Om prosjektet

Vann og avløpsnettet i Ulveveien midt og Ulveveien sør har hatt et sterkt behov for fornying. Porsanger kommune har hatt jobben ute på anbud, og entreprenør er valgt.

Illustrasjonsbilde viser hvor Porsanger kommune har gravd opp og erstattet gamle kummer samt vann- og avløpsledninger med nytt anlegg.

Plener, veier, gjerder etc. som kommer i konflikt med gravearbeidene vil bli satt istand igjen.

I arbeidsperioden må det påregnes støyende arbeider fra maskiner, samt trafikk av større kjøretøy.

Midlertidig vanntilførsel til berørte husstander vil bli håndtert av utførende entreprenør.

Fremdrift

Hele prosjektet er forventet avsluttet i 2024.

Kostnadsramme

Omkring kr 6.000.000,-

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Paulsen Entreprenør AS er utførende entreprenør.