Musikk og kultur = limet i ethvert samfunn

Onsdag var det bokbad, poesi og musikk med Synnøve Persen på Antikstore. Torsdag adventskonsert med Mari Boine, Brita Pollan, mfl på Samisk språk og kultursenter. Flotte arrangement med gode skussmål etterpå. Jeg skulle gjerne vært med på alt det hyggelige som skjer, men tida strekker altså ikke alltid til.

Denne uka har likevel gitt anledning til noen hyggelige tilstelninger, som gir påfyll i hverdagen. Finlands selvstendighetsdag ble markert av Porsanger norsk-finsk forening på onsdag, med hyggelig middag og en nydelig fremføring av vår historie krydret med herlige toner av Lakselv Spellemannslag. Britas brev er skrevet av Gro Skanke for Spellemannslaget, og er et stykke jeg vil anbefale alle å få med seg om anledningen byr seg. Samtidig fikk jeg anledning til å høre litt om det arbeidet denne foreninga har bidratt med i Porsanger siden 1979. De har vært vitktige bidragsytere til å skape aktivitet som bygger samfunn gjennom tiden. 

Torsdag var jeg invitert til julebord på Helsetun, det ble også en flott opplevelse, med en herlig oppdekning av julemat og de deiligste desserter av det eminente teamet til Jan Georg Svane, på kjøkkenet. "The Porstuners", bestående av Oddbjørn Karlsen, Terje Olsen og Gunvald Nilsen, stilte som forsangere. Julesanger og juleevangeliet skapte en fin ramme til et flott arrangement som ga beboerne på Porstun, Sykeavdelinga og Trekløveren mulighet til å møtes. Det er også på sin plass å nevne alle de flinke ansatte, med varme hender, hjerter og kloke hoder, som skaper en trygghet i hverdagen for de som trenger det. 

Julebord Helsetun.jpg

Takk til alle som har bidratt og bidrar til å skape det gode samfunnet som favner bredt og gir gode tilbud til oss som bor her. 

Porsangerfjorden

Det viktigste oppdraget jeg har som ordfører er å jobbe for livet i og rundt Porsangerfjorden, en sårbar fjord som har vært i ubalanse lenge på grunn av ei forvaltning som har vært feilslått. Derfor prioriterte jeg møtet som fiskere i fjorden har initiert til på tirsdag. Vi utfordres til stadighet. Når fiskeridirektoratet nå foreslår å igangsette et forsøksfiske med trål av reker i Porsangerfjorden, vil det utfordre livet i fjorden, uten at vi het vet hva konsekvensen vil bli.  

Det er i og rundet fjorden livsgrunnlaget vårt er, og vår eksistens avhenger av at vi kan skape livsgrunnlag for at folk kan bo og leve langs hele fjorden vår. I 1980 var det 130 fiskefartøy registrert i Porsanger. I 2009 var det 18 fartøy igjen. I dag har vi 46. Med lange tradisjoner for å kombinere jordbruk og fiske, er båtene ikke så store innerst i fjorden. For de minste båtene og fiskerne kan det være krevende å levere på et aktivitetskrav på hvitfisk, som de må ganske langt ut for å fangste på. Samtidig er det viktig å finne systemer som ivaretar alle. Jeg tenker at det viktigste vi gjør når det kommer til fiskeriforvaltning er at vi klarer å finne et system som forplikter fiskerne på å levere hvitfisk og at vi finner en måte å sikre helårige arbeidsplasser i Finnmark. Derfor har Porsanger kommune spilt inn i høringen som har vært om kongekrabbereglerinegn for 2018 at vi mener aktivitetskravet må beholdes på dagens nivå 100.000.

Mange er opptatt av oppdrett, og er imot Grieg sitt anlegg i Vedbotn. Jeg forholder meg til de vedtak som er gjort, og det er avsatt arealer i Nordkapp kommune til formålet. Nå  skal vi gi oss selv muligheten til diskutere konsekvensene ved oppdrett før vi tar en endelig beslutning om å si ja eller nei til oppdrett innenfor Porsanger kommunes grenser. Jeg oppfatter likevel en enighet i kommunestyret om at det ikke er ønskelig med dagens metoder. Jeg gjør oppmerksom på at vi ikke har hatt saken til behandling i kommunestyret, derfor vil jeg også avvente med å avgi en endelig konklusjon. Det er delte meninger og interessemotsetninger, det tenker jeg vi alle skal ha respekt for.  

Jeg er spesielt opptatt av å sikre en bedre adgang for lokalbefolkningen til å ha innflytelse på forvaltningen. Folket som bor ved Porsangerfjorden har i flere tiår vært fratatt muligheten til å høste av ressursene. På grunn av selinvasjon, tidligere forvaltning av sildefisket og andre ytre påvirkninger ble fjorden vår mer eller mindre tømt for fisk. Når det nå er liv i fjorden vår, skyldes det i stor grad kongekrabben, men også andre sorter vender sakte tilbake. Vi har aktive rekefiskere som benytter teiner, en mer skånsom fangst enn trål. Kveitebestanden har tatt seg opp og det fangstes på annen hvitfisk, iallefall i de ytre delene av Porsangerfjorden. Fiskerne som nå rekrutteres til næringa, må også gis mulighet til å fangste på ressursene fjorden våre gir, og de er med på å sikre en stabil fangst gjennom året med sine leveranser. Mottakene som er etablert bekrefter at de trenger en stabil og jevn fordeling av fangsten, for å sikre stabile leveranser til markedene. Derfor tenker jeg det er viktig å se til en helhetlig og forutsigbar forvaltning.  

Vi kan ikke gamble med ressursene våre. Selv om direktoratet sier de vil følge nøye med og igangsette et forsøksfiske av rekefiske med trål, kan det gi uheldige konsekvenser for balansen i fjorden vår. Jeg blir derfor indignert på vegne av folket her når vi ikke blir orientert eller hørt i en viktig prinsipiell sak. Vi har felles interesser med Tana i denne saken, og vi skal følge den opp videre. Jeg vil også utfordre fiskerne til å organisere seg, for å kunne ha en felles stemme i det viktige arbeidet for å sikre de sjøsamiske rettighetene. 

Revitalisering av landmakten i Finnmark

Vi kan heise flagget når Stortinget denne uka har vedtatt den nye landmaktstrukturen. Noen vil fortsatt være skeptiske, fordi økonomien enda ikke er sikret. Jeg velger likevel å tro på at hæren og heimevernet i Finnmark får en ny vår med vedtaket som er gjort. Med etableringen av en Kavaleribataljon og et felles Finnmark landforsvar som en felles ledelse mellom Hæren og Heimevernet på GP, mener jeg vi har all grunn til å være fornøyd. verneplikten blir endret, noe som etter det jeg forstår betyr 12 måneders tjenestetid på GP, og det skal investeres en milliard kroner frem til 2025. Det er grunn til å ønske at dette skal skje raskere, og vi kommer til å be om at forsvaret legger frem en forpliktende fremdriftsplan som vi kan forholde oss til i vår planlegging fremover. Uansett utfall ville vi måtte følge med på bevilgningene i årene som kommer. Det er også utrolig viktig for oss som kommune å være tilstrekkelig "på ballen" og lage en god kommuneplan som tar høyde for at det skal være attraktivt for de som skal jobbe her også vil bo her!

Her er et utdrag fra innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen, i Innst. 50 S – 2017–2018 (s. 6)

Ko m i t e e n vil uttrykke sin støtte til viktige endringer i den videre utviklingen av Hæren og Heimevernet: styrket og permanent landmilitær tilstedeværelse i Finnmark gjennom etablering av en kavaleribataljon ved Garnisonen i Porsanger, samling av Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under én felles ledelse (Finnmark landforsvar) og den foreslåtte reformen av førstegangstjenesten. K o m i t e e n s f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, legger til grunn at fordelingen av årsverk og vervede i Hærens avdelinger skal ha som mål å realisere størst mulig reaksjonsevne og tilgjengelighet for Hærens stående avdelinger, med prioritet til avdelingene i Troms og Finnmark. F l e r t a l l e t kan ikke se at den foreliggende proposisjonen godtgjør at det var behov for å utsette behandlingen av landmaktens videre utvikling. De viktigste grepene i landmaktproposisjonen – styrking av Garnisonen i Porsanger, etablering av Finnmark landforsvar og reform av førstegangstjenesten – kunne vært gjennomført i langtidsplanproposisjonen, jf. Prop. 151 S (2015–2016). 

Du finner innstillingen og vedtaket her.

Møte med Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard

Fredag møtte vi daglig leder og styreleder i Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard (CNNS). De er en viktig samarbeidspart for oss i arbeidet med å få cruiseskip til å snu i Lakselv. Vi har igjen fått bekreftet at dette er et salgsarbeid som kommer til å ta tid. Visningsturer er en viktig del av salget, og fra en slik visitt er gjennomført til vi kan se faktiske resultater går det sannsynligvis 3 år. Hovedårsaken til det er at de to neste årene for seilingsplanene til rederiene allerede er lagt. Dette har vi tatt med kalkylen, og vi ser uansett at det ligger en større jobb foran oss på å klargjøre gode produkter for dette markedet og det øvrige reiselivsmarkedet. 

CNNS.jpg

Jeg lanserte tidligere i høst noen navn på havna vår. Det tekniske navet er jo naturlig nok Lakselv havn. Samtidig trenger vi å bygge en unik merkevare for det vi skal selge. Tilbakemeldingene fra de som ser oss utenfra, herunder også CNNS, er at vi må velge oss et navn som kan selge oss i det internasjonale markedet. Vi har nordlyset og midnattssola felles med de andre som selger nord. Så har vi fjorden, naturen, det samiske og tre stammers møte som vår viktigste merkevare. Og jeg tenker det er rett å bygge videre på et konsept der dette blir viktige elementer å bygge videre på.

Utvikling av scooterløypene våre

Det ble debatt av forslaget til Porsanger Arbeiderparti om å innføre scooterlisens for å ha penger til å utvikle infrastrukturen rundt scooterløypenettet vårt. Bakgrunnen for forslaget er enkelt: Den kommunale økonomien er stram og det er vanskelig å prioritere tiltak som fastmerking, utbedring av parkeringsplasser, etablering av toalettfasiliteter på sentrale plasser, tilrettelegging av traseer, gapahuker og møteplasser - tiltak som i sum både vil gjøre det triveligere og tryggere å ferdes ute. 

Tiltaket er tenkt å settes av i sin helhet til denne type tiltak, som en mulig egenandel på søknader om grønne midler til tiltak som fortsatt må gjennomføres av frivillige bygdelag, idrettslag, scooterforening, ol. Det kan innføres som en frivillig avgift, og administreres av eller sammen med lag og foreninger som fordeler penger til gode infrastruktur-tiltak. Vi vet at naturen på sentrale steder utfordres ekstra på grunn av slitasjen fra de som jakter, kjører på tur, mv.

I dette forslaget har Porsanger Arbeiderparti ønsket å få til en debatt som vil sikre at vi ivaretar naturen på en bedre måte enn i dag. Det kan være en sannsynlighet for at vi ikke får støtte for forslaget i kommunestyret. Vi mener likevel det er en viktig debatt å ta. Vi har noen år, inkludert 2017, bevilget midler fra kommunens budsjetter. Med knappe ressurser er det tilfeldig om det da tilkommer noe til denne type tiltak. Ideelt sett er det mange behov å fylle i det kommunale tjenestetilbudet, og til slutt handler det om en prioritering av de kommunale pengene. Samtidig ønsker vi å finne gode løsninger for et tryggere og bedre løypenett i kommunen vår, som trivselsfremmende tiltak som kommer de som bruker løypene til gode.   

Melkøya og Johan Castberg

Avslutningsvis tar jeg med et flott bilde fra Melkøya. Jeg var så heldig å få være til stede da Statoil la frem PUD'en tirsdag denne uka. Det blir spennende å følge fortsettelsen, som jeg håper i neste kapittel vil gi ilandføring til Veidnes. 

Melkøya.jpg 

Neste uke

Torsdag er det kommunestyremøte, med behandling av blant annet budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021. Du finner sakene til kommunestyret her.

Da gjenstår bare å ønske en fortsatt god advent :)