Hvem får tjenesten?

Som hovedregel skal alle bolig- og fritidshus ha en skorstein (Krav fastsatt i teknisk forskrift). Det er her ikke satt krav om at ildsted skal installeres, men skorsteinen skal være tilrettelagt for at dette skal kunne ettermonteres.

Hvis du monterer ny pipe eller ildsted i en bygning som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen.

Når kommer feieren?

Du får vanligvis varsel om feiing ( 1 uke før) eller tilsyn (2 uker før) på sms. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren.

Linken i sms'en må besvares, ellers blir det ikke feid eller gjort tilsyn. Dersom du ikke får til å besvare linken, kan du ringe telefonnummeret som er oppgitt nederst på sms. 

Feiertjenesten får telefonnumrene fra folkeregisteret. Har eier registrert seg mot telefonsalg så vil ikke sms-ene komme frem. Det blir da hengt lapp på døra om at feiertjenesten har prøvd å kontakte deg pr sms. Vi trenger da telefonnumeret ditt for å legge inn slik at varslingen kommer frem. Dette kan gjøres ved enten å sende inn pr epost eller sms, eller levere lappen på service kontoret.

Feietjenesten kan også tilrettelegge slik at pårørende kan motta meldingen for de eldre som ikke har mulighet å svare selv. Ta kontakt med feiertjenesten for hjelp og registrering. 
 

Ved feiing

Feiing innebærer «rengjøring» av byggets røykkanal (skorstein), røykrør samt uttak av sotet som har sittet fast i kanalen/røret. Om soten blir sittende fast i kanalen/røret eller ikke blir fjernet vil oppsamling av dette utgjøre stor brannfare.

Feiing blir utført etter behov. Behovet fastsettes av feieren basert på hvor mye bruker har fyrt ved anlegget og mengde sot som blir tatt ut.

Feiingen er lovbestemt og kan kun unnlates ved særskilt avtale med eier og/eller bruker av bygget.

Hva trenger jeg å gjøre før feieren kommer?
Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Dette gjør feieren:

  • Feiing av røykkanal (skorstein), røykrør etter behov
  • Uttak av sot etter gjennomført feiing (om ikke annet avtalt med eier/bruker)

Ved tilsyn med fyringsanlegg/ildsted

Feieren fører tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Det er feieren som fastsetter behovet ut fra faste kriterier.

Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, sender feieren en skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier om disse med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført.

Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår. Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din.

Hva trenger jeg å gjøre før feieren kommer på tilsyn?
Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt. Du må også ha klar dokumentasjon for ildsted/fyringsanlegget.

Dette sjekker feieren:

  • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler    
  • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen
  • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.
  • Dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg.
  • Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.
  • Etter gjennomført boligtilsyn og feiing
  • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret.

Feiing- og tilsynsgebyr

Gebyret blir vedtatt årlig av kommunestyret og blir krevd inn samtidig som de andre kommunale avgiftene.

Det kreves inn gebyr for alle som mottar feie- og tilsynstjenestene uavhengig om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. Gebyret er heller ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn utføres.

Gebyret dekker ikke kostnadene ved andre kommunale ytelser som feiervesenet utfører, f.eks. tilsyn i objekter som omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven § 13 eller tilsyn med røykvarslere og slokkeutstyr i boliger. Dette fordi tilsyn med røykvarslere og slokkeutstyr bør kunne inngå i feiers alminnelige arbeidsoppgaver der feier allerede er inne i boligen og oppgaven kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk. Dersom feiervesenet utfører andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten, og dette kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk, bør også dette kunne aksepteres dekket innenfor gebyret.

Fritak fra gebyret forutsetter at fyringsanlegg ikke er montert eller plombert. Porsanger kommune kan gi fritak etter skriftlig begrunnet søknad.

Hva om jeg ikke er fornøyd med tjenesten?

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.