Om prosjektet

Det er satt av midler til rehabilitering av kommunale veier. Hovedutfordringen med de hullete kommunale veiene er i stor grad skapt av overflatevann som er blitt liggende i veibanen, dette bidrar sterkt til nedbrytning av kvalitet på eksisterende asfalt.

Prioriteringsliste følger under, så langt tildelte midler rekker:

1. Sentrumsveien. Et strekke på ca. 120m. Fra kryss E6 ved FEFO til kryss Nordlysveien.

2. Smørstadbrinken Et strekke på ca. 130m. Fra fylkesveikryss mot Klemetstad og ned bakken mot Smørstadbrinken. 

3. Torgveien. Et strekke på ca. 30m. 

4. Helsetunveien. Kryss mot DPS og videre langs Porstun. 

5. Laatasveien - Kryss mellom taxi og NAV.

6. Kirkeveien. Fra E6 opp bakken ved kirke, samt ødelagt strekk sør for XL-bygg.

7. Fossestrandveien. Et strekk på ca. 150m.

8. Generell grøfting og stikkrenneskift på det kommunale veinettet.

 

Fremdrift

Mengdebeskrivelse til anbudsutlysning er utført. Anbudet har vært ute på Doffin uten interesse, samt vært ute på konkurranse etter det, uten at nok interessenter meldte seg.

Prosjektet blir forsøkt utlyst på nytt rundt nyåret.

Kostnadsramme

Avsatt kr 2.222.000,- i budsjett.

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Norconsult bistår med mengdebeskrivelse og utlysning.

Prosjektet må lyses ut på anbud før valg av entreprenør.