Hjem»Planportal»Pågående planarbeid

Pågående planarbeid

Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for høring Kommunedelplan for Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-1 varsles oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Porsanger.

Planprogram kulturminne
Eiendom gnr 17 bnr 82

Detaljregulering for Kirkeveien 23A og 23B i Lakselv

Forslagsstiller er Porsanger boligstiftelse. Norconsult AS utarbeider planen.

Planarbeidet utarbeides for Forsvarsbygg og i samarbeid med Porsanger kommune

Områderegulering for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg er forslagsstiller etter avtale med Porsanger kommune. Planen utarbeides av Multiconsult AS.

Plangrense Halkavarre
Ny kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Kommuneplan for Porsanger kommune 2018-2031

Reguleringsplan for Veines masseuttak

Lemminkäinen AS er forslagsstiller, og planforslaget utarbeides av Rambøll.