Porsanger kommune ble i 1992 en del av forvaltningsområdet for samisk språk, og fra 1. januar 2004 fikk Porsanger nytt tre-språklig kommunenavn, som den første kommunen i landet. Kommunen får tre likestilte navneformer - Porsanger, Porsángu og Porsanki. 

Porsanger kommune har anerkjent historien, og har aktivt søkt å legge til rette for at kvensk og samisk skal ha livets rett også i fremtiden. Å være en del av samisk forvaltningsområde forplikter. Det samme gjør vår kvenske befolkning. Vi tilbyr samisk og kvensk i barnehage og skole. Samisk språksenter er en verdifull ressurs for revitalisering av språk og kultur. I 2019 etablerer vi også et kvensk språk og kultursenter.  

Samisk forvaltningsområde

Å være en del av samisk forvaltningsområde innebærer at Porsanger kommune har forpliktet seg til å bevare, styrke og fremme bruken av samisk, muntlig og skriftlig, i offentlig forvaltning jfr. Sameloven.I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Porsanger får nytt kommunenavn

Porsanger var den første offisielle trespråklige kommunen i Norge. Kommunen fikk med dette vedtaket tre likestilte navneformer - Porsanger, Porsángu og Porsanki. Kommunen har derfor sett det som naturlig at dette gjenspeiler seg i navne- og språkpolitikken.

Nedenfor kan du lese den offisielle meldingen fra departementet etter vedtaket i statsråd den 6. juni i 2003:

I statsråd ble det i dag vedtatt at Porsanger kommune med virkning fra 1. januar 2004 får nytt tre-språklig kommunenavn. Kommunen får tre likestilte navneformer - Porsanger (norsk), Porsángu (samisk) og Porsanki (kvensk/finsk).

I offisiell skriftlig og muntlig kommunikasjon skal den norske navneformen tas med der det norske språk brukes, mens den samiske eller kvenske/finske navneformen skal tas med der henholdsvis samisk og kvensk/finsk språk brukes.

Ved offentlig skilting til kommunen som administrativ enhet, i eventuell ny logo og på kommunens offentlige brevpapir, forutsettes det at alle tre navneformer brukes.

Vedtaket er gjort etter søknad fra kommunen selv og med hjemmel i kommuneloven.

Regjeringen har lagt stor vekt på den betydning offisielle flerspråklige kommunenavn har for å fremme bruk av samisk og kvensk/finsk språk og bevare etnisk identitet.

Porsanger er den første kommune i landet som får tre-språklig kommunenavn. Regjeringen har tidligere ved kongelig resolusjon fastsatt to-språklige navn på fem kommuner. Av disse ligger fire i Finnmark fylke og én i Troms. Regjeringens vedtak i saker om to-språklige kommunenavn har vært basert på lokale initiativ og bred tilslutning gjennom høringsprosessene.