Opplæringsloven regulerer retten til skoleskyss.


Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. (i Finnmark gjelder reglene for 1. klassinger også for 2.klassinger.)

 

Det betyr at det etter konkrete vurderinger kan gis skoleskyss også til barn som ikke er innenfor den skyssgrensen som er oppgitt i opplæringslova.

Utdanningsdirektoratet (Udir-3-2009) presiserer at elever som ferdes i trafikken alltid vil være utsatt for en viss fare og at vilkåret ”særlig farlig” i §7-1 må forstås som en fare utenom det vanlige. Vurderingene må derfor bygge på en konkret beskrivelse av veien sett opp mot det enkelte barns forutsetning for å klare disse utfordringene.

Foresatte har rett til å kunne søke om skoleskyss i tilfeller de der de mener at deres barn har en særlig farlig skolevei. En slik søknad sendes Porsanger kommune som da etter forvaltningsloven må fatte et enkeltvedtak i saken.


I Porsanger ligger følgende vurdering til grunn for hva som er vurdert som farlig skolevei. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av egenvurdering av Porsanger kommune og befaring med Trygg trafikk januar 2014 i Lakselv.

Billefjord skolekrets

Alle barn som må ferdes langs E-6 i Billefjordområdet har farlig skolevei. Veien har smal veiskulder og er delvis dårlig opplyst. Det er periodevis stor trafikk lang veien og mye av trafikken er av store kjøretøyer. På vinterstid er det høye brøytekanter langs veien som gjør veien smalere og gjør det vanskelig for myke trafikanter å ferdes langs veien på en sikker måte. Selv om E-6 gjennom Billefjord er 60 sone er det reelle fartsnivået trolig høyere. Forbi Samfunnshus og skole er fartsgrensen senket til 50 sone.

Børselv skolekrets

Børselv bru er definert som farlig skolevei av Statens vegvesen dette på bakgrunn av at brua ikke har fortau. Det betyr at de som må passere brua har farlig skolevei, uavhengig av alder.
De barna som bor på strekningen Viekker – Børselv skole og som må ferdes langs Rv 98 har farlig skolevei. Veien er 80 sone frem til 500 m før skolen. Veien har smale veiskuldre og er ikke opplyst. I tillegg er det forholdsvis høyt fartsnivå på veien.

Lakselv skolekrets

Elever som hører til Lakselv skole er spredt på et forholdsvis stort geografisk område. I store deler av sentrum er det fra boligfelt til skolen bygd gang og sykkelstier av god kvalitet, dette gjelder Smørstadbrinken, Saarela og Lakselvmoen vest.

Likevel er det områder i sentrum som er definert som farlig skolevei.

Strekningen Ildskog – Lakselv skole

Denne strekning er definert som farlig skolevei. Veien elevene må ferdes langs er en smal kommunal vei med fartsgrense på 60 km/t, veien er oversiktlig og av god kvalitet slik at det kjøres i realiteten med høyere fart enn dette.  Det er ikke gang og sykkelsti langs veien, men den har gatelys.
Når elevene kommer til E-6 så må de passere denne på en usikret plass. Trafikken fra sør kommer over en bakketopp og det kan være vanskelig å stoppe tidsnok i bakken særlig på vinterstid. Det er ingen belysning på dette punktet.
Dette krysningspunktet er særlig farlig, ulykker her vil kunne ha svært alvorlig karakter.

Strekningen Holmen-bru – Lakselv skole

Denne strekning er definert som farlig skolevei.
Veien elevene må ferdes langs, er en smal kommunal vei med fartsgrense på 60 km/t, på deler av strekningen er det reelle fartsnivået høyere. Fra «Lenastryket» til gang- og sykkelsti ved Smørstadbrinken er veien er svært svingete og uoversiktlig. Det er også trangt og ingen veiskulder som elevene kan ferdes på.

Spesielle tilpasninger for 1. og 2.klassinger

Disse barna er som regel i trafikken sammen med voksne og har derfor liten erfaring som selvstendige trafikanter. De er lave og får et helt annet synsfelt enn voksne, de er vanskelig for bilister å oppdage.  Motorikken er ikke ferdig utviklet og barna kan ha vanskeligheter med å stoppe brått hvis det kommer en bil. De yngste elevene er lekne, impulsive og opptatt av detaljer som fanger interessen der og da. Vi kan ikke forvente at de tar andre trafikanters perspektiv. Derfor ser de heller ikke hvilke konsekvenser deres atferd kan ha for dem selv og andre.

På bakgrunn av dette så har Porsanger kommune definert følgende krysningspunkter på E-6 som trafikkfarlige.

  • 1. og 2. klassinger som må passere E-6 på strekningen FFR – Rundkjøringen til flyplassen. Dette på bakgrunn av stor trafikk, høyt fartsnivå og dårlig tilrettelagte kryssningspunkter. Veien er svært bred og elevene må beregne lang tid på å krysse veien, dette er vanskelig for disse barna. De har liten erfaring i trafikken og dette må hensynstas.

  • 1. og 2.klassinger som må passere E-6 på ved «Banak camping».
    Her er ikke fotgjengerfelt og veien er bred og elevene må beregne lang tid på å krysse veien, dette er vanskelig for disse barna. Trafikken som kommer fra sør har dårlig oversikt og høy fart ned bakken ved Lakselv Hotell, det er i tillegg en utkjørsel fra «Bjørkås» på denne strekningen som er med på å gjøre trafikkbildet mer komplisert.

Les mer om retningsliner og hvordan du søker på sidene til Finnmark fylkeskommune, Vi gjør oppmerksom på at søkerportalen er åpen i perioden fra 01.08 til 01.06 året etter.

Søknadsskjema og informasjon

Klikk her! (Alle som søker skal bruke dette skjemaet som dere finner i artikkelen på linken).