Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen for aktiviteten er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.

Tilskudd kan søkes av eksempelvis kommuner, stiftelser og organisasjoner.

Tiltak som søkes tilskudd til skal være åpen for alle i målgruppen og kan ikke være et tiltak kun for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper. Fullstendig regelverk for ordningen finner du her: Regelverk

Følgende prosjekter prioriteres i 2018:
- utviklingsprosjekter som har dokumenterbar overføringsverdi og stimulerer til medvirkning
- prosjekter med oppstart av nye aktiviteter/ tiltak i kommuner med liten eller begrenset aktivitet
- prosjekter som budrar til systematisk samarbeid mellom kommuner og frivillige/ ideelle organisasjoner
- prosjekter som bidrar til møteplasser på tvers av generasjoner og/ eller kulturer
- prosjekter som retter seg mot å rekruttere seniorer og eldre som er spesielt utsatt for ensomhet

For at søknaden skal vurderes må prosjekter og tiltak være innenfor mål og målgruppe, være helsefremmende og forebyggende og være lavterskel åpent for alle i målgruppen.

Fullstendig oversikt over kriterier, krav til søknad m.v. finner du på Helsedirektoratets nettsider.