A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Høring: Lokal forskrift tildeling av langtidsopphold i sykehjem og forskrift om feiing og tilsyn

18. april 2017 - 31. mai 2017
  • Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

  • Forskrift om feiing og tilsyn

Kunngjøringsbrev.

Porsanger kommune sender med dette to lokale forskrifter på høring.

  • Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

Helse og omsorgsdepartementet har den 13. juni 2016 vedtatt endring i pasient- og brukerrettighetsloven og helse og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. De nye bestemmelsene i helse og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for kommunene å utarbeide og vedta en lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister. Denne skal gjøres gjeldende fra 1.7.17. Last ned høringsutkastet her: Forskrift . langtidsopphold.pdf

  • Forskrift om feiing og tilsyn.

Etter at den sentrale forebyggende forskriften ble endret i 2016, er det behov for en lokal forskrift som regulerer dette området.

I hovedsak er det endringen til kravet om hvilke objekt som skal ha feiing og tilsyn som gjør at kommunen må endre og utarbeide en ny lokal forskrift. I tidligere gjeldende forskrift kunne man frita feiing og tilsyn for hytter og fritidshus. Den nye sentrale forskriften om brannforebygging skiller ikke mellom boliger og fritidsbygg som har fyringsanlegg, og det er ikke mulig å frita disse i lokale forskrifter.

Innføring av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger er innført i fra 2017, og vil medføre økte kostnader for utførelse.

Finansieringen av feie- og tilsynstjenester skjer etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at inntektene fra brukerbetalingen ikke skal overstige kostnadene forbundet ved tjenesten. Last ned høringsutkastet her: Feiing.pdf

Høringsfristen er satt til 31.5.2017.

Høringssvar på denne saken sendes til: postmottak@porsanger.kommune.no

Merkes: Høringssvar til lokale forskrifter, og det legges inn merknad til hvilken forskrift høringssvarene er knyttet til.  

 

Tips en venn Skriv ut