Regler for leie av torgplass

 1. Bestilling og anvisning på kart må skje mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 14.00 på servicekontoret til Porsanger kommune.
   
 2. Torgavgiften innkreves forskuddsvis av Porsanger kommunes servicekontor som utsteder tillatelse til bruk av torgplass. Torgavgiften tilbakebetales ikke dersom torgplassen ikke blir benyttet. Tillatelse med kvittering for betalt torgavgift skal settes synlig i vinduet på kjøretøyet/vogn og fremvises på forespørsel.
   
 3. Kjøretøy som nyttes som slepevogner for boder eller som lager for torgvarer, uten at det foregår salg direkte fra disse, er det ikke tillatt å parkere på torgplassen. Parkering skal skje på offentlige parkeringsplasser.
   
 4. Torghandel er tillatt på hverdager til følgende tider:
  MANDAG - FREDAG KL. 08:00 – 20:00
  LØRDAG KL. 08:00 – 18:00

  Torghandel er ikke tillatt på søndager og helligdager, offentlige høytidsdager og ikke etter kl. 15:00 på påske-, pinse-, jule-, og nyttårsaften.
  Det tillates inntil 1 time til klargjøring og rydding før og etter åpningstiden for torghandel.
   
 5. Fast torgplass: Ved kjøp av uke-, måned- og årsleie kan en stå sammenhengende på torget i tre dager, og totalt 5 dager i uken.
  På torget er det forbudt å bruke jordspyd på grunn av skader på dekke.
   
 6. Etter salgstidens slutt skal alle varer, transportredskaper, bord m.v. som er brukt ved handelen være fjernet fra salgsstedet. Det må sørges for opprydding/renhold og for avhending av eget avfall etter endt salgsdag. Offentlige avfallsstativer må ikke brukes til dette formål. Dersom renholdet/oppryddingen ikke er tilfredsstillende, vil Porsanger i utvikling KF besørge dette for leietakers regning.
   
 7. Salgsplassene må fravikes ved større arrangementer. Ved ønske om standplass under arrangementet må dette avtales med arrangør, det må påregnes at fast torgplass ikke er tilgjengelig og det må betales standleie til arrangør.
   
 8. Den som omsetter næringsmidler skal på forhånd ha virksomheten godkjent av Mattilsynet. All handel med næringsmidler er underlagt de bestemmelser om hygiene og renslighet som til enhver tid er fastsatt av næringsmiddelregelverket.
   
 9. Dispensasjon: Utleie til humanitære organisasjoner, lag og foreninger som ikke driver med kommersiell salg, fritas for betaling av torgavgift. Disse kan leie torget sammenhengende i tre dager.
   
 10. Håndheving av bestemmelsene: Porsanger kommune er ansvarlig for håndheving av torgforskriftene, herunder kontroll med at forskriftene overholdes

Nødvendige tillatelser skal ved forespørsel forevises torgsjefen eller politiet. Skulle det være spesielle spørsmål, klager m. v. rundt praktiseringen av forskriftene, rettes disse til Porsanger kommune, tlf. 78 46 00 00.

Den som ikke etterkommer bestemmelsene i forskrifter, kan bortvises fra torget av Porsanger kommune eller politiet. Vedkommende kan nektes plass for kortere eller lengre tid.

Størrelse på torgplassene

Sone A:

Fast plass med 1 stand inntil 15 kvm. Det er også helårsplass.

Sone B:

Plasser med stand inntil 10 kvm

Sone C:

Plasser med stand inntil 10 kvm

Sone D:

Plasser med stand inntil 10 kvm

Sone E:

Plasser med stand inntil 30kvm

Sone F:

Fast plass med 2 stand inntil 15 kvm

Sone G:

Plasser med stand inntil 10 kvm, og kan benyttes ved større arrangement

Generelt:

 1. Tillatelse med kvittering for betalt torgavgift skal settes synlig i vinduet på kjøretøyet/vogn og fremvises på forespørsel.
 2. Kjøretøy som nyttes som slepevogner for boder eller som lager for torgvarer, uten at det foregår salg direkte fra disse, er det ikke tillatt å parkere på torgplassen. Parkering skal skje på offentlige parkeringsplasser.
 3. På torget er det forbudt å bruke jordspyd på grunn av skader på dekke.
 4. Det tillates inntil 1 time til klargjøring og rydding før og etter åpningstiden for torghandel.
 5. Salgsplassene må fravikes ved større arrangementer.
 6. Etter salgstidens slutt skal alle varer, transportredskaper, bord m.v. som er brukt ved handelen være fjernet fra salgsstedet. Det må sørges for opprydding/renhold og for avhending av eget avfall etter endt salgsdag. Offentlige avfallsstativer må ikke brukes til dette formål. Dersom renholdet/oppryddingen ikke er tilfredsstillende, vil Porsanger kommune besørge dette for leietakers regning.