I Finnmark har Fylkesmannen åpnet opp for at enkelte snøskuterløyper kan gis forlenget åpning etter at motorferdselsforbudet trer i kraft 5. mai. For hver løype som kommunen ønsker å holde åpen må det gjøres en sikkerhetsvurdering, naturmangfoldsvurdering og snøforholdsvurdering. Kommunen skal også gjøre en behovsvurdering og en beskrivelse av bruk. Det skal også innhentes uttalelse fra berørte reinbeiteområder. Porsanger kommune har søkt om forlenget åpning av snøscooterløyper etter 4. mai og fristen for innlevering var 23.04. Fylkesmannen vil komme med et svar innen 4.mai og Porsanger kommune vil publisere dette så raskt som mulig på både hjemmesiden og Facebook.