Jeg vil starte med det siste. Jeg ble allerede før jeg ble ordfører kjent med en ung mann, som var svært interessert i politikk, landbruk og bygda han elsket. Bare 15 år gammel ble han stedt til hvile. Meningsløst og uforståelig er det. Men likevel en realitet.

Jeg kjente ikke familien hans, men Henrik ga så mye av seg selv at det ble helt nødvendig for meg å involvere meg. Litt. På min måte. Jeg har derfor skrevet et minneord om Henrik, slik jeg lærte ham å kjenne.

Du kan lese minneordet her.

Utstillingsåpning «Fra Porsanger til Norsk Folkemuseum»

Torsdag ble dagen i gledens tegn. Jeg er stolt og glad for at det var akkurat her, i Porsanger, at Norsk Folkemuseum fant sine gjenreisningshus. Og jeg er utrolig fornøyd med måten de har stilt opp på, og nå laget en utstilling av prosjektet hos oss, på rådhuset i Lakselv. Også Gjenreisningsmuseet i Hammerfest og RDM Porsanger museum har vært viktige bidragsytere i prosjektet.

Vi er nå på en måte forkontoret til Norsk Folkemuseum, og jeg kan ikke annet enn glede meg til Finnmarks etterkrigshistorie skal få sin plass på Norsk Folkemuseum. Husene er nå godt oppbevart i containere på Bygdøy, og i løpet av året starter arbeidet med grunnmuren. Det skal stå ferdig i 2019.

Jeg vil rette en stor takk til de flotte menneskene på Norsk Folkemuseum, som har en unik faglig kompetanse, samtidig som de virkelig jobber med hjertet og går grundig til verks i sitt arbeid. Jeg er derfor trygg på at historien blir gjenfortalt riktig, og det vil ha mange dimensjoner i forhold til fortellingen om Norge og verden i dag.

Dette er et viktig prosjekt som handler like mye om menneskene som om husene.

Norsk Folkemuseum 1.jpg

Kommuneplanarbeidet

Da er arbeidet med kommuneplan skikkelig i gang. Planprogrammet ble lagt ut på høring torsdag, med frist for innspill til 19. april. Mange etterlyser planarbeidet, og det er bra. Det vil bli enklere å forholde seg til utviklingsarbeidet for oss som kommune, næringsliv og privatpersoner når vi har blitt enige om hva vi ønsker for fremtida.

Planverket vårt er utdatert, og mye saksbehandling skjer på skjønn. Det gjør at tilfeldighetene i noe tilfeller får råde grunnen. Derfor er jeg utrolig fornøyd med at vi fikk på plass kommuneplanleggeren vår i fjor og nå altså er godt i gang med arbeidet.

Det er enkelt å involvere seg. Sjekk ut vår nye planportal, der finner du informasjon om hvordan.

Utviklingsarbeid i skolene

Torsdag møtte vi veilederkorpset, som var på sin første tur til Porsanger. Jon Nikolaisen i sektorstyret for oppvekst følger prosessen tett, og jeg er med der jeg kan bidra. Det er Udir som stiller med denne verdifulle kompetansen, som kan hjelpe oss å se skolene våre utenfra. Vi har mye godt å bygge på, men har også behov for å gjøre gode prioriteringer. Utviklingsarbeid er krevende, men helt nødvendig. Og jeg tror det kan være godt å få et blikk fra utsiden på det vi gjør, nettopp for å gjøre mer av det vi er gode på og forbedre der vi har et potensiale for utvikling.

Det aller viktigste vi gjør som kommune er å gi barna og unge en god oppvekst, med kvalitet i barnehage og skole. Derfor kommer jeg til å følge prosjektet Inkluderende oppvekstmiljø og veilederkorpset, og vil bidra der jeg kan til at Porsanger kommune gjør de riktige prioriteringene i tida som kommer.

Veiederkorpset.png

Finnmark bondelag

Onsdag hilste jeg Finnmark Bondelag sitt årsmøte. Jeg benyttet anledningen til å signere et ordføreropprop for norsk landbruk og utfordret ordførerkolleger i Finnmark til å bli med på dette oppropet. Nesten alle ordførerne ble med. Jeg tenker det er utrolig bra, fordi Norge trenger disse flotte menneskene som driver landbruk i hele vårt langstrakte land. Det handler om verdiskaping og matsikkerhet og vi må sikre et bærekraftig landbruk i hele landet.

Hele oppropet finner du her.

Fiskerihavner og NTP

Tirsdag var vi på møte med Kystverket, Finnmark fylkeskommune og 14 andre kommuner i Finnmark. Kommuneplanlegger Øystein Willersrud og jeg var enige på turen hjem om at dette ga oss et godt innblikk i NTP-prosessene. Konklusjon vår er at vi har masse havnepotensiale i Porsanger. Skal vi utvikle de, må vi starte prosessene nå med blikket rettet mot neste NTP-runde.

Fiskerihavnmøte

Regjeringen har også lekket en del fra NTP de siste dagene, og det er selvsagt gledelig at Skarvbergtunnellen er inne med tidlig oppstart. Dette er riktignok ikke nytt, jeg minnes at Bård Hoksrud var her i 2014 sammen med daværende ordfører Knut Roger Hanssen og ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, med lovnad om oppstart i 2016. Så det er på tide, og vi har store forventninger til gjennomføring, uavhengig av hvilke partier som får regjeringsmakt til høsten.

Jeg er også spent på om regjeringen ser verdien av å forlenge rullebanen vår på Banak, slik at den kommer med i NTP. Jeg er ingen ekspert på fly og rullebaner, men har forstått at det er komplisert og at vi har kommet langt når vi får beholde banelengde. Store fly kan benytte Banak til både frakt av gods og passasjerer. Snuhavn og fraktpotensiale er viktige prosjekter som underbygger dette, og nå er det viktig at de som eksporterer sjømat benytter tilbudet som er i ferd med å bli realisert.

Klagenemnd, planutvalg og formannskap

Mandag var formannskap, planutvalg og klagenemnda samlet. En av sakene som skulle behandles var en klagesak basert på at søker mener det har gått presedens i en sak der Trykkeribygg AS i november 2015 fikk medhold i sin klage på avslag fra PIU. I ettertid ser jeg det uheldige i at formannskapet også er klagenemnd, og dette ble også løftet inn som en problemstilling vi må diskutere videre i kommunestyret. Det er flere prinsipper som er viktig her.

For det første handler det om retningslinjene til PIU, som vi kommer til å løfte til ny behandling i kommunestyret. Vi får årlige påfyll til kommunalt næringsfond på 500.000. Det betyr at pengebingen fort blir tom dersom investeringer knyttet til bygg skal kunne få tilskudd fra næringsfondet. Jeg er på ingen måte uenig i at det er viktig å støtte opp under også denne type utvikling, men det blir en prioritering som kommunestyret må ta stilling til dersom praksis skal endres.

For det andre handler det om klagenemndas rolle, som er å vurdere om søknaden er behandlet i tråd med retningslinjene. Til slutt handler det om en sak er nok til å skape presedens. Saken er sendt tilbake til rådmannen for en ytterligere saksutredning for å belyse disse sidene.

Fylkesmannen var også til stede i formannskapsmøtet. De påpeker noen utfordringer i budsjettet, som svares ut av rådmannen, og det var greit å møte de fysisk for å kunne gjøre de nødvendige avklaringer. Vi avventer svar fra fylkesmannen i forhold til godkjenning av budsjett 2017.

Neste uke

Tirsdag er det fokus på nettvett. Bruk hue! besøker Lakselv ungdomsskole og både elever og foreldre får her sjansen til å lære mer om den digitale hverdagen barn og unge lever i. Det blir også fokus på hvordan voksne kan bidra til å skape en trygg og god oppvekst i sitt nærmiljø. Her håper jeg alle foreldre stiller opp, elevene er nok forpliktet tiil å være til stede, men jeg håper alle deltar og at dette øker bevisstheten vår på nettvett.

Sjekk ut mer om Bruk hue! her.

Onsdag er jeg invitert på besøksdag i forbindelse med Joint Viking, den store militære øvelsen som foregår her i disse dager. For egen del går tankene til alle de rundt om i hverdagen som lever med krigen tett på når jeg ser helikoptere, bandvogner, våpen og soldater. Dette er et vanlig syn i vårt nærmiljø disse dagene, og det er greit å vite at det bare er en øvelse.

Finn ut mer om Joint Viking her.

Da gjenstår bare å ønske alle ei riktig så flott neste uke!