I år er Porsanger kommune tildelt kr 490 000,- fra SMIL-ordningen til fordeling.

Søknadskjema finner du ved å trykke her.

Ved spørsmål, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.

 

Hvem kan søke?

Forskriften gjelder for prosjekter/tiltak på landbrukseiendommer jf. jordloven § 12, samt i områder vernet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Om du er aktiv gårdbruker eller eier av landbrukseiendom i aktiv drift, og oppfyller ovennevnte krav, kan du søke.

Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4.

 

Prioriterte tiltak for 2017:

8. Prioriterte tiltak for året 2017 – i prioritert rekkefølge under punkt a, b og c, for øvrig likestilte

a) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

1. Skjøtselsplaner i særlig verdifulle kulturlandskap der det er mulig med beitedrift eller slått

2. Prosjekt for å begrense konfliktene i beiteområdene i kommunen

3. Prosjekt for å hindre spredning av uønska og svartelista arter i kulturlandskapet

4. Prosjekter som følge av utvalgt kulturlandskap i Porsanger

5. Prosjekt for å kartlegge biologiske verdier og andre kulturlandskapsverdier som bør ivaretas.

6. Prosjekt for å kartlegge aktuelle bevaringsverdige bygninger på gårdsbrukene i kommunen.

7. Prosjekt for og åpen opp kulturlandskapsområder som er gjengrodd bla gjennom opparbeiding av tidligere dyrket jord og åpning av beite

8. Prosjekt for å kartlegge behov for oppgradering hydrotekniske anlegg

9. Prosjekt for innsamling av landbruksavfall og minske forurensing

10. Annet

b) Kulturlandskaps- og kulturminnetiltak

1. Støtte til spesielle særpreg i jordbrukssammenheng (eks spesielle gårdstun, biologiske forekomster, bevaring av biologisk viktig kantvegetasjon, slå med ljå rundt kulturminner)

2. Tiltak for å fjerne uønska og svartelista arter i kulturlandskapet og for å fremme biologisk mangfold (eks tilskudd til bevaring av særegen kantvegetasjon, planting av «blomstereng, spesielle arter)

3. Støtte til prosjekt for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet i landbrukets kulturlandskap (eks fjerning av gammelt gjerde og piggtråd, men ikke til oppsetting av nytt gjerde, eks rydding av stier).

4. Tiltak for å reparere skader/merarbeid på innmark og forårsaket av gåsebeiting og/eller reinbeiting særlig innenfor områder fredet for reinbeite ved forskrift.

6. Støtte til restaurering/vedlikehold av spesielle/særpregede eldre uthus, naust etc på gårdsbrukene (eks. fra før krigen, gjenreisingstiden, flyplassplank).

7. Opparbeiding av tidligere dyrket jord til beite.

8. Annet

c) Forurensingstiltak

1. Støtte til tiltak for å minske/begrense forurensing, særlig klimarelatert forurensing fra landbruket i Porsanger som er ut over vanlig drift. Eksempelvis dyrking av eget kraftfôr (bygg til krossensilering, nepe etc.- inntil 70 % av 530 kr/da), alternativer til fullgjødsel, forbedring av jordkultur, unngå nydyrking av myr, forebygging av pakkskader for å unngå kritiske oksygennivå og avrenning av nitrogen, vedlikehold av hydrotekniske anlegg, fangdammer, leplanting

2. Tilskudd for resirkulering av landbruksplast. Det gan gis støtte på inntil 70 % av 6 kr/kg mot kvittering på levert kg fra avfallsselskapet. I tillegg kan det gis inntil 70 % av 6 kr/km for kjøring ved levering av landbruksplast for de som har over 3,5 mils kjøring. Km godtgjørelse gjelder kun ved levering ved anlegg i Porsanger. Det kan alternativt gis tilskudd til leie av konteiner for oppsamling av plast på gården for senere transport til mottak.

3. Annet