Hjem»Planportal
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 18.10.2018 Detaljregulering for kirkegårdsveien boligområde. 

Planen omfatter et område for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig utbygd vil området omfatte 24 boenheter/leiligheter. Bebyggelsen skal utføres som to- og firemannsboliger. To-mannsboligene skal bygges i én etasje som kjedede vertikaldelte eneboliger, med tilhørende adkomst og parkering, mens fire-mannsboligene skal bygges i to etasjer som lavblokk, med tilhørende adkomst, parkering, og utomhusarealer. Forslagsstiller er Arctic entreprenør AS.
 

Se vedtatte plandokumenter under:

Klagerett, utsatt iverksettelse og partsinnsyn:
Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf forvaltningsloven § 29. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf forvaltningsloven § 18. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

Erstatning/ innløsning:
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

2017001 plankart Kirkegårdsveien boligområde
Tips en venn Skriv ut