Hjem»Planportal
Vedtatt reguleringsplan 4.8.2020

Detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 4.8.2020 reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde.

Sammendrag

Planen omfatter et område for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig utbygd vil området omfatte 24 boenheter/leiligheter. Bebyggelsen skal utføres som to- og firemannsboliger.

To-mannsboligene skal bygges i én etasje som kjedede vertikaldelte eneboliger, med tilhørende
adkomst og parkering, mens fire-mannsboligene skal bygges i to etasjer som lavblokk, med
tilhørende adkomst, parkering, og utomhusarealer.

To-mannsboligene i én etasje skal danne overgang mellom eksisterende bebyggelse i sør og sørøst
(Bjerklandfeltet), i tillegg til at en del grønnstruktur bevares og gangvei etableres mot den
eksisterende bebyggelsen i nabofelt.

Fire-mannsboligene skal utføres i to etasjer, og denne bebyggelsen etableres mot Kirkegårdsveien i
nord/nordvest og idrettsanlegget i nordøst.

Ny bebyggelse skal ha gangadkomst som egne gangveier mot skole, idrettsanlegg og Bjerklandfeltet.
Felles lekeplass for den nye bebyggelsen skal etableres i området, med gangveiforbindelser.

Eksisterende handelsgartneri innenfor planområdet er foreslått opprettholdt.

Skisse Arctic Entreprenør

skisse.PNG

Plandokumenter

Plandokumenter kan lastes ned her:

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

 

Klageadgang

Vedtak av reguleringsplan kan påklages. Klage sendes til Porsanger kommune. Klagen vurderes først av Porsanger kommune og dersom klagen ikke tas til følge vil klagen oversendes til fylkesmannen for behandling.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf forvaltningsloven § 29.
Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf forvaltningsloven § 18.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.