Porsáŋggu gielddas leat 350 jahkedoaimmat ja sullii 400 bargi geat addet čálgobálvalusaid álbmogii. Organisašuvdnakárta:

Organisasjonskart 2021.png

 

Porsanger Kommune - Logo

Porsangers kommunevåpen

Porsangers kommunevåpen består av tre sølvrein på rød bakgrunn.

Det har fra gammelt av vært en god del reindrift i Porsanger kommune. I den senere tid er imidlertid næringsgrunnlaget lagt mer an på jordbruk og ofte kombinert med fiske. Av hensyn til motiv har det vært særlig vanskelig for kommunen, da en helst ville hatt uttrykt et næringsgrunnlag som både var aktuelt for flre hundre år siden og som ennå har sin betydning i kommunen. En ble da stående ved reinmotivet. 

Kommunestyrets vedtak er fattet 28.12.1966. Deretter har kongelig resolusjon av 6.6.1967 fastsatt våpenet.

Våpenet er tegnet av konseravtor Trætteberg - tidligere Riksarkivet i Oslo. 

Merket brukes også som flagg, da med tre hvite rein på rød bunn.  

Rådmann Bente Larssen

Gielddadirektevra

Send epost

Telefon: 95 12 49 12

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen.

Her er hva Kommunelovens § 13 sier om kommunedirektørens oppgaver som leder for den samlede kommunale administrasjonen:

Kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg som kommunestyret gir

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.  Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av de folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold.  Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iversettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget.  Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine vegne

Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøen myndighet til å trekke vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, innkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenestelige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Gielddadirektevrra bargit

Stabsavdelingen har både strategiske og driftsrelaterte oppgaver innenfor mange ulike fagområder, og skal være rådgivende overfor kommunedirektøren, samtidig som de har en viktig rådgivnings- og støttefunksjon overfor virksomhetene. Dette omfatter blant annet offentlig servicekontor og politisk sekretariat, IT-drift, HR og lønn, økonomi, bibliotek, samisk språkkonsulent og Samisk språk- og kultursenter. Avdelingen ledes av stabsleder Trine Persen og stillingen er en del av kommunedirektørens ledergruppe.

Offentlig servicekontor er Porsanger kommunes sentralbord og er kontaktpunktet mot innbyggere og næringsliv. Servicekontoret har ansvaret for servicetorg, postfordeling, arkiv, innsyn, vigsler og gir informasjon til våre innbyggere. Kontaktinformasjon servicetorget: tlf. 78 46 00 00 og e-post postmottak

Politisk sekretariat har ansvaret for sekreteriatsfunksjon for ordfører, kommunedirektør og politisk ledelse.

Biblioteket låner ut bøker til barn og voksne. Kontaktinformasjon bibliotek tlf. 48 50 15 61 og e-post.

IT ivaretar drift og vedlikehold av kommunens dataanlegg.

HR og Lønn ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver og rådgiving innen arbeidsgiverpolitiske problemstillinger. Lønn har det faglige ansvaret for registrering og lønnskjøring for kommunens ansatte.

Økonomi sine hovedoppgaver er å ivareta samordnet budsjett- og økonomiplanlegging, kommuneregnskap, felles skatteoppkreverfunksjon for stat, fylket og kommune, likviditets- og økonomistyring, eiendomsskattoppgaver, kommunal fakturering, finansforvaltning, kommunal innfordring, innkjøpskoordinering, kommunale forsikringer, statistikker og økonomisk rapportering mm. Boligveileder ligger inn under økonomi med kontorsted Porsanger boligstiftelse.

Skatteoppkreverfunksjon: Henvendelser vedrørende inn- og utbetalinger i forbindelse med skatt rettes til avdelingen, mens andre henvendelser kan rettes til skatteoppkrever i Alta kommune: Klikk her

Samisk språk- og kultursenter bruker, synliggjør og formidler samisk språk og kultur til barn, unge og voksne. Porsanger kommune har samisk språkkonsulent tilsatt.

Finn ansatt  - Skriv  navn eller aktuelt område i søkefelt så vil de ansatte vises.

Dearvvašvuohta ja fuolahus

Helse- og omsorgsavdelingen har ansvaret for de kommunale helse- og omsorgstjenestene til befolkningen.

Dearvvašvuohta ja fuolahus hálddahus
Dearvvašvuohta ja fuolahushoavdá Bente Moen  tlf. 93 07 21 23
Čalli Gunnlaug Johnsen  tlf. 48 50 35 99

Porsanger Helsetun buhcciidossodat
Telefovdna 48 50 58 41
Ossodatbuohccidivššar Silje Nicolaisen tlf. 93 23 27 98

Ruovttubálvalus
Ossodatjođiheaddji Ronja Thomassen, tlf. 92 03 41 79
Váktatelefovdna 99 53 65 62

Porstun Bo & Servicesenter
Váktalatnja telefovdna 91 71 49 33

Trekløveren
Fágajođiheaddji trekløveren Helene Isaksen tlf. 46 54 57 38
PU-viesut tlf. 40 61 64 07
Psykiatriijaviesut tlf. 92 44 26 67
Fuolahanviesut tlf. 45 28 53 28

Doavttirstašuvdna
Resepšuvdna tlf. 78 46 00 40 - Diibmodiŋgon dii. 08.30-14.00 / doavttir telefovdnaáigi dii. 12.00-12.30
Dakkaviđe veahkki tlf. 78 46 00 50
Laboratoriija tlf 78 46 00 39 - telefovdnaáigi dii. 14.00-14.30

Jortamovra
Jortamovra Anne Grete Bakkevold tlf. 95 72 46 33

Fysioterapiijaossodat
Fágajođiheaddji Per Arne Østgård tlf. 48 50 49 32

Gievkkan
Telefovdna 48 50 16 21
Gievkkanhoavda Jan Svane tlf. 48 50 16 21

Mánáidsuodjalus
Telefovdna 48 50 56 91
Jođiheaddji Anette Haugli tlf. 92 63 08 26

Helsestasjonen - telefovdnaáigi dii. 08.30-09.00 ja 14.30-15.00.
Jođiheaddji dearvvašvuođadivššár Jill-Trude Mikalsen tlf. 93 41 95 79

Psykiatriijaossodat
Fágajođiheaddji Lene Hanssen Gregersen tlf. 91 16 04 12

Doaibmajođiheaddjit
Frank Johannessen tlf. 95 08 20 99
Rune Myrheim tlf. 93 28 70 89 (vedlikeholdstekniker pleie- og omsorg)

Demensajoavku máŋŋebargga dii. 08.00-15.00
Telefovdna 40 46 06 23

Oaidno- ja gullooktavuohta vuossárgga dii. 08.30-15.00
Torunn Digre Rørnes tlf. 45 39 40 07

Kultur ja bajasšaddan

Kultur- ja bajásšaddanossodat hálddahus

Kultuvra- ja bajásšaddanhoavda Susann Røkke tlf. 938 19 178
Saksbehandler, barnehagefaglige oppgaver Karin Thomassen tlf. 48 50 13 85
​Saksbehandler, kulturfaglige oppgaver, Victor Gamst tlf. 90 85 53 52

Skuvllat / SAÁF / gieldda mánáidgárddit

Ájanas sšmegiel mánáidgárdi tlf. 78 46 17 28
Billavuona mearrasámi bajasšaddanguovddaš tlf. 78 46 06 60 / 92 63 57 99
Leavnnja mánáidgárdi tlf. 78 46 25 10
Leavnnja mánáidskuvla tlf. 92 21 20 33
Leavnnja nuoraidskuvla tlf. 98 82 66 04 / 45 51 94 59
Vindvotten SAÁF tlf. 97 13 87 28
Ollesolbmuidoahpahus tlf. 78 46 27 01

Kulturskuvla

Kulturskuvla tlf. 97 11 20 67 (bargit) og tlf. 93 28 14 46 (rektor)
Nærmere presentasjon av skoler, barnehager, oppvekstsentre og SFO finner du under menyvalget Barn og Utdanning.

Gielddateknihkka ja servodatovdáneapmi

Kommunalteknikk og samfunnsutvikling har ansvaret for drift og vedlikehold innenfor vei, vann, avløp, offentlige bygg og eiendommer. Avdelingen har også ansvar for renovasjonsordningen og utleie av kommunale bygg og investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret.

Avdelingen er forurensingsmyndighet for avløpsanlegg inntil 1000 PE (personekvivalenter) og her behandles gravemeldinger og utslippssøknader innenfor avløp. 

Avdelingen er også vegmyndighet for kommunale veier og planlegger/saksbehandler blant annet trafikksikkerhetssaker. Vi har også beredskap, herunder brann og havaritjenesten, akutt forurensing (olje, kjemikalier), sivil beredskap og feiertjenesten.

Avdelingen har ansvar for samfunns- og næringsutvikling i Porsanger. Avdelingen består av flere forskjellige fagfelt som jobber ut mot publikum og næringsliv.  Avdelingen ledes av Tom Jøran Olsen og stillingen er en del av rådmannens ledergruppe.

Avdelingens fagområder:

  • Vei, vann og avløp
  • Brann og feiing
  • Drift av kommunalebygg
  • Næringsutvikling ut mot kommunens næringsliv og grûndere. 
  • Jordbruk, hvor det jobbes med rådgivning og utvikling i landbruket.
  • Natur- og miljøforvaltning, som ivaretar Porsangers miljø og vakre natur. 
  • Byggesak, behandling av søknader om byggetillatelse, samt sikrer god byggeskikk.
  • Oppmåling, kommunen er lokal matrikkelstyresmakt og har ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen. 
  • Plan, hvor det legges til rette for samfunnsutvikling og et godt planverk for kommunens arealer.

Finn ansatt - Skriv i søkefelt "Kommunalteknikk og samfunnsutvikling" Så vil de ansatte vises.