areal, med lange avstander mellom bygdene våre. Når folk blir syke, uavhengige av hvor vi bor i landet vårt og hvem vi er, har vi krav på å bli tatt på alvor og få helsehjelp når vi trenger det.  

Vi kan ikke leve med et helsetilbud i Porsanger og Finnmark som ikke leverer når folk trenger hjelp. Det gjelder både AMK og den kommunale legevakta. Dersom det stemmer at innringer ikke har fått svar hos AMK er det svært alvorlig, og Finnmarkssykehuset må svare for hvordan de kan la dette skje. 

Det er selvsagt også avgjørende at den kommunale legevakta leverer der de er involvert. Vi har dessverre hatt en del vikarleger i Porsanger. De fleste gjør en utmerket jobb, men menneskelige feilvurderinger kan skje. Rekruttering av leger er en utfordring, som jeg aner at vi begynner å se en løsning på i Porsanger. Dette er dessverre ikke bare et problem i Porsanger. Kommuner i hele landet står i den samme kampen om å rekruttere leger.

Jeg får tilbakemeldinger om at ambulansepersonellet opplever skylddeling. Jeg vet at de er pliktoppfyllende i sitt virke og leverer på de utkallingene de får. Ansvaret ligger hos AMK og den lokale legevakta når de blir involvert i en sak. Jeg har også fått tilbakemeldinger fra Norsk Sykepleierforbund, avdeling Porsanger, som opplever det svært belastende for sykepleierne som betjener legevaktstelefonen når debatten blir så tøff som den har vært i media og på sosiale medier. Jeg forstår at det kan oppleves belastende for den enkelte at også jeg tar ordet i media, men mener vi må diskutere slike saker når de oppstår. Som ordfører er oppdraget som ombud for folket det viktigste.

Det er likevel svært viktig at vi vokter oss for å skyte «budbringeren». Vi må plassere ansvaret der det hører hjemme, men basere våre slutninger på fakta, ikke synsing.

Derfor må kritikkverdige saker som de vi har opplevd den senere tid få en grundig gjennomgang for å avdekke hvor det svikter. AMK har hatt en sentral rolle i begge sakene. Det har også den kommunale legevakta. Vi er helt avhengige av at folk skal føle trygghet for en helsetjeneste som leverer der de bor. Årsaken til slike hendelser må derfor få en snarlig oppklaring, så vi sikrer at vi gjør alt det vi kan for å unngå nye hendelser i fremtiden!

Avslutningsvis vil jeg poengtere at helsepersonell i Porsanger og resten av landet har høy yrkesstolthet og leverer gode helsetjenester, de er på jobb for oss alle hver dag. Jeg vet også at rådmannens ledergruppe på helse har knallhøyt fokus og jobber godt med rekruttering av leger. Dette er et arbeid vi må forvente tar noe tid, spesielt når kommunestyret valgte å overse rådmannens råd om å tilføre en stilling til helseledelsen, i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017. Vi har jevnt over høy kvalitet i helsetjenestene våre, og selv den beste kan gjøre feil. Det som er viktig er at vi får ettergått de aktuelle sakene, slik at vi unngår at liknende hendelser oppstår i fremtiden. 

Politiske møter og saker til behandling

Vi har mange saker som skal til behandling i kommunestyret den 15. Juni. Torsdag hadde formannskapet og planutvalget møter. I tillegg har sektorstyrene hatt møter denne uka. Etter gårsdagens møtemaraton, med formannskap, planutvalg, valgstyre og klagenemnd vil jeg takke alle for konstruktive argumenter og gode debatter. Enstemmige vedtak i alle saker som skal til kommunestyre er et godt utgangspunkt, og jeg har samtidig respekt for at det kan komme til endringer i kommunestyret den 15. juni. Å klare å sette seg like godt inn i alle saker på en ukes varsel er krevende for de som driver politikk på fritida si, med så mange og omfattende saker på dagsorden. 

Vi har 12 mill på fond når gammel gjeld og nødvendige budsjettreguleringer er unnagjort. Det står det respekt av og vi kan søke oss ut av ROBEK ett år før tida. Det kan vi klappe oss på skuldra for. Skatteinngangen og inntekter i forbindelse med flyktninger bidrar til et godt resultat. Samtidig vil jeg rose rådmannen og de ansatte for god budsjettdisiplin og gode leveranser på tjenester.  Når rådmannen erklærer at dette året hverken vil gi det store over- eller underskuddet, hører vi etter. 

Det rører seg mye spennende i og rundt Porsanger for tiden, og i min refleksjon er det spenstig at vi har tre ulike vedtak som favner om samarbeid med kommuner rundt oss, både inn i landet, mot kysten, til øst og til vest. Det handler om samarbeid for å få bygd en digital motorvei i Finnmark, samarbeid om felles scooterløypenett, og samarbeid om reiseliv. Jeg er optimist for at vi kommer til å få mye godt til å skje sammen med våre gode naboer i årene som kommer.

Så er jeg glad for at det er høyt under taket i det politiske kollegiet. Det kan bli temperamentsfullt til tider, spesielt når blodsukkeret ikke næres. Det går heldigvis over, og stemninga var god da vi avsluttet etter kl 17 i dag, på tross av at vi hadde flere krevende saker i dag som virkelig berørte oss alle.

Møteinnkallinga til kommunestyret finner du på lenke politikk på porsanger.kommune.no.

Neste uke

Det er pinsehelg og siste kull av årets konfirmanter står til konfirmasjon. Gratulerer til alle de som gjennom året har forberedt seg til dagen, og kan feire sammen med familie og venner. For ordførers del tilbringes neste uke på hjemmebane, blant annet er det årsmøte i Luostejok Kraftlag SA 8. juni.  

Jeg ønsker alle en fortreffelig pinsehelg :)