Forside»Planportal

Til høring

Høringsforslag til offentlig ettersyn - høringsfrist 17. september

Høring - kommuneplanens arealdel 2021-2033

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 11. mai å sende forslag til kommuneplanens arealdel på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

Etter høringsfristen er utgått vil kommunen sluttbehandle planforslaget. Ved eventuelle større endringer vil kommunen sende revidert forslag på ny høring for sluttbehandling.

 

Ordfører Bjørns sine bilder 084

Offentlig høring av følgende veinavn i Porsanger - høringsfrist 20.april.2021

Porsanger kommune viser til adresseringsprosjektet der aller veier i kommunen skal få offentlige veinavn. Veinavn har vært på offentlig høring i juli 2018. Kommunen har vedtatt og tatt i bruk en rekke veinavn i Lakselv og omegn, Porsangmoen og Skoganvarre. Porsanger kommune legger med dette ut noen veinavn på ny offentlig høring.

Kommunen informerer med logo og tekst

Offentlig høring av følgende veinavn i Porsanger - høringsfrist 06.4.2020

Porsanger kommune viser til adresseringsprosjektet der aller veier i kommunen skal få offentlige veinavn. Veinavn har vært på offentlig høring i juli 2018. Kommunen har vedtatt og tatt i bruk en rekke veinavn i Lakselv og omegn, Porsangmoen og Skoganvarre. Porsanger kommune legger med dette ut noen veinavn på ny offentlig høring.