Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp, eller du selv trenger hjelp?

Porsanger kommune har innført en modell for bedre tverrfaglig samarbeid og innsats for barn, unge og familier.

Vår samhandlingsmodell Trygge barn

Samhandlingsmodellen Trygge barn i Porsanger har som mål å styrke og systematisere arbeidet vårt rundt barn, unge og familier som strever. Vi har utviklet en tverrsektoriell modell som viser hvordan ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber med tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn og unge. Samhandling til beste for det enkelte barnet står i sentrum. Modellen skal gi ansatte og ledere gode verktøy i arbeidet, og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen.

Samhandlingsmodellen skal inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Porsanger kommune har valgt Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)-modellen. BTI-modellen er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet bekymring til. Hensikten med modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og brukermedvirkning. Handlingsveilederen (BTI-veilederen) skal vise de ansatte veien fra bekymring til handling og fungere som et verktøy for ansatte som arbeider med barn og unge. BTI-veilederen beskriver ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenester og har mål om å sikre kontinuitet i oppfølgingen av den gravide/barnet/ungdommen som har behov for kommunens hjelpeapparat.

Om prosjektet

Porsanger kommune har siden januar 2021 arbeidet med prosjektet «Trygge barn». Prosjektet er finansiert med midler fra barne-, unge- og familiedirektoratet (Bufdir), fra tilskuddsordningen «tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Målet med prosjektet er utvikle og styrke arbeidet for utsatte barn, unge og deres familier i vår kommune. Vi ønsker å gjøre våre tjenester til barn og unge enda bedre, i tillegg bidra til å bedre samarbeidet mellom de ulike tjenestene.

Gjennom prosjektet har vi utviklet en tverretatlig og tverrfaglig modell, og arbeidsverktøy som har som mål å sikre helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymring til. Prosjektet starter med implementeringsfasen høsten 2022. Målet er å implementere endelig modell i alle kommunens virksomheter som gir tjenester til barn, unge og deres foresatte i løpet av 2023.