Forside»Planportal»Avsluttede høringer
Frist for innspill - 29. januar 2021

Høring - forslag til endring/justering av skuterløype 14A mellom Gagga hyttefelt og Lavkajavri og løype 13C og 17 i Porsangmoen/Halkavarre skytefelt

I medhold av §4 a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag av 10. juni 1977, jfr. § 4A i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag legges forslag til endring/justering av skuterløype 14A mellom Gagga hyttefelt og Lavkajavri samt endring av løype 13C og 17 gjennom Porsangmoen/Halkavarre skytefelt ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 29. januar 2021.

Bakgrunn for høringen er behov for å finne endre traseer av hensyn til reindrift, forsvaret og sikkerhet. Høringen gjelder som tillegg til tidligere gjennomført høring av løypenett for hele kommunen. 

Kommunen har utredet virkningene løypeforslaget vil ha for friluftsliv, landskap, naturmangfold, kulturminner, reindrift og bolig- og hytteområder i influensområdet. Utredningene og vurderingene framgår av høringsdokumentet som du finner under. 

Merknader og innspill sendes via dette skjemaet. Du kan også sende høringsuttalelse til postmottak@porsanger.kommune.no eller Porsanger kommune, postboks 400, Rådhuset, 9712 Lakselv. Merk brevet med 2020/191.

Klikk på lenkene under for å laste ned filer:

 
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Bilder

Løype 14A-1
Løype 17-1
Løype 13C-1