Det skal være trygt og godt for barn og unge og vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp, eller du selv trenger hjelp?

I perioden 2021 til 2023 skal Porsanger kommune innføre en modell for bedre tverrfaglig samarbeid og innsats for barn, unge og familier.

Om prosjektet

Porsanger kommune har siden januar 2021 arbeidet med prosjektet «Trygge barn». Prosjektet er finansiert med midler fra barne-, unge- og familiedirektoratet (Bufdir), fra tilskuddsordningen «tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Målet med prosjektet er utvikle og styrke arbeidet for utsatte barn, unge og deres familier i vår kommune. Vi ønsker å gjøre våre tjenester til barn og unge enda bedre, i tillegg bidra til å bedre samarbeidet mellom de ulike tjenestene.

Gjennom prosjektet har vi utviklet en tverretatlig og tverrfaglig modell, og arbeidsverktøy som har som mål å sikre helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymring til. Prosjektet starter med implementeringsfasen høsten 2022. Målet er å implementere endelig modell i alle kommunens virksomheter som gir tjenester til barn, unge og deres foresatte i løpet av 2023.

Samhandlingsmodellen

Samhandlingsmodellen «Trygge barn i Porsanger» har som mål å styrke og systematisere arbeidet vårt rundt barn, unge og familier det er knyttet undring og bekymring til. Vi har utviklet en tverrsektoriell modell som viser hvordan ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber med tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn og unge. Samhandling til beste for det enkelte barnet står i sentrum. Modellen skal gi ansatte og ledere gode verktøy i arbeidet, og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen.

Samhandlingsmodellen skal inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Porsanger kommune har valgt Bedre Tverrfaglig (BTI)-modellen. BTI-modellen er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI-modellen beskriver arbeidsprosesser og samhandling mellom tjenestene og viser veien fra bekymring til handling. BTI-modellen skal tilpasses våre lokale forhold.