A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
2016002 Plankart Kirkeveien 23-1

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for Kirkeveien 23

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 28.2.2019 Detaljregulering for Kirkeveien 23.

Planen omfatter et sentrumsnært område for ny boligbebyggelse. Planen legger også til rette for ny gang- og sykkelvei mellom sentrum ved Porsanger vertshus og skoleområdet. Eiendommen omfatter i dag to tomannsboliger med adresser Kirkeveien 23A og 23B. Boligbygget med adresse Kirkeveien 23B er i dårlig forfatning og eier ønsker å sanere bygget for å få plass til nye boliger. Reguleringsplanen legger til rette for at Kirkeveien 23B rives og at det etableres to nye boligbygg på eiendommen. Byggene planlegges med til sammen 5-6 boenheter og hhv 2 eller 3 leiligheter i hver av byggene. Forslagsstiller er Porsanger boligstiftelse.

Se vedtatte plandokumenter under:

Klagerett, utsatt iverksettelse og partsinnsyn:
Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf forvaltningsloven § 29. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf forvaltningsloven § 18. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

Erstatning/ innløsning:
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Tips en venn Skriv ut