Seksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av eiendommen. Seksjonering foretas etter reglene i eierseksjonsloven.  

En seksjonert eiendom er et sameie. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.  

Seksjonering til bolig kan bare skje dersom søkeren kan dokumentere at boligseksjonene som angis i søknaden er lovlig etablerte boenheter etter plan- og bygningsloven.  

Både bestående og planlagte bygninger kan seksjoneres når det foreligger rammetillatelse etter plan- og bygningsloven, jf. eierseksjonsloven § 8.  

Reseksjonering benyttes ved endring/ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert eiendom.  

Hvem kan søke?

Eiendommens hjemmelshaver(e) eller person(er) med fullmakt.

Hva skal søknaden inneholde?

  • Søknad om seksjonering skal oversendes i 2 eksemplarer og skal være undertegnet av samtlige hjemmelshavere til eiendommen. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest undertegne.
  • Situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene. 
  • Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensninger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig: Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddelen av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegningen.
  • Sameiets vedtekter
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom noen av bruksenhetene har utendørs tilleggsareal
  • Dokumentasjon på at boligseksjoner oppfyller kravene til å være selvstendige boenheter etter plan- og bygningsloven. Som regel vil slik dokumentasjon fremgå av tillatelse etter plan- og bygningsloven, men også opplysninger fra matrikkelen, tinglyste klausuler eller annet dokument kan tjene som dokumentasjon
  • Samtykke fra rettighetshaver hvis det er tinglyst urådighetserklæring som går ut på at eiendommen ikke kan disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver. Samtykket må være med original signatur

Oppmåling av uteareal tilhørende en seksjon

I henhold til matrikkelloven § 6, skal nytt eller endret uteareal til en seksjon måles opp med tilhørende oppmålingsforretning.

 

Vedtaksbehandling - matrikkelføring - matrikkelbrev

Søknaden behandles av kommunen som gir søker tilbakemelding dersom den er mangelfull.  

Det fattes et eget vedtak til seksjonering med hjemmel i eierseksjonsloven.  

Etter at 3 ukers klagefrist har utløpt sender kommunen saken til Kartverket for tinglysing. Når seksjoneringen er tinglyst sender kommunen ut melding om dette med matrikkelbrev for hver seksjon og eventuelt andre relevante dokumenter.  

Dersom utearealer skal fordeles, må det gjennomføres en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før dokumentene kan sendes til tinglysing.  

Reseksjonering

Fremgangsmåten for reseksjonering er den samme som ved seksjonering og skal inneholde samme skjema og bilag som viser endringene.  

  • En seksjon kan deles i to eller flere seksjoner ved tinglysing av egen seksjoneringsbegjæring som er satt frem av seksjonens hjemmelshaver. To eller flere seksjoner kan på samme måte slås sammen til en eller flere seksjoner. Reseksjoneringen der oppdeling medfører opprettelse av nye fellesarealer, krever styrets samtykke. Medfører oppdelingen opprettelse av nye seksjoner og økning i det samlede stemmeantall, kreves samtykke fra sameiemøtet.  
  • Reseksjonering vil i de fleste tilfeller være avhengig av samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene det gjelder.  

Saksbehandlingstid

Seksjonering uten oppmåling av uteareal:  

Etter eierseksjonsloven § 14 skal kommunen behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden etter § 12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt en rettet søknad. Oversitter kommunen disse fristene, reduseres seksjoneringsgebyret etter § 15 med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.  

Seksjonering med oppmåling av uteareal:  

For seksjoneringssaker som omfatter uteareal, gjelder i tillegg egen frist for oppmålingsforretningen. Denne fristen er i utgangspunktet 16 uker, og regnes fra seksjoneringsvedtaket er fattet til seksjonen er registrert i matrikkelen. Den samlede fristen i slike saker blir dermed som hovedregel 12 + 16 uker.